Opeinde

Gelegen aan en nabij de Kletten Oppervlakte / omvang: 9,57,66 ha
Vraagprijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Kletten, totaal 9,57,66 ha. Inlichtingen de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan buitengebied, van de gemeente Smallingerland, vastgesteld op 11-6-2013, hebben de landerijen de enkelbestemming Agrarisch met waarden – Besloten gebied en deels de dubbelbestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding en deels de dubbelbestemming Waarde – Archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied 2 en voor een klein deel de Functieaanduiding houtsingel. Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Grondsoort
De grondsoort betreft volgens de bodemkaart zand. Kopers mogen de grond zelf inspecteren. Graag hierbij een afspraak maken via de makelaar.
 
Vorm, grootte
De kavel bestaat uit 3 percelen. De vorm van de percelen is rechthoekig
 
Drainage/waterhuishouding
De percelen zijn niet gedraineerd.
 
Betalingsrechten
Er zijn geen betalingsrechten bij de koop inbegrepen.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd aan de heer W. Antonides.
 
Ontsluiting
Direct vanaf de openbare weg “Kletten”. 
Perceel 4321 heeft toegang naar en van de Kommisjewei via het voorliggende perceel. 
 
Opstalrecht
De perceelsnummers 716, 2797 en 2798 zijn gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. van Nadine Netwerk B.V.
In perceelsnummer 2797 staat een hoogspanningsmast.
 
Kettingbeding
Voor de percelen is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 17 april 2019 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 17 april 2019 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Aanvaarding : In overleg.
Aktepassering notaris: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond
De kavel is op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Erfdienstbaarheden
Uit de verkrijgingsakte blijkt de volgende erfdienstbaarheid: 
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
Voorts verklaarden de comparanten bij deze te vestigen de erfdienstbaarheid van weg om te komen en te gaan naar de openbare weg “Kommisjewei” ten laste van het hierbij
verkochte gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Rottevalle sectie B nummer 3416, ten behoeve van het bij verkoper in eigendom resterende gedeelte van voormeld kadastrale perceel uit te oefenen over een strook grond ter breedte van vijf meter op deminst bezwarende wijze, zulks ten behoeve van de landbouw.” In de koopovereenkomst staat omtrent deze erfdienstbaarheid nog het volgende woordelijk vermeld:
“Rottevalle B 3416 is vernummerd in 4320 en 4321. Vervolgens is Rottevalle B 4320 vernummerd in 4742 en 4743. Tenslotte is Rottevalle B 4742 vernummerd in 4945,4946 en 4947.”
 
Natuurpakketten
Niet van toepassing
 
Verrekening over-/ondermaat
Over- of ondermaat zal niet worden verrekend.
 
Herinrichtingsrente
Niet van toepassing.

Veenweidevisie
Niet van toepassing.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode Gelegen aan en nabij de Kletten
Oppervlakte / omvang 9,57,66 ha
Grondsoort De grondsoort betreft volgens de bodemkaart zand. Kopers mogen de grond zelf inspecteren. Graag hierbij een afspraak maken via de makelaar.
Ontsluiting Direct vanaf de openbare weg “Kletten”. Perceel 4321 heeft toegang naar en van de Kommisjewei via het voorliggende perceel.
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Erfdienstbaarheden Zie omschrijving
Bodemverontreiniging De kavel is op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod