It Heidenskip

Ursuladyk 18 Oppervlakte / omvang: 77,38,89 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een melkveebedrijf bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, jongveestal, melkstal, kapschuur, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen, totaal groot 77,38,89 ha. Inlichtingen: de heer S. (Sybren) Zeldenrust 06 - 53 61 06 42.

OMSCHRIJVING
 
Vrijstaande woning:
De vrijstaande woning is in 1987 gebouwd. De woning is opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren en het geïsoleerde dak is met dakpannen gedekt. De kunststof kozijnen (van 2019) zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming, combi-ketel (Intergas- eigendom) van 2020. De gehele begane-grond is voorzien van vloerverwarming, zo ook de badkamer op de verdieping. De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water en elektra zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten op riolering, er is een beerput aanwezig. 
 
Indeling woning:
Begane grond: Entree/hal, toilet, woonkamer/keuken, kantoor, bijkeuken, voorraadruimte. 
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer voorzien van 
vloerverwarming
Zolder: Beloopbare zolder.
 
Bijzonderheden:
- Inhoud ca. 410 m³;
- Houtskeletbouw woning;
- De begane grond-vloer is van beton, de verdiepingsvloer is van hout;
- Geheel geïsoleerde woning;
- Heifundering;
- Buitenzonwering (beneden en boven).
 
Garage:
Er bevindt zich een inpandige garage in de aangrenzende stal.
 
Ligboxenstal inclusief aanbouw van 2016:
De 3 + 2 rijige ligboxenstal is in twee fasen gebouwd namelijk omstreeks 1986 en 2004. De ligboxenstal heeft een afmeting van ca. 30  x 29 meter. 
De stal is opgetrokken in gemetselde gevels en deels prefab-elementen waarbij de zijgevels zijn voorzien van windbreekgaas. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en het spantwerk is van hout. De topgevels zijn met damwand en hout bekleed. 
De stal loopt over in een aanbouw/schuur welke is gebouwd in 2006 (afmeting ca. 31 x 23 meter). Deze is opgetrokken in gemetselde gevels met stalen spantwerk. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt.
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 152 GVE-boxen;
*  1 groepshok/ziekenboeg;
- Mestopslag ca. 800 m³;
- 3 krachtvoerboxen;
- Zwevende boxen en deels paddestoelboxen (20 stuks);
- Rubber boxbedekking;
- Zelfsluitend voerhek /Spinder vastzethek;
- In het voorste deel van de stal worden de jonge kalfjes gehuisvest in diverse groepshokken;
- Melkstal/tanklokaal;
- Berging/opslag;
- Garage.
 
Zonnepanelen:
Op het dak van de ligboxenstal liggen in zijn totaliteit 180 stuks zonnepanelen van 2011/2012. De gemiddelde opbrengst per jaar bedraagt 50.000 kWh. 
 
Melkstal en tanklokaal:
De aangebouwde melkstal van 2016/2017. De melkstal is voorzien een 2 x 12 zij aan zij – opstelling Solidex van De Laval (van bouwjaar 2017). Automatische afname, melkmeters en krachtvoerverstrekking is aanwezig. Tevens is er een in hoogte verstelbare melkputvloer aanwezig. De bijhorende technische installaties bevinden zich in de kelder onder de melkstal en tanklokaal. De melktank (eigendom - 2003) van Mueller heeft een inhoud van 12.000 kg. Het tanklokaal is verder voorzien van een warmte-terugwin-installatie en voorkoelers. De koelmotor is van 2014.
 
Kapschuur:
De kapschuur is in 1999 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 40 x 15 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en spantwerk is van staal. De vloer is geheel voorzien van betonplaten.
 
Bijzonderheden:
- Nokhoogte ca. 6,0 meter;
- Goothoogte ca. 4,0 meter;
- Inrijhoogte ca. 4,0 meter;
- Twee sleufsilo’s aanwezig t.b.v. losse producten, bestaande uit dublo-blokken met elk een afmeting van ca. 5 x 12 meter.
 
Sleufsilo’s:
1: ca. 24,0 x 5,5 x 1,5/2,0 meter; bestaande uit beton;*
2: ca. 24,0  x 5,5 x 1,5/2,0 meter; bestaande uit beton;*
3: ca. 24,0  x 5,5 x 1,5/2,0 meter; bestaande uit beton;*
4. ca. 24,0 x 5,5 x 1,5/2,0 meter; bestaande uit beton;*
5. ca. 40,0 x 10,0 x 2,0 meter (van 2015); bestaande uit beton;
6. ca. 40,0 x 10,0 x 2,0 meter (van 2015); bestaande uit beton.
 
*) De breedtes variëren bij deze sleufsilo’s van ca. 4,5 tot 6 meter.
 
Kuilplaten:
1: ca. 30,0 x 8,0 meter (verhard met betonplaten/beton);
2: ca. 30,0 x 8,0 meter (verhard met betonplaten/beton);
3: ca. 30,0 x 8,0 meter (met rubbermatten op puinfundering – (schoon)).
 
Polyester silo’s:
1. Krachtvoersilo inhoud ca. 18 ton (van 1990);
2. Krachtvoersilo inhoud ca. 12 ton (van 2008);
3. Silo t.b.v. van natte producten inhoud ca. 50 m³ (brijvoersilo).
 
Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel rondom de opstallen. De grondsoort betreft zavel met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De afslibbaarheid bedraagt ca. 20%. De landerijen zijn geheel gedraineerd. De oudste drainage dateert van 1996 waarna vervolgens herdrainage is uitgevoerd. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, de openbare weg en een kavelpad. De percelen zijn vlak gelegen. 
 
Kadastrale aanduiding/oppervlakte:
Eigendom verkoper Plantinga 28,33,43 ha.   
Eigendom verkoper Dorhout Mees Stichting 47,24,65 ha.
Eigendom verkoper Koksma 1,80,81 ha.  
 
*) Van het te verkopen perceelsnummer 566 behoort ca. 5.000 m2 toe aan de erf en ondergrond van de opstallen aldaar, Aldedyk 19 Workum. 
 
Bestemmingsplan:
Erfperceel Ursuladyk 18 – It Heidenskip:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Sudwest-Fryslan van de gemeente Sudwest-Fryslan vastgesteld op 18 december 2019, heeft de locatie de “enkelbestemming agrarisch” met de “dubbelbestemming waarde archeologie 2” en de “dubbelbestemming waarde – landschap verkaveling”.
 
Landerijen:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Sudwest-Fryslan van de gemeente Sudwest-Fryslan vastgesteld op 18 december 2019, hebbende landerijen de “enkelbestemming agrarisch” met de “dubbelbestemming waarde archeologie 2” en de “dubbelbestemming waarde – landschap verkaveling”. Daarnaast heeft een klein deel van de percelen de “dubbelbestemming leiding – gas” (ter plaatse van de gasleiding), een klein deel van de percelen de “gebiedsaanduiding geluidzone – industrie (perceelsnummer 560 deels) en een deel van de percelen de “gebiedsaanduiding overig zone – reliëf” (perceelsnummer 614 en 651 geheel).
 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente, Sudwest-Fryslan, Marktstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14 - 0515, e-mail: info@sudwestfryslan.nl of via www.sudwestfryslan.nl - www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie Ursuladyk 18 is een NB-vergunning verleend voor 152 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A1.100), voor 26 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A3.100) en voor 4 stuks vleeskalveren tot ca. 8 maanden (categorie A4.100). 
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t. met uitzondering van een tank van 20 m³ voor perssappen.
 
Bovengrondse tank(s): Dieseltank (jaar 2010 met een inhoud van ca. 5.000 liter.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Fosfaatrechten: Volgens het overzicht geregistreerde fosfaatrechten van RVO d.d. 2 maart 2019 bedraagt het aantal fosfaatrechten 6.856,78 kg (bruto). De fosfaatrechten kunnen worden overgenomen.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 800 m³.
 
Jachtrecht:
Landerijen eigendom Plantinga: 
Verhuurd tot 1 september 2031 aan mevrouw De Vries en de heer K. Westra wonende te Workum.
 
Landerijen eigendom Dorhout Mees Stichting en de heer Koksma:
Het jachtrecht is in beheer bij de verkopers.
 
Energielabel: De locatie heeft een definitief energielabel A++.
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.
 
Opstalrechten: De perceelsnummers 615, 649 en 651 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Vitens N.V.
Perceelsnummer 946 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. Liander Infra NV.
De perceelsnummers  557 en 558 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. de Gasunie Transport Services B.V.
De perceelsnummers 559, 560, 564, 577 en 578 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Vitens N.V.
 
Erfdienstbaarheid: Perceelsnummer 613 thans 848 en 849 hebben recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg, over perceelsnummer 602.
Tevens is gevestigd een recht van weg over en weer, over het perceelsnummer 613 thans 848 en 849, van het noordwestelijk gedeelte naar het zuidoostelijk gedeelte en andersom, om te komen van en te gaan naar perceelsnummer 602.
 
Kettingbeding: N.v.t.
 
Natuurpakketten: Op een deel van de landerijen rust een beheerovereenkomst ANLb 2018 te weten:
Legselbeheer t/m 31-12-2021;
Kruidenrijk grasland t/m 31-12-2021;
Ruige mest t/m 31-12-2021;
Plasdras t/m 31-12-2021.
Koper is verplicht deze beheerspakketten met bijhorende gebruiksvoorwaarden over te nemen.
 
Mogelijkheid locatie bij te kopen 1: De mogelijkheid bestaat om de locatie Ursuladyk 16 (8724 HR) te It Heidenksip tevens aan te kopen. Deze locatie bestaat uit een vrijstaande woning op een perceel van 691 m².
 
Mogelijkheid locatie bij te kopen 2: De mogelijkheid bestaat om de locatie Aldedyk 19 (8711 HH) te Workum tevens aan te kopen. Deze locatie bestaat uit een stelpboerderij, jongveestal, mestzak en bijhorende erf en ondergrond. Wanneer de eigenaar/verkoper de locatie los verkoopt met een deel van het omliggende land, betekent dit dat deze oppervlakte in mindering wordt gebracht op de in deze verkoopbrochure genoemde oppervlaktes welk in eigendom zijn bij de Dorhout Mees Stichting. 
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust (06-53610642) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via 
E.: info@agrivastgoed.nl   
 
De verkoop van het land, in eigendom bij de Dorhout Mees Stichting wordt begeleid door Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. (Siard) Bruinsma op telefoonnummer 0515-23 87 00 via email: bruinsma@vaneysinga-oostra.nl.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode Ursuladyk 18
Oppervlakte / omvang 77,38,89 ha
Bouwjaar 1987
Inhoud ca. 410 m3
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen (uitgezonderd riolering)
Garage Inpandige garage aanwezig
Ligboxenstal 3 + 2 rijig ca. 30 x 29 meter + aanbouw van 2016 ca. 31 x 23 meter, 152 GVE-boxen, ca. 800 m3 mestopslag
Melkstal en tanklokaal 2 x 12 zij-aan-zij opstelling Solidex van De Laval (2017), eigendomstank inhoud 12.000 kg
Werktuigenberging / loods Kapschuur van 1999, ca. 40 x 15 meter
Totale mestopslag De totale mestopslag bedraagt ca. 800 m³
Grondsoort Zavel met een voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting Via bedrijfserf, de openbare weg en een kavelpad
Detailhuishouding Geheel gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod