Poppenwier

Pole 13, 9013 CA Oppervlakte / omvang: Ca. 55 ha
Verkocht

Omschrijving

Goed onderhouden melkveebedrijf met een oppervlakte van ca. 55 ha. Een goed onderhouden melkveebedrijf mooi gelegen in Poppenwier, bestaande uit een Kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, kapschuur annex jongveestalling, krachtvoer/kunstmestopslag, vier sleufsilo’s, twee mestlagunes, overige (erf) verhardingen en landerijen.

Woning:
De woning is omstreeks 1885 gebouwd en is opgetrokken in steensmuren. Het dak is met dakpannen gedekt met daar onder deels asbestcement houdende platen (alleen onder het dak van de kop van de boerderij).

Indeling woongedeelte:
Begane grond: Achterkamer, woonkamer, keuken met eenvoudig keukenblok(in aanbouw), bijkeuken, badkamer en toilet (2013) met kunststofkozijnen;
Verdieping: Overloop met vier slaapkamers, waarvan nog één afgebouwd moet worden; 
Zolder: Bergzolder bereikbaar middels vlizotrap.

De woning wordt verwarmd middels een cv-installatie (cv-ketel Nefit 2009). 
De hardhouten kozijnen van de kamer zijn vernieuwd en voorzien van dubbele beglazing. De keuken is in aanbouw en voorzien van openslaande deuren en kunststof kozijnen. De kozijnen op de verdieping zijn van HBI-kunststof (draai/kiepsysteem + horren) met uitzondering van de kozijnen van één slaapkamer. In het voorste gedeelte van de romp is een kantoor gesitueerd met een kunststof kozijn van 2014.

Traditionele schuur:
Het geheel is opgetrokken uit steensmuren en sporen op houten bintwerk. Het dak is met dakpannen gedekt en met riet onderschoten. De vloeren zijn van beton. De nokhoogte is ca. 11 meter.  

Bijzonderheden:

 • Deels ingericht als opslag/berging;
 • Het tanklokaal bevindt zich in de schuur;
 • Dakpannen aan één zijde van het schuurgedeelte zijn vervangen door sneldekkers (zuidkant);
 • Het dak van de hals is voorzien van nieuw dakhout en glazuurde dakpannen.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is oorspronkelijk in 1983 gebouwd. De stalinrichting is volledig vernieuwd waaronder nieuwe boxafscheidingen in 2008, deels een nieuw voerstek en een betonmuur onder voerstek in 2014. In 2008 is de stal verlengd tot 62 meter. De spantconstructie is van staal. De zijwanden zijn voorzien van een ventilatiegordijn. De voorgevel is voorzien van damwand en de achtergevel is voorzien van abc-golfplaten. Het dak van het oude gedeelte is bedekt met asbesthoudende golfplaten en het nieuwe deel is bedekt met asbestvrije platen. De vloeren bestaan uit beton en roosters. De stal heeft een afmeting van ca. 62x25 meter. De stal is voorzien van een opdrijfhek, 3 ventilatoren en koematrassen.

Bijzonderheden:

 • Capaciteit:
  • 2+2 rijïg;189 GVE boxen;
  • 5 krachtvoerboxen, t.b.v. 2 voersoorten;
 • Mestopslagcapaciteit: 1.350 m³;
 • Het 1e deel van de stal is met uitzondering van het voerpad volledig onderkelderd;
 • Het 2e deel is volledig onderkelderd;
 • Nokhoogte: 7,20 meter;
 • De roosters zijn in 2011 opgeruwd.

Melkstal:
Het betreft een 2 x 14 stands visgraat melkstal (2008)  met afname-apparatuur en melkmeting (infrarood) in een 70 graden opstelling.

Bijzonderheden:
Voorzieningen tanklokaal/machinekamer:

 • Eigen waterbroninstallatie met plus systeem en voorzien omgekeerde Osmose. Het water wordt gebruikt voor het bedrijf, als wel voor het woongedeelte t.b.v. douche/bad, wc en wasmachine;
 • Warmte-terugwin-installatie;
 • Agriheat boerderijboiler;
 • Lagedruk watersysteem;
 • Eigendomstank ca 18.000 liter met een koelmachine van 2013;
 • De vacuümpomp is geschikt voor 2x20 standsmelkstal;
 • Voorkoeler aanwezig.


Kapschuur annex jongveestal:
De schuur is gebouwd in 2002. Het geheel is opgetrokken uit damwandprofielplaten. Het dak is met (asbestvrije)golfplaten gedekt. De schuur heeft een afmeting van ca. 33 x 15 meter en is volledig onderkelderd.

Bijzonderheden:
-    Capaciteit:
    * 42 JVE (vanaf 4 maand);
    * 2 groepshokken met kalverdrinkautomaat voor ca. 15 stuks kalveren;
    * Werktuigenberging.
-    Mestopslagcapaciteit: 1.000 m³;
-    Nokhoogte 7,50 meter. 

Mestlagunes:
Twee mestlagunes. De lagunes zijn opgebouwd uit folie in een aarden wal met hekwerk. 

Bijzonderheden lagune 1:
-    Gelegen in het land;
-    Bouwjaar 1994;
-    Inhoud 900 m³;
-    Boven kleed kapot, onderkleed is goed.

Bijzonderheden lagune 2:
-    Gelegen op het erf;
-    Bouwjaar 2012;
-    Inhoud 1.400 m³;
-    Geen doek meer aanwezig.

Krachtvoer/kunstmestopslag:
Op het bedrijf zijn 6 stuks krachtvoer/kunstmestopslagsilo’s aanwezig. Het betreft polyester silo’s.

Bijzonderheden:
-    40 ton krachtvoeropslag;
-    26 ton kunstmestopslag.    

Ruwvoeropslag:
Er zijn 4 sleufsilo’s aanwezig. De silo’s zijn opgebouwd van prefab betonplaten en deels ter plaatse gestort beton.
1.    Ca. 25,0 x 8,0 x 2,0 meter, bouwjaar 1990; gelegen achter de ligboxenstal de zijwanden in 2010;
2.    Ca. 25,0 x 8,0 x 2,0 meter, bouwjaar 1985; gelegen achter de ligboxenstal de zijwanden in 2010;
3.    Ca. 43,0 x 7,0 x 2,0 meter, bouwjaar 2008; gelegen oostkant van de kapschuur;
4.    Ca. 43,0 x 9,2 x 2,7 meter, bouwjaar 2007; gelegen oostkant van de kapschuur.

Droge mestopslag:
De droge mestopslag is recentelijk gebouwd en is gelegen achter de kapschuur. Afmetingen 10 x 5 x 2 meter.

Erfverhardingen:
Er is ruim voldoende beton erfverharding aanwezig. De aanleg is in de laatste jaren uitgevoerd.

Landerijen:
De landerijen behoren tot de zeekleigronden met een teelaardelaag variërend tussen 15-25 cm en een afslibbaarheid van 51%-62%. De landerijen liggen in een huiskavel bestaande uit grote percelen. De graszode is van een uitstekende kwaliteit. 
De ontsluiting vindt plaats middels een beton / kavelpad van ca. 600 meter lang en ca. 3 meter breed. Bovendien zijn de percelen gelegen aan de openbare weg. De landerijen zijn gedraineerd en geëgaliseerd. In het land bevindt zich een diepte-ontwateringspomp en één mestlagune. Enkele percelen zijn voorzien van greppels. De perceelnummers 460 en 459 hebben recht van pad over perceelnummer 1359 om te komen van en te gaan naar de openbare weg. 
 
Bestemmingsplan:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Boarnsterhim” van de gemeente Súdwest Fryslân hebben zowel het object als de landerijen de enkelbestemming “Agrarisch”. Daarnaast zijn er enkele percelen gelegen in een gebied met de dubbelbestemming “Archeologisch waardevol gebied” en “Straalpad (met hoogtebeperking)". Ook vallen de percelen binnen het bestemmingsplan Lytse Doarpen. Hierin heeft het de bestemming “Verkeer en Water”.

Bijzonderheden:

 • Perceelnummers 292, 295, 297, 1380 en 1518 hebben deels de dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’;
 • Perceelnummer 449 en deels perceelnummers 459, 460, 447, 450, 1520, 296, 295, 293, 292, 297, 298, 1520 hebben de dubbelbestemming ‘Straalpad (met hoogtebeperking);
 • Alle percelen, behalve perceelnummers 1520, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 1358, 459 en 460 hebben de aanduiding ‘Gaaf gebied’;
 • De boerderij is geen monument en is niet een beschermd dorps- of stadsgezicht.

Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Marktstraat 15, 8601 CR, Sneek. Telefoonnummer 14 0515.

BIJZONDERHEDEN

Erfdienstbaarheid: Ten behoeve van perceelnummers 459 en 460 en ten laste van perceelnummer 1359 is een recht van weg, reed en veeleiding gevestigd, om te komen en te gaan naar de openbare weg. 

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een melding gedaan onder de PAS voor 200 melkkoeien en 97 stuks jongvee welke is goedgekeurd.       

Voorraden:De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen, bovendien is de waarde van de betaalrechten niet in de vraagprijs begrepen.

Mestopslag: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 4.650 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 

Ondergrondse tank(s): Nee.

Bovengrondse tank(s): Er is een bovengrondse tank aanwezig van ca. 2.000 liter. 

Zakelijk recht: N.v.t.
    
Betalingsrechten:    
Op het bedrijf rusten 69.30 stuks betaalrechten. Op basis van 2014 zijn de toekomstige waarden van de betaalrechten vastgesteld; uitkering 2014 € 34.772,36.
Overzicht waarde betalingsrecht per subsidiabele ha t/m 2019:
2015         2016        2017          2018        2019
€ 317,80   € 305,39   € 293,22    € 281,58   € 270,17

Fosfaatrechten: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 147 stuks melk- en kalfkoeien, 66 stuks 1 jaar en ouder, 62 stuks jonger dan 1 jaar, resulterend in ca. 7.958 kg fosfaatrechten.

Jachtrecht: Verhuurd aan de heer van der Werf te Oldeboorn.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

- Bestaande “losse” pachtcontracten op basis van geliberaliseerde pachtcontracten:
1.     Een geliberaliseerd pachtcontract; van jaar tot jaar, oppervlakte ca. 10 ha, gelegen naast de huiskavel (aan de westkant). Op de percelen rust een vergoeding voor bonte weiderand van ca. € 400,- per jaar.

2.     Een geliberaliseerd pachtcontract te Rauwerd; oppervlakte ca. 1.80 ha; van jaar tot jaar.

3.     Een geliberaliseerd pachtcontract in de Weide Wormer; oppervlakte ca. 4 ha; van jaar tot jaar; vrucht wordt ter plekke verkocht.

Opmerking: bovenstaande pachtcontracten gaan niet automatisch over naar de koper. 

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer A. (Drees) Visser, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-51249178 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl.

Hoewel bij het maken van deze aanbiedingstekst de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Inlichtingen: A. (Drees) Visser 06-51249178.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Pole 13, 9013 CA
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang Ca. 55 ha
Bouwvorm Ttraditioneel
Bouwjaar ca. 1885
Aantal kamers 7 kamers waarvan 4 slaapkamers
Ligboxenstal 1983: 2+2 rijig, 189 GVE boxen, 5 krachtvoerboxen
Melkstal en tanklokaal 2x14 stands visgraat melkstal (2008), 70 graden opstelling; eigendomstank inhoud c a. 18.000 liter
Jongveestal /kapschuur: 2002; 42 JVE boxen
Totale mestopslag ca. 4.650 m3
Sleufsilo’s 4 stuks
Landerijen gelegen in een huiskavel
Grondsoort (zee)kleigrond, teelaardelaag ca. 15-25 cm
Detailhuishouding geheel gedraineerd
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod