Bakhuizen / Mirns en Laaksum

Bakhuizen / Mirns - Laaksum Oppervlakte / omvang: 13.38.83 ha (verdeeld in 2 kavels)
Inschrijving gesloten

Omschrijving

INSCHRIJVING GESLOTEN Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden: Twee kavels cultuurgrond gelegen onder Bakhuizen / Mirns en Laaksum. Kavel 1: 9.82.60 ha Kavel 2: 3.56.23 ha Kavel 3: 13.38.83 ha (totaal) Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed via info@agrivastgoed.nl. Het biedingsformulier dient uiterlijk 20 februari 2024 om 12:00 uur te worden ingeleverd. Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust M.: 06-53610642.

Grondsoort:
Kavel 1: Zand.
Kavel 2: Deels lichte klei en deels lichte zavel.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort van kavel 1 Grasland op Klei en van kavel 2 Grasland op zand.
 
Verkaveling:
Kavel 1 bestaat uit 3 percelen.
Kavel 2 bestaat uit 1 perceel.
 
Drainage:
Geen drainage.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.
Bij kavel 1 is een jachtrecht niet van toepassing vanwege de nabij gelegen eendenkooi.
 
Ontsluiting:
Kavel 1: direct op de openbare weg, via één dam middels een gevestigde erfdienstbaarheid, zie de omschrijving hiervan onder “Erfdienstbaarheden en kwalitatieve bedingen”.
Kavel 2: direct op de openbare weg, via twee dammen.
 
Mest:
Niet van toepassing.
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân I van de gemeente Súdwest-Fryslân, vastgesteld op 28-09-2023:
Kavel 1: 
Enkelbestemming Agrarisch;
Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2;
Dubbelbestemming Waarde – Landschap verkaveling;
Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - dijk (deels).
 
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zuid West 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 26-09-2017:
Kavel 2: 
Agrarisch gebied in een open landschap;
Afpalingskring (voor een klein deel);
Daarnaast is kavel 2 gelegen in een voorontwerp (16-09-2021) Partiele herziening beheersverordening gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones.
 
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt het omgevingsloket raadplegen (omgevingswet.overheid.nl).
 
Kettingbeding:
Kavel 2: Voor de perceelsnummers 119, 941 en 115 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop op 1 juni 2015  een beroep is gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere  (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 1 juni 2015 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer e.e.a. tevens met inachtneming van een bij akte vastgelegd boetebeding bij het niet nakomen van deze verplichting.
 
Aanvaarding:
Per datum aktepassering of zoveel eerder of later indien partijen dit nader overeenkomen.
 
Datum aktepassering bij de notaris:
In overleg nader te bepalen.
 
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
Beide kavels zijn voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
Kavel 1: De perceelsnummers 1720 en 742  kennen deels de aanduiding Historie bekend, uitvoeren historisch onderzoek. Deze aanduiding heeft echter nooit belemmerend gewerkt ten aanzien van het agrarisch gebruik.
 
Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.
 
Ganzenfourageergebied:
Kavel 1: Is gelegen in een ganzenfourageergebied.
Kavel 2: Niet van toepassing.
 
 
Veenweidevisie:
Kavel 1 is mogelijk gelegen in het gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en). 
https://veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
https://www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030
 
Opstalrecht:
Niet van toepassing.
 
Zakelijk recht:
Niet van toepassing.
 
Erfdienstbaarheden en kwalitatieve bedingen:
Bij akte destijds gevestigd: “Door en voor rekening van verkoper al het verkochte gedeelte van het perceelsnummer 1518 van het onverkochte deel worden afgescheiden. Het onderhoud van de afscheiding is voor rekening van koper en verkoper, ieder voor de helft”. Perceelsnummer 1518 is thans vernummerd in de perceelsnummers 1720, 1751 en 1752. 
 
Erfdienstbaarheid 1: De perceelsnummers 741, 742, 743, 744, 745, 746 en 1275 alsmede het niet verkochte gedeelte van het perceelsnummer 1518 (thans de nummers 1720, 1751 en 1752) mogen over het verkochte gedeelte van perceelsnummer 1518 (thans de nummers 1720, 1751 en 1752) om te komen van- en te gaan naar de openbare weg. 
Bepalingen erfdienstbaarheid:
- bedoelde weg zal niet mogen worden verlegd, tenzij de eigenaren van het heersende en het dienende erf bij notariële akte anders overeenkomen; 
- op bedoelde weg zal zich niets mogen bevinden, hetgeen de uitoefening der erfdienstbaarheid zou kunnen belemmeren of verhinderen; 
- de uitoefening der erfdienstbaarheid moet op de voor het dienende erf minst bezwarende wijze geschieden; 
- de erfdienstbaarheid zal ongewijzigd blijven voortbestaan, ook al mocht het heersende erf worden bebouwd, gesplitst of van aard of bestemming worden veranderd, ongeacht de daardoor veroorzaakte verzwaring; 
- de kosten van onderhoud van bedoelde weg komen voor rekening van de koper.
 
Erfdienstbaarheid 2:
Het arbeidershuis met erf en ondergrond zijnde perceelsnummer 891 is bevoorrecht met de erfdienstbaarheid van weg ten laste van perceelsnummer 1751. 
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen:
De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 53 61 06 42
 
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: 
Gemeente De Fryske Marren, Heremastate 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 0514, www.defryskemarren.nl 
Gemeente Súdwest Fryslân, Markstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14 0515, www.sudwestfryslan.nl
of via het omgevingsloket (omgevingswet.overheid.nl)
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Inschrijving gesloten
Postcode Bakhuizen / Mirns - Laaksum
Oppervlakte / omvang 13.38.83 ha (verdeeld in 2 kavels)
Grondsoort Zand, deels lichte klei en deels lichte zavel
Detailhuishouding Geen drainage
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod