Rotsterhaule

Hijlke Bangmaweg 3 Rotsterhaule Oppervlakte / omvang: 48,72,90 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een melkveebedrijf gelegen onder Rotsterhaule (Hijlke Bangmaweg 3), bestaande uit een kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal, melkrobot en tanklokaal, werktuigenberging, drijfmestsilo, ruwvoeropslagen, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen in eigendom en erfpacht.

Kop-hals-rompboerderij - woongedeelte:
De boerderij is in 1963 gebouwd. Het woongedeelte is opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De kozijnen, deels hout en deels kunststof, zijn geheel voorzien van dubbele beglazing. De (tussen) vloeren zijn van hout. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming, combi-ketel (Intergas - eigendom) van 2018. De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Daarnaast is er glasvezel aanwezig. Het object is niet aangesloten op riolering, er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater.

Indeling woning:
Begane grond: Entree//hal, toilet, woonkamer, woonkeuken, kantoor, badkamer, bijkeuken en kelder.
Verdieping: Overloop, 5 slaapkamers.
Zolder: Zolderberging bereikbaar via vlizotrap.

Bijzonderheden:

Inhoud ca. 550 m³;
Traditioneel gebouwd;
Gerenoveerd in 1990;
Fundering op heipalen.

Kop-hals-rompboerderij – voormalig stalgedeelte:
Het voormalig stalgedeelte is tevens in 1963 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 23 x 13 meter. Het geheel is opgetrokken in spouwmuren. Het dak, voorzien van een met riet onderschoten sporenkap, is met dakpannen gedekt. De spanten betreffen houten gelijmde spanten. De zoldervloer is uitgevoerd in beton. In het voormalig stalgedeelte bevindt zich het tanklokaal voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 7.200 kg. Daarnaast is het voormalig stalgedeelte in gebruik voor de huisvesting van kalveren en als algemene berging/opslagruimte.

Bijzonderheden:

Nokhoogte ca.  9,00 meter;
Goothoogte ca. 2,00 meter;
Traditioneel gebouwd;
Fundering op heipalen.

Ligboxenstal:
De 3+1 rijige ligboxenstal is in 2016 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 50 x 30 meter en is opgetrokken in prefabplaten waarbij de zijgevels deels zijn voorzien van windbreekgaas.  Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en het spantwerk is van staal. De topgevels zijn met damwand bekleed. De vloer betreft een groenlabeluitvoering met rubberflappen en is voorzien van een touw-uitmest-systeem.

Bijzonderheden:
Capaciteit:
* 90 GVE-boxen;
* 29 JVE-boxen;
* Ziekenboeg en afkalfstal;
* Mestopslag ca. 1.500 m³
* Nokhoogte ca.  9,75 meter;
* Goothoogte ca. 4,00 meter;
* Zwevende boxen;
* Zelfsluitend voerhek;
* Krachtvoerbox 1x;
* Roosterschuif aanwezig;
* Fundering; op de kelders.

Melkrobot:
In de stal bevindt zich één DeLaval melkrobot van 2019. Hierbij is tevens aanwezig voerverstrekking, automatische afname, koeherkenning en melkgiftregistratie.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 2016 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 30 x 13 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en spantwerk is van staal. De vloer is geheel voorzien van klinkers.

Bijzonderheden:

Nokhoogte ca. 6,50 meter;
Goothoogte ca. 4,00 meter;
Tevens deels in gebruik ten behoeve van de huisvesting van kalveren;
Fundering op poeren.

Drijfmestsilo:
De mestsilo is in 1989 gebouwd van staal. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 707 m³.

Sleufsilo’s:
1: ca. 40,0 x 11,0 x 1,7  meter (2018), bestaande uit prefabplaten met een rubber vloer;
2: ca. 40,0 x 10,0 x 1,2 meter (1990), bestaande uit beton gestorte muren;
3: ca. 30,0 x 8,0 x 1,0 meter (1980) bestaande uit beton/prefabplaten.

Kuilplaten:
1. ca. 40,0 x 11,0 meter;
2. ca. 40,0 x 11,0 meter.

Overig:
* Vaste mestopslagplaats;
* Polyester voersilo’s, totaal inhoud ca. 40 ton;
* Polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 10  ton;
* Voldoende erfverhardingen aanwezig welke in 2018 is aangelegd.

Landerijen:
De landerijen in eigendom zijn gelegen als huiskavel rondom de opstallen met een oppervlakte van 24,28,20 ha (inclusief erf en ondergrond van de opstallen ca. 1,40,00 ha). De grondsoort betreft een veengrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn voorzien van greppels. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf en de openbare weg. De percelen zijn vlak gelegen, de vorm en verkaveling zijn goed.

Erfpacht ASR (Dutch Farmland Custodian B.V.) 24,44,70 ha:
De landerijen zijn deels aansluitend aan de eigendomsgronden gelegen en tevens deels tegenover de opstallen. De grondsoort betreft een veengrond en voor een klein deel zand, met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn voorzien van greppels. De ontsluiting vindt plaats via de openbare weg. De percelen zijn vlak gelegen, de vorm en verkaveling zijn goed.

Contractvoorwaarden:
Het contract eindigt 12 oktober 2046.
De canon dient per ieder kalenderjaar vooruit te worden betaald in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen telkens voor 1 mei en voor 1 november van ieder jaar.
Indexering van de canon vindt jaarlijks per 1 november plaats op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de CPI “Consumentenrpijsindex Alle Huishoudens” zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bestemmingsplan:

Erfperceel:
Volgens het bestemmingsplan Butengebied Noord – 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 28-6-2017, heeft de locatie de “enkelbestemming agrarisch” en deels de “dubbelbestemming waarde archeologie”.

Landerijen:
Volgens het bestemmingsplan Butengebied Noord – 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 28-6-2017 hebben de landerijen de “enkelbestemming agrarisch” en voor een klein deel de “dubbelbestemming waarde archeologie” (de perceelsnummers in eigendom: 408 deels, 409 deels, 410 deels, 411 deels en 412 deels, de perceelsnummers in erfpacht: 397 deels en 396 deels).

Daarnaast is de gehele locatie gelegen in een gebied welke is aangeduid als voorbereidingsbesluit zonneladder van de Provincie Fryslan.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente De Fryske Marren, Herema State 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 - 0514, e-mail: info@defryskemarren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning:
Voor de locatie is een NB-vergunning verleend, d.d. 8 augustus 2014, voor 150 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A 1.6.2) en voor 7 melk- en kalfkoeien (categorie A 1.100.2).

Voorraden:     
De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Bodemverontreiniging:    
De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend  niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s):    
N.v.t.

Betalingsrechten:           
Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Fosfaatrechten:     
De fosfaatrechten zijn niet bij de koop inbegrepen maar kunnen desgewenst worden overgenomen.

Totale mestopslag:         
De totale mestopslag bedraagt ca. 2.207 m³.

Jachtrecht:                   
Landerijen eigendom: Het jachtrecht is verhuurd.                  

Landerijen erfpacht:  Het genot van de jacht is voorbehouden aan erfpachter. Indien erfpachter de jacht verhuurt aan derden is Erfpachter verplicht de afspraken schriftelijk vast te leggen en de eigenaar desgevraagd kopieën van desbetreffende overeenkomst te verstrekken.

Energielabel:                 
Voor de woning dient door de verkoper een energielabel te worden aangevraagd voor datum juridische levering.

Ruilverkavelingslasten: 
N.v.t.                             

Kettingbeding:               
Erfpacht ASR 24,44,70 ha:
Voor de erfpachtpercelen zoals hiervoor genoemd, kadastraal bekend gemeente Sint Johannesga, sectie F, nummers 363, 364, 390, 391, 396, 397, 398, 399, 400, 412 en 413 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop erfpachter op 12 oktober 2016 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper/erfpachter, verkoper/erfpachter voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper/erfpachter indien koper/erfpachter binnen 10 jaar na 12 oktober 2016 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Indien binnen 10 jaren na 12 oktober 2016 de bedrijfsmatige exploitatie eindigt, is de alsnog verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening van koper/erfpachter ongeacht aan wie de (na)heffingsaanslag wordt opgelegd.

Liander N.V.:                 
Op het erfperceel bevindt zich het perceel kadastraal bekend gemeente Sint Johannesga, sectie F, nummer 427. Dit perceelsnummer is in eigendom van Liander N.V. en betreft een oppervlakte van 9 m2.

Natuurpakketten:          
Op een deel van de landerijen (de erfpachtgronden) rust een beheerovereenkomst ANLb 2021 te weten:
Grasland met rustperiode t/m 31-12-2021;
Plasdras t/m 31-12-2021;
Legselbeheer t/m 31-12-2021
Kruidenrijk grasland t/m 31-12-2021;
Botanisch waardevol grasland t/m 31-12-2021;
Koper is verplicht deze beheerspakketten met bijhorende gebruiksvoorwaarden over te nemen.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.

Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Agri Vastgoed B.V. 

T.: 058-284 9171 of via E.: info@agrivastgoed.nl 

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Hijlke Bangmaweg 3
Plaats Rotsterhaule
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 48,72,90 ha
Type woonhuis Kop-hals-romp boerderij
Bouwjaar 1963
Ligboxenstal 2016 (90 GVE boxen en 29 JVE boxen)
Melkstal en tanklokaal Melkrobot DeLaval (2019)
Werktuigenberging / loods 30 x 13 meter (2016)
Mestsilo Drijfmestsilo 707 m³
Sleufsilo’s 3 sleufsilo's
Kuilplaten 2 kuilplaten
Landerijen 24,28,20 ha (incl. erf/ondergrond) eigendom + 24,44,70 ha recht van erfpacht
Grondsoort Veengrond (en klein deel zand)
Ontsluiting Bedrijfserf en openbare weg
Makelaar Reitze Sybesma
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod