Oudwoude

Gelegen aan en nabij de Walddyk Oppervlakte / omvang: ca. 3,50,00 ha koop en ca. 7,50,65 ha pacht
Verkocht

Omschrijving

INSCHRIJVING GESLOTEN Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond eigendom in combinatie met kavel pacht (ca. 6 jaar) gelegen aan en nabij de Walddyk onder Oudwoude KOOP: CA. 3,50,00 HA PACHT: CA. 7,50,65 HA TOTAAL COMBINATIE KOOP EN PACHT: CA. 11,00,65 HA Inlichtingen: de heer Reitze Sybesma 06 - 51 24 91 80. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 7 april 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

Kadastrale gegevens:

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Partiele en correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitgebied 2012 van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland (thans gemeente Noardeast-Fryslan), vastgesteld op 28-9-2017 is de enkelbestemming agrarisch met waarden – open gebied. 

De landerijen zijn geheel gelegen in het bestemmingsplan “Partiele herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning” met de “gebiedsaanduiding overige zone – buitengebied Kollumerland en Nieuwkruisland”.
 
De landerijen zijn geheel gelegen in het bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslan”.
 
De landerijen zijn geheel gelegen in het bestemmingsplan “Mestvergistingsinstallatie Noardeast-Fryslan.
 
Een deel van de landerijen (perceelsnummer 143) welke in geliberaliseerde pacht worden uitgegeven hebben de bestemming bouwvlak en de bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding – ontwikkelingsvlak. Het is pachter niet toegestaan ter plaatse van deze aanduiding opstallen te vestigen in de ruimste zin van het woord. De landerijen mogen uitsluitend als agrarische cultuurgrond worden gebruikt.
 
Grondsoort:
De grondsoort betreft (zware) zavel met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De teelaardelaag varieert van ca. 22% tot ca. 36%. Het land had in de ruilverkaveling 20 punten. De gronden zijn door verkoper als biologisch grasland gebruikt met een aanwezige skal certificering tot eind 2023.

Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavels zijn goed. 
Koop: bestaat uit 2 percelen.
Pacht: bestaat uit 5 percelen.
 
Detailhuishouding:
Geen drainage aanwezig.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd met als tegenprestatie een uitstekende mollenvanger.
 
Ontsluiting:
De landerijen zijn ontsloten op de openbare weg “Walddyk”.
 
Betalingsrechten:
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Aanvaarding:
Direct na gunning.
 
Transportdatum:
Uiterlijk 2 mei 2022.
 
Betaling:
Per transportdatum.
 
Lastenverrekening:
Per transportdatum.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Deelsperceel:
De uitmeting van het in eigendom over te dragen deels perceelsnummer 143 vindt plaats voor datum aktepassering. De kosten voor deze uitmeting komen voor rekening van verkoper. De grens wordt bepaald ter hoogte van het hart van de sloot en is daarmee tevens de erfgrens.

Over- dan wel ondermaat zal worden verrekend op basis van de geboden prijs per hectare.

Pacht:
In combinatie met de te (ver)kopen grond wordt een oppervlakte van ca. 7,50,65 ha cultuurgrond in geliberaliseerde pacht uitgegeven tot en met 31 december 2027. De pachtprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst 
€ 1.000,- per ha welke jaarlijks op basis van inflatie zal worden aangepast. Daarnaast komen de waterschapslasten geheel voor rekening van pachter. De betalingsrechten zullen voor de duur van de overeenkomst in huur aan pachter worden overgedragen waarbij de vergoeding van de betalingsrechten ten goede komt aan pachter. Bij het einde van de pacht dient pachter de betalingsrechten, dan wel een daarvoor in de plaats komend ander recht, weer aan verpachter dan wel aan een door verpachter aan te wijzen derde, over te dragen.
 
Na gunning zal een geliberaliseerde pachtovereenkomst tussen verpachter en pachter worden opgemaakt waarin de hiervoor genoemde afspraken zullen worden opgenomen. 
 
Overige informatie
 
Herinrichtingsrente: N.v.t.
 
Beheerspakketten: N.v.t.
 
Ganzengedooggebied: N.v.t.
 
Geliberaliseerde pacht 12,98,20 ha:
Aangrenzend aan perceelsnummer 143 en voor een deel aan de andere kant van de openbare weg  “Walddyk” is een oppervlakte cultuurgrond gelegen van in totaal 12,98,20 ha. Deze oppervlakte maakt geen onderdeel uit van deze inschrijving maar zullen voor twee jaar in geliberaliseerde pacht worden uitgegeven aan een nog te zoeken pachter. De pachtprijs bedraagt 
€ 1.000,- per ha welke na het eerste pachtjaar op basis van inflatie zal worden aangepast. Daarnaast komen de waterschapslasten geheel voor rekening van pachter. De gronden zijn als biologisch grasland gebruikt met een aanwezige skal certificering tot eind 2023. Wanneer u als gegadigde tevens belangstelling heeft voor het pachten van deze gronden kunt u contact met ons opnemen.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan vastgesteld op of na 28-9-2017.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noardeast-Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 - 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Gelegen aan en nabij de Walddyk
Oppervlakte / omvang ca. 3,50,00 ha koop en ca. 7,50,65 ha pacht
Grondsoort (Zware) zavel
Ontsluiting Via de openbare weg
Detailhuishouding Geen drainage
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod