Terband

Bantsterschans 10 en 8A Terband Oppervlakte / omvang: 67,42,70 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een melkveebedrijf gelegen onder Terband, bestaande uit een vrijstaande woning, 2 ligboxenstallen, 3 melkrobots en tanklokaal, werktuigenberging, mestsilo, ruwvoeropslagen, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen, landerijen en een tweede bedrijfswoning, totaal oppervlakte 67,42,70 ha. De landerijen zijn tevens (los) te koop waarbij de melkveelocatie buiten beschouwing blijft. Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust mob.: 06 - 53610642.

OMSCHRIJVING
 
Terband, Bantsterschans 10 en 8A (8449 EE)
 
Vrijstaande woning:
De woning, type semibungalow, is in 1979 gebouwd. De woning is opgetrokken in spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De houten kozijnen zijn geheel voorzien van dubbele beglazingen. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming, CV-ketel (merk: Remeha - eigendom) van 2020. Daarnaast is er een houtkachel aanwezig. De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Het object is aangesloten op riolering. Er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater welke buiten gebruik is.
 
Indeling woning:
Begane grond: entree met hal, toilet, woonkamer, open keuken, bijkeuken met badkamer (voorzien van bad en douche), CV-ruimte, extra slaapkamer/kantoor en serre. 
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, douche en 2e toilet.
Zolder: zolderberging (stahoogte) bereikbaar via vlizotrap.
 
Bijzonderheden:
- Traditioneel gebouwde woning – bovenverdieping is van houtskeletbouw;
- De begane grond-vloer en de verdiepingsvloer zijn van beton;
- De keuken is in 2017 geheel vernieuwd;
- Fundering op boorpalen.
 
Ligboxenstal 1:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 1979 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 71 x 25 meter en is opgetrokken in gemetselde gevels. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk betreffen houten spanten.  De topgevels zijn met hardhout bekleed. Van de ligboxenstal zijn 3 spantvakken ingericht als werktuigenberging/opslag. Dit deel van de stal heeft ijzeren spanten welke vrij overspannen zijn. 
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 140 GVE-boxen;
*   25 JVE-boxen;
- Mestopslag ca. 850 m³;
- R-boxen;
- Rubber boxbedekking (deels verouderd);
- Warmteboiler;
- Fundering op de kelders.
 
Melkrobots en tanklokaal:
In de stal bevinden zich een 2-tal Lely(A3)-melkrobots welke in 2008 zijn aangeschaft. Het tanklokaal is voorzien van eigendomsmelktank met een inhoud van ca. 15.000 kg.  
 
Ligboxenstal 2:
De 2+1 rijïge ligboxenstal is in 1987 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 30 x  x 20 meter en is opgetrokken in gemetselde gevels. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk betreffen houten spanten.  De topgevels zijn met hardhout bekleed. In deze stal bevindt zich een Lely(A3)-melkrobot welke in 2008 is aangeschaft.
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 70 GVE-boxen;
- Mestopslag ca. 500 m³;
- R-boxen;
- Rubber boxbedekking (deels verouderd);
- Fundering op de kelders.
 
Ligboxenstal 1 en 2 staan in een open verbinding met elkaar. Deze open verbinding kan worden gesloten middels een hekwerk.
 
Werktuigenberging:
De werktuigenberging dateert van diverse bouwjaren en heeft een afmeting van ca. 55 x 10 meter.  De berging is opgedeeld in 3 delen waaronder 2 strohokken, machineberging/werkplaats en garage. De werktuigenberging is opgetrokken inhout. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en spantwerk is van staal. De vloer is uitgevoerde in beton en deels voorzien van roosters. Het deel van de berging alwaar zich de roosters bevinden is voorzien van houten spanten.
 
Bijzonderheden:
- Kan tevens gebruikte worden ten behoeve van de huisvesting van jongvee;
- Mestopslag ca. 300 m³;
- Fundering op staal.
 
Mestsilo:
De mestsilo is in 1984 gebouwd. De silo is gebouwd van stalen, geëmailleerde elementen met een kunststof overkapping. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 
1.200 m³ en is gekeurd tot november 2022.
 
Mestzak:
De mestzak is gelegen in het land zich bevindende naast het erf. De mestzak heeft een inhoud van ca.  600 m³ en is gekeurd tot november 2022.
 
Sleufsilo:
1: ca. 36 x 8,5 x 2,0  meter.
 
Kuilplaten:
1: ca. 35 x 7,5 meter; 
2: ca. 35 x 7,5 meter;
3: ca. 35 x 8,0 meter;
4. ca. 35 x 6,0 meter.
 
De sleufsilo en kuilplaten bestaan uit gestort beton en prefab betonplaten.
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Polyester voersilo’s, totaal inhoud ca. 10 ton;
- Polyester kunstmestsilo 2 stuks, inhoud ca. 20 ton (10 ton per stuk).
 
Tweede bedrijfswoning Bantsterschans 8A – Terband
 
Vrijstaande woning:
De woning is in 1997 gebouwd. De woning is opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren en het geïsoleerde dak is met dakpannen gedekt. De houten kozijnen zijn geheel voorzien van dubbele beglazingen. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming, CV-ketel (merk: Remeha - eigendom) van 2018. De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Het object is aangesloten op riolering. Er is een beerput aanwezig welke buiten gebruik is.
 
Indeling woning:
Begane grond: entree met hal, toilet, woonkamer, open keuken, bijkeuken en garage. 
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer (voorzien van bad, douche en 2e toilet).
Zolder: zolderberging bereikbaar via vlizotrap. Daarnaast bevindt zich 
boven de garage nog een ruimte welke geschikt kan worden gemaakt als slaapkamer/kantoorruimte.
 
Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 142 m²;
- Traditioneel gebouwde woning;
- De begane grond-vloer en de verdiepingsvloer zijn van beton;
- Fundering op staal.
 
Garage:
De aangebouwde garage (voorzien van kap) is opgetrokken in halfsteens muren en is voorzien van een kanteldeur en achterdeur.
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel bij de opstallen en gelegen op zeer korte afstand tevens aan de Bantsterschans, totaal oppervlakte 67,42,70 ha (dat is inclusief ca. 1,37,90 ha welke aan de erf en ondergrond van de melkveelocatie behoort en ca. 1.000 m² welke aan de 2e bedrijfswoning behoort). De grondsoort betreft zand en veen met een ruim voldoende aanwezige teelaardelaag. Het achterste deel van de landerijen gelegen achter de boerderij betreft een veengrond. De overige landerijen zijn grotendeels gemengd (veen/zand) middels diepploegen in de ruilverkaveling. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf en de openbare weg. De landerijen zijn grotendeels gedraineerd. Vorm en vlakligging zijn goed. 
 
 
Bestemmingsplan:
 
 
Erfperceel:
Volgens het bestemmingsplan correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007, onherroepelijk op 8-12-2009, heeft het erfperceel de bestemming Agrarisch gebied 1 met de aanduiding tweede bedrijfswoning toegestaan.
Landerijen:
Volgens het bestemmingsplan correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007, onherroepelijk op 8-12-2009, hebben de landerijen de bestemming Agrarisch gebied 1.
Daarnaast is de gehele locatie gelegen in een gebied welke is aangeduid als voorbereidingsbesluit zonneladder van de Provincie Fryslan. 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES, Heerenveen, tel: 14 0513, 
e-mail: gemeente@heerenveen.nl of www.heerenveen.nl of via: www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning onder de PAS verleend (d.d. 15 juli 2016) voor 200 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A 1.100) en voor 25 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100).
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dieseltank (jaar: 2015 ) met een inhoud van ca. 2.000 liter.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Fosfaatrechten: Volgens de beschikking fosfaatrechten van RVO d.d. 31 december 2020 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 5859,79 kg (bruto).
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 3.450 m³.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Energielabel:
Bantsterschans 10 te Terband heeft energielabel C.
Bantsterschans 8A te Terband heeft energielabel B.
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.
 
Zakelijk recht: Perceelsnummer 338 kent de aantekening zakelijk recht t.b.v. 
Liander Infra N.V.
 
Natuurpakketten: N.v.t.
 
Veenweidevisie: De onroerende zaak is deels gelegen in een gebied waarvoor door de provincie Fryslân een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Zie hiervoor https://www.veenweidefryslan.frl/veenweideprogramma-2021-2030 en https://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/kaart-peilverhogingen-veenweidegebied.
 
Landerijen te koop: De landerijen zijn tevens (los) te koop waarbij de melkveelocatie buiten beschouwing blijft.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
 
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
 
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
 
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
 
Vraagprijs   : op aanvraag.
Aanvaarding en betaling : in overleg.
Verrekening zakelijke lasten : datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging : uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust (06-53610642) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode Bantsterschans 10 en 8A
Plaats Terband
Oppervlakte / omvang 67,42,70 ha
Type woonhuis Vrijstaande woning(en)
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1979 en 1997
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen
Garage Tweede woning heeft een aangebouwde garage
Ligboxenstal Stal 1: 1979: 2+2 rijig; ca. 71 x 25 meter; 140 GVE-boxen en 25 JVE-boxen. Stal 2: 1987; 2+1 rijig; ca. 30 x 20 meter; 70 GVE-boxen.
Melkstal en tanklokaal Stal 1: 2 Lely melkrobots; eigendomstank inhoud ca. 15.000 kg
Werktuigenberging / loods Diverse bouwjaren; ca. 55 x 10 meter
Mestsilo Inhoud ca. 1.200 m3; Mestzak inhoud ca. 600 m3
Totale mestopslag Ca. 3.450 m3
Sleufsilo’s 1 sleufsilo
Kuilplaten 4 kuilplaten
Grondsoort Zand en veengrond met ruim voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting Via openbare weg en bedrijfserf
Detailhuishouding Grotendeels gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod