Sint Annaparochie

gelegen nabij de openbare weg "Middelweg-Oost", "Langhuisterweg" en "Pothussyreed" Oppervlakte / omvang: 27,03,50 ha
Vraagprijs: Op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Percelen akkerbouwland met een oppervlakte van ca. 27 ha. Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust tel: 06 -53 61 06 42.

Grootte : Totaal groot 27,03,50 ha.
 
Bestemming : Blijkens het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”  van de gemeente Het Bildt thans gemeente De Waadhoeke, vastgesteld op 12 mei 2010, hebben de percelen de enkelbestemming “Agrarisch” en de perceelsnummers 480, 481, 482, 484 en 766  de gebiedsaanduiding geluidzone – weg. 
 
Grondsoort : De grondsoort betreft volgens de bodemkaart zware zavel met een voldoende aanwezige bouwvoor.
 
Vorm en ligging : Het betreffen 9 percelen met een goede vorm. De percelen liggen nabij de openbare wegen “Middelweg – Oost”, “Langhuisterweg” en “Pothussyreed”.
 
Detailhuishouding : De landerijen zijn geheel gedraineerd ten tijde van de ruilverkaveling. De perceelsnummers 288 en 316 (deels) zijn niet gedraineerd.
 
Ontsluiting : De ontsluiting van de percelen vindt plaats via de  “Langhuisterweg”, “Pothussyreed”, “Grietmansstraat” . Daarnaast is er in perceelsnummer 294 een reed gelegen ten behoeve van de ontsluiting van perceelsnummer 288.
 
Jachtrecht : Het jachtrecht is vermoedelijk verhuurd. 
 
Betalingsrechten : De op de landerijen rustende betalingsrechten hebben per 2016 een netto basisbetaling van € 220,46 en een netto vergroeningsbetaling van € 95,20. De betalingsrechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.
 
Productierechten : Niet aanwezig.
 
Ruilverkavelinglasten : N.v.t.
 
Erfdienstbaarheden : Gevestigde erfdienstbaarheid blijkens akte: Perceelsnummer 288 is bevoorrecht met een erfdienstbaarheid van weg ten laste van de perceelsnummers  289 en 271 (thans diverse andere nummers) om via de bestaande reed te komen en te gaan naar de openbare weg. Deze erfdienstbaarheid is thans niet meer van toepassing, echter bestaat deze erfdienstbaarheid in de akte van levering nog wel. 
 
Daarnaast is het perceel via perceelsnummer 294 (welke eveneens wordt verkocht) te ontsluiten op de openbare weg Grietmansstraat.
 
Gevestigde erfdienstbaarheid in akte van ruilverkaveling het Bildt: 
Ten behoeve van de perceelsnummers 306, 307, 308, 311, 312, 313, 315, 316 en 317 als heersende erven en ten laste van perceelsnummer 474 (thans 723 en 724) als lijdend erf is gevestigd een recht van weg om te komen en te gaan van en naar de percelen 483 (thans 1141, 1140, 1072 en 766)  en 484.
 
Gevestigde erfdienstbaarheid in akte d.d. 6-11-1991:
Ten behoeve van perceelsnummer 310 als heersend erf en ten laste van de perceelsnummers 312, 313 en 314 als lijdende erven, gevestigd het recht van weg om te komen en te gaan van- en naar de openbare weg, een en ander voor zoveel mogelijk op de thans bestaande wijze. Ten behoeve van perceelsnummer 294, als heersend erf en ten laste van perceelsnummer 310 en 309, als lijdende erven, is eveneens gevestigd het recht van weg om te komen en te gaan van- en naar de openbare weg, een en ander voor zoveel mogelijk op de thans bestaande wijze.
 
Gevestigde erfdienstbaarheid in akte d.d. 14 april 1992:
Ten behoeve van perceelsnummer 766, als heersend erf en ten laste van perceelsnummer 765 (thans 1141, 1140 en 1072), als lijdend erf, is gevestigd het recht van weg om te  komen en te gaan naar de openbare weg (Middelweg-Oost), 
zulks uit te oefenen op de bestaande- thans met puin verharde reed. Het onderhoud van de reed is bij de eigenaar.
 
Bijzonderheden :
* Het bouwplan van de afgelopen jaren kan op verzoek worden verstrekt;
* Ten aanzien van de aardappelmoeheid verwijzen wij u naar de brochure welke u kunt opvragen;
* In perceelsnummer 294 en 306 zijn deels sintels aanwezig;
* Tussen de perceelsnummers 311, 312 en 316, 315 en 313 is een puinreed aanwezig.
             
Kettingbeding :
Voor perceelsnummer 288 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 8 december 2014 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 8 december 2014 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Aanvaarding : In overleg overeen te komen. 
 
Transportdatum : In overleg overeen te komen.
 
Betaling : Per transportdatum. 
 
Lastenverrekening : Per transportdatum.
 
Kosten : De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper, hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtbelasting.
 
Schone grond : De landerijen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Inlichtingen : De heer S. Zeldenrust. 
agri■vastgoed BV te Leeuwarden.
telefoon: 06 - 53 61 06 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Harlingerweg 18 (8801 PA) Franeker, telefoon 0517-380380.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs: Op aanvraag
Postcode gelegen nabij de openbare weg "Middelweg-Oost", "Langhuisterweg" en "Pothussyreed"
Oppervlakte / omvang 27,03,50 ha
Grondsoort zware zavel met een voldoende aanwezige bouwvoor
Ontsluiting via de openbare weg
Detailhuishouding gedaineerd tijden de ruilverkaveling (perceelsnummers 288 en 316 deels zijn niet gedraineerd)
Ligging gelegen in 9 percelen
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod