Ried

Gelegen aan en nabij de Dongjumerweg Ried Oppervlakte / omvang: Totaal ca. 8,49,98 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavels cultuurgrond gelegen aan en nabij de Dongjumerweg onder Ried. Oppervlakte totaal ca. 8,49,98 ha. Kavel 1: 3,57,15 ha en Kavel 2: ca. 4,92,83 ha. Inlichtingen: de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 22 november 2021 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING

*) Van deze oppervlakte gaat ca. 0,08,77 ha af vanwege o.a. de verbreding van de naastgelegen tochtsloot; resteert een oppervlakte van ca. 4,92,83 ha voor kavel 2.
 
 
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2013 van de gemeente Franekeradeel (thans Waadhoeke), vastgesteld op 25-6-2015 hebben de landerijen de enkelbestemming agrarisch en zijn de landerijen gelegen in een gebied met de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied.
 
Grondsoort:
De grondsoort betreft kleigrond (op de bodemkaart aangeduid als zware zavel). 
 
Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de kavels zijn goed. 
Kavel 1 bestaat uit 1 perceel en is redelijk rechthoekig van vorm.
Kavel 2 bestaat uit 2 percelen en zijn redelijk rechthoekig van vorm.
 
Detailhuishouding:
Kavel 1: Vermoedelijk gedraineerd. 
Kavel 2:  Vermoedelijk gedraineerd
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is (mondeling) verhuurd.
 
Ontsluiting:
Kavel 1: De kavel is vanaf de openbare weg bereikbaar via een semiverhard pad, overgaand in een betonpad. 
Kavel 2: De kavel is vanaf de openbare weg bereikbaar via een semiverhard pad, overgaand in een betonpad. Het laatste gedeelte van de ontsluiting is via en perceel (wei)land van derden.
Kavel 2: er zal door verkoper(s) een nieuwe dam worden aangelegd tussen de 2 percelen. 
 
Betalingsrechten :
Kavel 1 en 2: De bijhorende betalingsrechten gaan mee over op basis van de gemeten maat. Op het biedingsformulier dient hiervoor apart een bedrag vermeld te worden. 
 
Aanvaarding: Uiterlijk 22 december 2021.
 
Transportdatum: Uiterlijk 22 december 2021.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
 
Kettingbeding:
Voor perceelnummer 905 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 14 mei 2019 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 14 mei 2019 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Overige informatie
 
Erfdienstbaarheden Kavel 1: 
Op het land ligt een betonpad waarop een recht van pad is gevestigd ten behoeve van de achterliggende landerijen ((o.a.) kavel 2).
Kavel 2: Zoals hierboven genoemd rust er op kavel 1 een erfdienstbaarheid om via het betonpad aldaar van en naar kavel 2 te kunnen komen en gaan.
Op kavel 2 rust een erfdienstbaarheid van weg ten gunste van de achterliggende percelen 1197 en 1198. 
 
Beheerpakketten: Niet van toepassing
 
Verrekening over- ondermaat:
Er vindt geen verrekening van over- dan wel ondermaat plaats. De landerijen zijn gelegen in een gebied wettelijke herverkaveling in uitvoering. 
De inbreng bij kavel 1 bedraagt een oppervlakte van 3,57,15 ha en de toedeling bedraagt 3,57,15 ha.
De inbreng bij kavel 2 bedraagt een oppervlakte van 5,01,60 ha en de toedeling bedraagt ca.  4,92,83 ha. Er dient geboden te worden op basis van 4,92,83 ha. De verrekening van de onderbedeling vanuit de ruilverkaveling komt verkoper ten goede. 
 
Herinrichtingsrente:
Deze zijn thans niet van toepassing, echter zijn deze lasten wel te verwachten aangezien de landerijen zijn gelegen in een wettelijk herverkavelingsgebied
 
Wettelijke herverkaveling:
De landerijen zijn gelegen in een wettelijk herverkavelingsgebied Franeker-Harlingen. Vanaf datum juridische levering geldt dat alle rechten en plichten te dien aangaande overgaan op koper.
 
Gebruik:
Verkoper(s) hebben de landerijen nimmer zelf in gebruik gehad waardoor onderstaande bepaling in de akte van levering zal worden opgenomen:
Verkoper(s) heeft de onroerende zaak nimmer zelf feitelijk in gebruik gehad. Daarom heeft verkoper koper nimmer kunnen informeren over de afwezigheid van eigenschappen dan wel de eigenschappen of gebreken aan de onroerende zaak waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest indien hij de onroerende zaak zelf feitelijk zou hebben gebruikt. Daarom komen partijen uitdrukkelijk overeen dat deze afwezigheid van eigenschappen dan wel eigenschappen en gebreken voor rekening en risico van koper komen.
 
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Waadhoeke, Harlingerweg 18, 8801 PA,  Franeker tel: 0517 - 380 380
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode Gelegen aan en nabij de Dongjumerweg
Plaats Ried
Oppervlakte / omvang Totaal ca. 8,49,98 ha
Grondsoort Kleigrond (op de bodemkaart aangeduid als zware zavel)
Detailhuishouding Kavel 1: Vermoedelijk gedraineerd. Kavel 2: Vermoedelijk gedraineerd.
Beheerspakket / ganzengedooggebied N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod