Wijnjewoude

Weinterp 20 (9241 HD) Wijnjewoude Oppervlakte / omvang: 66.21.77 ha
Op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Keurige melkveelocatie te Wijnjewoude met een totale oppervlakte van ca. 66,2 ha. Inlichtingen: S. (Sybren) Zeldenrust 06-53610642. Deze keurige melkveelocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Opsterland, onder de plaats Wijnjewoude en telt circa 2050 inwoners. Wijnjewoude ligt tussen Oosterwolde en Drachten maar ook nabij de A7. Een aantal voorzieningen waaronder basisonderwijs, kinderopvang, kapsalon, (eet)café - restaurant, bakkerij en een supermarkt zijn aanwezig. Tevens ligt Wijnjewoude nabij de Duurswouder Heide met haar mooie fiets- en wandelomgeving (website: www.wijnjewoude.nl). Oosterwolde ligt op ca. 13 kilometer afstand en Drachten op ca. 15 kilometer afstand. Oosterwolde en Drachten kennen tevens een diversiteit aan voorzieningen waaronder voortgezet onderwijs, sportgelegenheid, winkelcentra, uitgaansmogelijkheden e.d.. Door de vlotte verbinding naar de A7 is de ontsluiting naar zowel naar het noorden van Friesland als het overige deel van Nederland optimaal.

Omschrijving

De totale grootte van het melkveebedrijf bedraagt 66,21,77 ha. Hiervan is toe te rekenen aan het erf en ondergrond van de opstallen ca. 1.00.00 ha. 
 
Het geheel bestaat uit:
* Kop-rompboerderij - woongedeelte 
* Kop-rompboerderij - schuurgedeelte
* Ligboxenstal 1976 – 2008/2010
* Melkstal en tanklokaal
* Werktuigenberging - werkplaats - garage 
* Werktuigenberging
* Mestsilo
* Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
* Overige
* Landerijen
 
Kop-rompboerderij - woongedeelte
De boerderij is rond 1913 gebouwd en is opgetrokken in steensmuren. Het dak, met een houten dakbeschot, is met dakpannen gedekt. De (houten) kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing en de (tussen) vloeren zijn hout. Het woongedeelte wordt verwarmd door middel van gaskachels en het buitenschilderwerk is voor het laatst in 2015 uitgevoerd.
 
Indeling
Begane grond: zij-entree, hal, spoelhok met toilet en douche, keuken en kamer, kantoor, gang, badkamer met bad, trapopgang.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers.
 
Traditioneel bedrijfsgedeelte
Het traditioneel bedrijfsgedeelte/schuur is opgetrokken in steensmuren en het dak is gedekt met asbestcement houdende golfplaten. De vloer is deels van beton. De schuur wordt gebruikt voor jongveestalling (ca. 20 stuks jongvee in strohokken en 8 eenlingboxen), opslag van hooi, stro en klein materiaal. Tevens zijn aanwezig een 6-tal paardenboxen en het tanklokaal.
 
Ligboxenstal 1976 – 2008/2010
De ligboxenstal is in twee fasen gebouwd. De oorspronkelijke stal dateert van 1976. In 2008/2010 is er een nieuwe stal dwars op de bestaande stal aangebouwd. De stal van 1976 is opgetrokken in halfsteensmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt, het spantwerk is van hout en de topgevel is met damwandprofielplaten bekleed. 
Het aangebouwde deel van 2008/2010 staat in open verbinding met de stal van 1976. 
Het geheel is opgetrokken in steensmuren (voor- en zijvel) met in de zijgevel tevens deels een ventilatiedoek/windbreekgaas. Het dak, voorzien van een lichtkoepel-nok, is met golfplaten gedekt en het spantwerk (vrij overspannen) is van staal. De topgevel aan de voorkant is met damwandprofielplaten bekleed. In de stal bevinden zich ca. 230 grootveeboxen (incl. jongvee). De stal kent een roostervloer waarbij de mestkelder een opslagcapaciteit van ca. 1.500 m3 heeft. Verder is de stal ingericht met o.a. een separatieruimte, strohok en koeborstels.
 
Melkstal en tanklokaal
De melkstal (Boumatic) van 2001 is ingericht met een 2 x 8 visgraatopstelling en is voorzien van automatische afname. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 6.450 liter.
 
Werktuigenberging - werkplaats - garage 
De berging is gebouwd in 1986 en kent een afmeting van ca. 20 x 10,5 meter. Het geheel is opgetrokken in damwand. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. De vloer bestaat voor de helft uit gestort beton en voor de helft uit een tegelvloer. Het garagedeel is met sandwichpanelen bekleedt. 
 
Werktuigenberging
De werktuigenberging is in 2004 gebouwd en kent een afmeting van ca. 50 x 20,5 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is eveneens met damwandprofielplaten (gecoat) gedekt en het spantwerk is van staal. De vloer bestaat deels uit een klinkervloer en is daarnaast deels onverhard.
 
Mestsilo
Op het erf bevindt zich een stalen mestsilo welke in 1989 is gebouwd. De opslagcapaciteit bedraagt ca. 1.600 m³.
 
Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
Kuilplaat
Afmeting ca. 50 x 8 meter.
Balenopslag tussen de gebouwen (stelconplaten en klinkers).
Aan de overkant van de weg Weinterp tevens verharde opslag aanwezig.
 
Sleufsilo
Afmeting ca. 30x9x1,30 meter.
 
Polyester silo’s (3)
- Voer, inhoud ca. 10 ton;
- Voer, inhoud ca. 10 ton;
- Kunstmest, inhoud ca. 10 ton.
 
Rondom de gebouwen bevinden zich functionele erfverhardingen.
 
Overige 
Vaste mestopslagplaats.
 
Landerijen
De landerijen liggen in 5 kavels namelijk deels als huiskavel rondom de opstallen (ca. 20 ha), deels als kavel over de weg (ca. 27,7 ha), als twee veldkavels (ca. 5 ha en 8,6 ha) en als afstandskavel (ca. 4,5 ha). De grondsoort betreft een lemige fijne zandgrond met een ruim aanwezige teelaardelaag. Ca. 4 ha van de landerijen is gedraineerd. De perceelsvorm, -grootte alsmede de bewerkbaarheid zijn goed. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf en de openbare weg. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Bestemmingsplan
Volgens het geldende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Opsterland, vastgesteld op 30 juni 2014 hebben de percelen de “enkelbestemming agrarisch” en is het voor wat betreft een deel van de percelen gelegen in “gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone”. De afstandskavel, perceelsnummer 1129 en de veldkavel ten noorden van de Bûtewei hebben de “dubbelbestemming waarde – cultuurhistorie”.
 
PAS/NB-vergunning: Voor de locatie is een Natuurbeschermingswetvergunning onder de PAS verleend voor 170 melkkoeien en 120 stuks jongvee.
 
Fosfaatrechten: 5.787 kg fosfaat aanwezig.
 
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Herinrichtingsrente: N.v.t.
 
Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op alle gebruikelijke nutsvoorzieningen m.u.v. kabeltelevisie.
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
 
Mestopslagcapaciteit: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 3.000 m³.
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van de verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Bovengrondse tank(s): Tweetal bovengrondse diesel opslagtanks met elk een inhoud van ca. 2.200 liter.
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Zakelijk recht: De kadastrale nummers 264, 266, 1082, 1118 en 1701 rust een zakelijk recht, op een gedeelte van de percelen t.b.v. de gemeente Opsterland. 
Op perceelsnummer 1627 rust een zakelijk recht op een gedeelte van het perceel t.b.v. Wetterskip Fryslan.
Op de kadastrale nummers 1764 en 1769 rust een zakelijk recht t.b.v. Vitens N.V.
 
Opstalrecht: Kadastraal perceelsnummer 1627 kent de aantekening “opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het perceel t.b.v. de gemeente Opsterland”.
 
Betalingsrechten: In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten van  € 23.603,05 (netto) bestaande uit de basisbetaling van € 16.806,97 (bruto) en een vergroeningspremie van € 7.279,10 (bruto).
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Kettingbeding: Ten aanzien van de vrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 17 juli 2012 een beroep heeft gedaan t.a.v. perceelsnummer 1701 en op 1 mei 2012 een beroep heeft gedaan t.a.v. de perceelsnummers 60, 1746 en 1749 geldt een kettingbeding t.a.v. koper. In verband met het vorenstaande vrijwaart koper verkoper voor  iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien 
koper binnen 10 jaar na 17 juli 2012 en 1 mei 2012 het verkochte  niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
Daarnaast geldt er een kettingbeding voor de perceelsnummers 60, 1746 en 1749 t.a.v. vrijstelling overdrachtsbelasting betrekking hebbende op de daar voorafgaande verkrijging per datum 9 december 2011 (kavelruilakte). 
T.b.v. de perceelsnummers 60, 1746 en 1749 geldt een kettingbeding t.a.v. koper als zijnde een eenmalige afdracht aan de Stichting Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen bij iedere vervreemding van deze percelen of een gedeelte daarvan. 
 
Erfdienstbaarheid: Op de perceelsnummers 1764 en 1769 rust een erfdienstbaarheid ten gunste van de Provincie om onderhoud te plegen aan de aanwezige bosstroken.
 
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtbelasting.
 
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
 
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
 
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.
 
Voor nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging, kunt u contact opnemen met:
De heer S. (Sybren) Zeldenrust
agri■vastgoed BV          
tel.: 058 - 284 91 73
mob.: 06 - 53 61 06 42
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf
Prijs Op aanvraag
Postcode Weinterp 20 (9241 HD) Wijnjewoude
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 66.21.77 ha
Bouwjaar 1913
Aantal kamers 6 (waarvan 3 slaapkamers)
Ligboxenstal 230 GVE boxen (incl. jongvee), inhoud mestkelder ca. 1.500 m3
Melkstal en tanklokaal 2 x 8 visgraat-opstelling; eigendomstank inhoud van ca. 6.450 liter.
Werktuigenberging / loods 2 stuks afmeting ca. 20 x 10,5 meter en ca. 50 x 20,5 meter
Mestsilo stalen mestsilo van 1989; opslagcapaciteit ca. 1.600 m³
Grondsoort lemige fijne zandgrond
Ontsluiting via bedrijfserf en openbare weg
Detailhuishouding ca. 4 ha is gedraineerd
Ligging in 5 kavels gelegen
Sprake van asbest asbest aanwezig
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod