Ureterp/Friesche Palen

Gelegen aan en nabij de openbare weg Tolheksleane Ureterp/Friesche Palen Oppervlakte / omvang: 34,36,63 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop: Landerijen gelegen aan en nabij de Tolheksleane totaal ca. 34,3 ha. Inlichting: S. (Sybren) Zeldenrust 06-53610642.

Grootte: 34,36,63 ha.

Bestemming:   Blijkens het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Opsterland is de enkelbestemming - Agrarisch. Van perceelnummer 2193 is een klein deel de enkelbestemming – Natuur. Daarnaast is er van toepassing de dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie en ligt het land deels in een gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone. De dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie houdt in dat er specifieke gebruiksregels zijn met betrekking tot het gebruik van de grond. Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
-    Het diepploegen, egaliseren, afgraven, afschuiven en/of ophogen van gronden;
-    Het dempen en/of graven van sloten en/of andere waterlopen en/of waterpartijen.
Echter ten aanzien van de bestemming Natuur geldt:  met uitzondering van: voor werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende omgevingsvergunning.
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van deze regels, in die zin dat gronden worden afgegraven en/of worden opgehoogd, dan wel dat sloten en/of andere waterlopen worden gedempt en/of gegraven, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gaafheid van het gebied. Wij adviseren u, als gegadigde, om hierover contact op te nemen met de gemeente Opsterland. 

Grondsoort: De grondsoort bestaat uit lemig fijn zand met een voldoende dikke teelaardelaag. 

Vorm, ligging, grootte: De vormgeving en de grootte van de  landerijen is goed. 

Detailhuishouding: Geen drainage.

Jachtrecht: Op de perceelnummers 489, 490, 492, 2193, 1327, 912 en 414 rust een persoonlijk recht van jacht t.b.v. Posthumus.
Het jachtrecht is verhuurd op basis van een mondelinge overeenstemming.

Ontsluiting: Het land is gelegen aan de openbare weg, de Tolheksleane.
    
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
    
Ruilverkavelingslasten: N.v.t.
    
Betalingsrechten: De betalingsrechten gaan mee over op koper.

Fosfaatrechten: De mogelijke toekomstige toe te kennen fosfaatrechten ca. 2.600 kg kunnen door koper worden overgenomen mits wettelijk mogelijk.

Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
    
Overige informatie    

Erfdienstbaarheden: N.v.t.
    
Zakelijk recht: N.v.t.
    
Opstalrecht: Op een gedeelte van perceelnummer 912 rust een opstalrecht Nutsvoorzieningen van de gemeente Opsterland. 

Aanvaarding: In overleg.

Transportdatum: In overleg.

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betaling overdrachtsbelasting.

Vraagprijs: Op aanvraag.
    
Inlichtingen: De heer S. (Sybren) Zeldenrust, Agri■vastgoed BV te Leeuwarden, telefoon: 058 - 284 91 73 / 06 – 53 61 06 42
    

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Hoofdstraat 82 (9244 CR) Beetsterzwaag, telefoon: 0512 – 386 274, website: www.opsterland.nl.


Hoewel bij het maken van deze gegevens de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Gelegen aan en nabij de openbare weg Tolheksleane
Plaats Ureterp/Friesche Palen
Oppervlakte / omvang 34,36,63 ha
Grondsoort lemig fijn zand met een voldoende dikke teelaardelaag
Ontsluiting via de openbare weg
Detailhuishouding geen drainage
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Kadastrale gemeente Ureterp
Sectie F
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod