Kimswerd

Dijksterbuursterlaan 1 8821 LK, Kimswerd Oppervlakte / omvang: ca. 63,4 ha (inclusief ca. 25 ha erfpacht)
Verkocht

Omschrijving

Melkveebedrijf te Kimswerd met een totale oppervlakte van ca. 63,4 ha (inclusief ca. 25 ha erfpacht) Melkveebedrijf, mooi gelegen in het dorp Kimswerd, bestaande uit een vrijstaande woning inclusief garage, ligboxenstal, melkrobots en tanklokaal, werktuigenberging, vijf sleufsilo’s, vier polyester silo’s, een mestsilo, overige (erf) verhardingen, windmolen en landerijen.

Melkveebedrijf te Kimswerd met een totale oppervlakte van ca. 63,4 ha (inclusief ca. 25 ha erfpacht).

Vrijstaande woning inclusief garage:

De semibungalow is in 1980 gebouwd en is opgetrokken uit (geïsoleerde) spouwmuren. Het geïsoleerde dak is met dakpannen gedekt. De woning wordt verwarmd door middel van een vloerverwarming met warmtewisselaar en radiatoren. De eigendomsketel, Nefit trendline 2016. De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De kozijnen op de begane grond zijn van kunststof.

Indeling woning:
Begane grond: zijentree, bijkeuken met toilet, opbergruimte en cv-ruimte, kelder, garage, keuken met keukenblok (voorzien van diverse inbouwapparatuur), L-vormige woonkamer, hal met meterkast, slaapkamer.
Verdieping: overloop, 4 ruime slaapkamers, badkamer, gerenoveerd in 2010 (voorzien van bad, wastafel en douche).
Vliering: bergzolder bereikbaar via een vlizotrap.    

Garage:
 De garage bevindt zich tussen de woning en de ligboxenstal. Via de garage is er een inpandige doorgang naar de ligboxenstal. De garage is voorzien van een betonvloer en een segmentendeur van kunststof.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is oorspronkelijk in 1980 gebouwd. In 1997 is de stal in de breedte uitgebreid tot een 2+3 rijïge stal. Hierbij is de stal voorzien van nieuw spantwerk en een nieuwe kap. In 2000/2001 is het voorste gedeelte vernieuwd. De stal heeft een afmeting van ca. 60x32 meter. De voor- en achtergevel zijn opgetrokken uit spouwmuren, de zijgevels zijn deels voorzien van windbreekgaas met automatisch gordijn. Het dak is met golfplaten gedekt en kent een open nok. Het spantwerk is van staal, tevens voorzien van ondersteuning en de topgevels zijn voorzien van damwandprofielplaten. In de stal kunnen ca. 225 stuks vee worden gehuisvest. De stal is volledig onderkelderd met uitzondering van het voerpad. De mestkelder heeft een inhoud van ca. 1.700m³. Verder is de stal ingericht met twee krachtvoerboxen, zelfsluitend voerhek, zwevende boxen, ventilatoren en een koeborstel. De stal kan zowel aan de voor- als achtergevel worden geopend door middel van twee sectionaaldeuren.

Melkstal:
In de stal zijn een tweetal melkrobots Lely A2 gevestigd. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank (2007), inhoud ca. 10.000 liter. De machinekamer bevindt zich aangrenzend aan het tanklokaal en is voorzien van een voorkoeler, warmte-terugwin-installatie en overige randapparatuur.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging (open front) is in 1980 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 27x10 meter. De werktuigenberging is opgetrokken uit spouwmuren. Het dak is in 2014 gerenoveerd en voorzien van damwandplaten. Het spantwerk is van staal en de topgevels zijn van hout. Tevens is de werktuigenberging voorzien van een separate ruimte. Het gehele gebouw is voorzien van een betonvloer en heeft drie toegangsdeuren.

Overig:
Sleufsilo’s aantal 5:                      
1. Afmeting ca. 50 x 8 x 1 meter,
2. Afmeting ca. 22 x 8,5 x 2 meter;
3. Afmeting ca. 35 x 8,5 x 1,25 meter;
4. Afmeting ca. 35 x 8,5 x 1,50 meter;
5. Afmeting ca. 35 x 8,5 x 1,50 meter.  

Polyester silo’s aantal 4:                                                
1. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 12 ton;
2. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 12 ton;
3. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 40 m³;
4. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 6 ton;
5. Polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 12 ton.

Overige (erf) verhardingen:
- Vaste mestopslagplaats.
- Erfverhardingen (met asfalt) zijn ruim voldoende aanwezig.

Mestsilo:
De mestsilo is omstreeks 2006 gebouwd, bestaande uit kunststof wanden, voorzien van een drijfdek. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 1.000m³.

Mestzak:
Op het bedrijf is tevens een mestzak aanwezig met een inhoud van ca. 400m³.

Windmolen:
Er is in 2002-2003 een windmolen op het erf gevestigd (Vestas V52) met een capaciteit van 850 kilowatt. De jaarlijkse opbrengst in Kwh bedraagt 2,5 miljoen Kwh. De mast heeft een hoogte van ca. 40 meter en de diameter van de wiek bedraagt ca. 52 meter (2x26 meter). Op de windmolen bevindt zich een antenne van Tele 2 waarvoor jaarlijks een vergoeding wordt ontvangen.

Stroomproductie:
De stroomproductie bedroeg:        
Jaar 2013      2.232.832 Kwh
Jaar 2014      2.159.184 Kwh
Jaar 2015      2.484.821 Kwh

Landerijen:
De grondsoort varieert van een kalkrijke, lichte zavel (vooraan Dijksterbuursterlaan) tot knippige zware zavel/lichte klei achter in de kavel, grotendeels gelegen in een huiskavel. De perceelsvorm, -grootte en de ontsluiting zijn goed.
De landerijen gelegen op afstand, 3.78.60 ha, bestaan uit twee percelen, deze zijn gelegen in EHS gebied. De ontsluiting vindt plaats via de openbare weg “Harlingerweg”. De perceelsvorm, -grootte en de ontsluiting van deze percelen zijn tevens goed. De landerijen zijn allemaal gedraineerd en vlak. 

Naast de eigendomslanderijen is er circa 25 ha erfpacht land welke door erfverpachter Hervormde Gemeente Kimswerd wordt aangeboden. Verpachter heeft middels haar rentmeester aangegeven de landerijen in gebruik te willen geven aan degene die het bedrijf van verkoper koopt, mits goedkeuring verpachter voor nieuwe pachter. Voor de erfpacht landerijen dient er een insteek van € 15.000,- per ha te  worden betaald met een aanvangscanon van € 850 per ha.

Bestemmingsplan:
Beheersverordening Buitengebied Noord Wunseradiel
De locatie valt binnen de beheersverordening Buitengebied Noord Wunseradiel. Binnen deze verordening heeft de locatie de bestemming “agrarische bedrijven” en de landerijen de bestemming “Agrarische cultuurgronden” met daarbij de aanduiding “regelmatige blokverkaveling en opstrekkende verkaveling”. De afstandskavel kent tevens deels de aanduiding “gasleiding” (in perceelsnummer 32), ter plaatse van de gasleiding.

Bestemmingsplan Butengebied Sudwest Fryslan met de status voorontwerp
De locatie heeft in het voorontwerp de enkelbestemming “agrarisch” en ter plaatse van de windmolen de bestemming “windturbine”. Het gehele object is gelegen in een gebied met de aanduiding “Waarde Archeologie”. Een deel van de landerijen gelegen ten zuidwesten van de opstallen hebben de gebiedsaanduiding “vrijwaringszone – molenbiotoop”. De afstandskavel kent tevens deels de dubbelbestemming “leiding-gas” (in perceelsnummer 32), ter plaatse van de gasleiding.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee.

Ruilverkav.rente: € 10.738,32 voor de eigendomslanderijen en € 498,52 voor de erfpachtslanderijen, met eindjaar 2017.

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op gas, water en elektra.

Voorraden: De mestvoorraad blijft achter. De ruwvoervoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer kunnen worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslagcapaciteit: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 3.100 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Kettingbeding: Ten aanzien van de vrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 1 juli 2009 een beroep heeft gedaan t.a.v. de eigendomspercelen geldt een kettingbeding t.a.v. koper. In verband met het vorenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 1 juli 2009 het verkochte niet meer  exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15  lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Dieselolietank: Er is een dieselolietank aanwezig, inhoud ca 5.000 liter. De dieselolietank bevindt zich in een daartoe benodigde opslagbak. Volgens de voorschriften van de gemeente mag de tank voor niet meer dan 2.500 liter zijn gevuld.

Zakelijk recht: Perceelsnummer 32 is belast met een Belemmeringenwet Privaat t.b.v. N.V. Nederlandse Gasunie.          

Betalingsrechten: In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten  van  € 28.677,23 bestaande uit de basisbetaling van € 20.010,63 en een vergroeningspremie van € 8.666,60. Overzicht waarde betalingsrecht per subsidiabele ha t/m 2019:

  • 2016:  € 317,76
  • 2017: € 301,32
  • 2018: € 285,57
  • 2019:€ 270,17
     

Fosfaatrechten: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 119 melkkoeien, 12 stuks melkvee > 2 jaar, 40 stuks melkvee 1 – 2 jaar, 44 stuks melkvee < 1 jaar, 1 fokstier < 1 jaar en 1 nuka.

Jachtrecht:  Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

Erfdienstbaarheden: Er ligt een molenpad op de perceelsnummers 242 en 258 om van en naar de watermolen te komen en gaan (ofwel een krui-voetpad).

EHS natuur: De perceelsummers 32 en 33 zijn gelegen in de provinciale ecologische verbindingszone ofwel de ecologische hoofdstructuur.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

-  De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.

Aanvaarding en betaling: in overleg.

Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.

Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.


Inlichtingen: de heer S. (Sybren) Zeldenrust tel: 06-53610642.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met Agrivastgoed Makelaars en Taxateurs op 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl  

Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.

Dronefilm melkveebedrijf te Kimswerd

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Dijksterbuursterlaan 1
Plaats 8821 LK, Kimswerd
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang ca. 63,4 ha (inclusief ca. 25 ha erfpacht)
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1980
Aantal kamers 7 (waarvan 5 slaapkamers)
Ligboxenstal 225 gve-boxen
Melkstal en tanklokaal 2x Lely A2 melkrobot, eigendomstank (2007) ca. 10.000 liter.
Werktuigenberging / loods ca. 27 x 10 meter.
Mestsilo Mestsilo met kunststof wanden en drijfdek, inhoud ca. 1.000 m3.
Vaste mestopslagplaats Mestzak, inhoud ca. 400 m3.
Grondsoort Varieert van kalkrijke, lichte zavel tot knippige zware zavel/lichte klei.
Ontsluiting Verdeeld in een huiskavel en een afstandskavel.
Ruilverkavelingslasten € 11.236,84 per jaar, eindjaar 2017.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod