Gerkesklooster

Sarabos 13 Gerkesklooster Oppervlakte / omvang: 50,27,75 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Keurig melkveebedrijf gelegen onder Gerkesklooster met een totale oppervlakte van ca. 50,27 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma mob.: 06-51249180.

Een keurig melkveebedrijf gelegen onder Gerkesklooster, bestaande uit een stelpboerderij,  ligboxenstal, melkrobot, tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, overige opstallen, foliebassin, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen.
 
Woongedeelte - stelpboerderij:
De boerderij is oorspronkelijk gebouwd in 1936. Traditioneel opgetrokken in steens- en spouwmuren (woongedeelte), bintwerk en gedekt met dakpannen. Het woongedeelte is door de jaren heen gemoderniseerd. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, CV-ketel merk Nefit, type Ecomline 40kW, bouwjaar 2005, in eigendom.
De kozijnen op de begane grond zijn voorzien van dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie. Er is daarnaast een aansluiting op het glasvezelnetwerk.
 
Indeling woning:
Begane grond: voorentree met gang waaraan slaapkamer, voorkamer en woonkeuken, badkamer, bijkeuken, garage.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers en zolderruimte.
 
Bijzonderheden:
- Traditioneel gebouwd;
- De begane grond-vloer is van deels beton en deels hout, de verdiepingsvloer is van hout;
- Fundering op de klei (“op staal”).
 
Traditioneel bedrijfsgedeelte – stelpboerderij:
Traditioneel ingericht en in gebruik voor opslag en huisvesting van kalveren tot ca. 1 jaar oud. De schuur is in 2018 gedekt met asbestvrije golfplaten.
 
Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 1977 gebouwd en is in 2007 uitgebouwd (alwaar zich thans de melkrobot, het tanklokaal en een kantoorruimte bevinden). De stal heeft een afmeting van ca. 39 x 25 meter en is opgetrokken in gemetselde spouwgevels.
Het dak is met sandwichpanelen (2016) gedekt en het spantwerk is van staal. De topgevels zijn met damwand bekleed. 
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 103 GVE-boxen;
*  1 separatiehok;
- Nokhoogte ca. 6,40 meter;
- Goothoogte ca. 2,20 meter;
- 2 koeborstels; 
- De boxen zijn voorzien van waterbedden/koematrassen;
- Mestopslag ca. 700 m³;
- Fundering op de kelders. Deze zijn gemetseld, de stal is niet geheel onderkelderd;
 
Melkrobot en tanklokaal:
Het melken geschied met een tweetal Lely-melkrobots van het type A-4 (2013). Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 10.000 kg, bouwjaar 2010.
 
Jongveestal:
De 1+1  rijïge jongveestal is in 1989 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 23 x 15,5 meter en is opgetrokken in gemetselde gevels. Het dak is met sandwichpanelen (2017) gedekt en het spantwerk is van staal.  
 
Bijzonderheden:
Capaciteit:
* 60 JVE-boxen;
- Nokhoogte ca. 6,5meter;
- Goothoogte ca.2,20 meter;
- Mestopslag ca. 650 m³;
- Fundering op de kelders. Deze zijn van gestort beton.
 
Werktuigenberging:
De werktuigenberging, open type, is in 1990 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 15 x 12 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met asbetsvrije golfplaten (2020) gedekt en spantwerk is van staal. De vloer is aangelegd met prefab betonplaten;
 
Foliebassin:
Het foliebassin is in 2007 aangelegd met een hekwerk en heeft een inhoud van ca. 1.000 m³.
 
Sleufsilo:
Ca. 35 x 8,0 x 1,60 meter, bestaande uit beton;
 
Kuilplaten:
1. ca. 35 x 9,0 meter, bestaande uit beton;
2. ca. 35 x 9,0 meter, bestaande uit prefab betonplaten.
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats van gestort beton;
- 4 stuks polyester voersilo’s, totaal inhoud ca. 39 ton;
- 1 polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 15 ton;
- Stenen berging.
 
Windmolen:
Op het erf bevindt zich een windmolen; Vestas V47-660 kw, 40 m, bouwjaar 1999/2020
De windmolen produceert jaarlijks ongeveer 1.100.000 kWh. Voor de molen is een onderhouds- en verzekeringscontract afgesloten aflopend op 1 juni 2025.
 
Amerikaanse Windmotor:
Het perceel kadastraal bekend gemeente: Drogeham, sectie: I, nummer: 162 met een oppervlakte van 580 m² betreft een locatie met hierop een gerestaureerde Amerikaanse Windmotor t.b.v. waterbemaling. De grond behoort toe tot de te verkopen grond, de opstal (de Windmotor) aan een derde. De windmotor is volgens de gemeente een gemeentelijk monument.
 
NAM-locatie:
Het perceel kadastraal bekend gemeente: Grootegast, sectie: A, nummer: 692 met een oppervlakte van 0.54.55 ha betreft een NAM-locatie (de grond is zoals aangegeven op het kadastrale extract o.b.v. erfpacht in gebruik bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en EBN B.V.). Hier is echter tot op heden geen exploitabele hoeveelheid aardgas aangetroffen en staat derhalve op de nominatie om ontmanteld te worden. Het erfpachtrecht is gevestigd voor onbepaalde tijd. Grondeigenaar ontvangt een jaarlijkse erfpachtcanon, thans een bedrag van ca. € 5.800, deze wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze NAM locatie wordt buiten de aanbieding gehouden, overname is echter wel bespreekbaar.
 
Landerijen:
De gronden zijn deels gunstig gelegen achter, naast en tegenover de bedrijfsopstallen, totaal oppervlakte 34,36,80 ha (dit is inclusief ca. 1,00,00 ha welke aan de erf en ondergrond van de opstallen behoort en de ondergrond van de windmotor) en deels op korte afstand aan de openbare weg. De oppervlakte van deze afstandkavel is 15,90,95 ha. De grondsoort is zee- en rivierklei. Alle percelen zijn gedraineerd en daarnaast ook deels voorzien van greppels. Vorm en vlakligging zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf, een kavelpad en de openbare weg. Een aantal percelen van de huiskavel zijn in het verleden afgeticheld en liggen hierdoor beduidend lager.
 
In de afstandkavel zijn een tweetal percelen welke één geheel vormen met percelen welke thans in reguliere pacht zijn van een tweetal kerkgenootschappen. Er lopen gesprekken over overname/voortzetting van de pacht door de opvolgende eigenaar.
 
Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen onherroepelijk vastgesteld op 6 maart 2014 heeft de locatie de enkelbestemming Agrarisch met waarde – Open gebied en is het gelegen in de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar grondstation Burum.
 
Landerijen huiskavel:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen onherroepelijk vastgesteld op 6 maart 2014 hebben de landerijen de enkelbestemming Agrarisch en zijn deze gelegen in de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar grondstation Burum. Daarnaast zijn de landerijen deels gelegen in de gebiedsaanduiding overige zone – weidevogelleefgebied.
Perceelsnummer 162 heeft de enkelbestemming water.
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast van de gemeente Grootegast (thans Westerkwartier), geconsolideerd plan 16 februari 2016, hebben de landerijen gelegen tegenover de opstallen de enkelbestemming Agrarisch en hebben deze de dubbelbestemming waarde – Open gebied en deels de dubbelbestemming waarde – archeologie 6.
 
Kavel op korte afstand:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen onherroepelijk vastgesteld op 6 maart 2014 hebben de landerijen deels de enkelbestemming agrarisch en zijn de landerijen deels gelegen in de gebiedsaanduiding overige zone – weidevogelleefgebied en deels gelegen in de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar grondstation Burum. Daarnaast heeft een deel van de landerijen de enkelbestemming Agrarisch met waarden – Open gebied en deels de dubbelbestemming Waarde – Geomorfologie.
 
Een deel van het land heeft ter plaatse van de gasleiding de dubbelbestemming Leiding – Gas.
 
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast van de gemeente Grootegast (thans Westerkwartier), geconsolideerd plan op 16 februari 2016, hebben een deel van de landerijen de enkelbestemming Agrarisch (de nummers 814, 815, 414 en 415). Deze percelen hebben tevens de dubbelbestemming waarde – Open gebied en de dubbelbestemming waarde – archeologie 6.
 
NAM-locatie:
De NAM-locatie valt onder het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast van de gemeente Grootegast (thans Westerkwartier), geconsolideerd plan 16 februari 2016 en heeft de enkelbestemming Bedrijf – Nutsvoorzieningen en heeft tevens de dubbelbestemming waarde – archeologie 6.
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Grootegast van de gemeente Grootegast (thans Westerkwartier), vastgesteld op 21 maart 2017 heeft de kavel aan de overkant van de weg (deel van de huiskavel) en een deel van de veldkavel op korte afstand de dubbelbestemming waarde Archeologie 6. 
 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Achtkarspelen, Stationsstraat 18, 9285 NH, Buitenpost, tel: 14 - 0511,
e-mail: gemeente@achtkarspelen.nl of via www.achtkarspelen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl zo ook van de gemeente Westerkwartier, Hoofdstraat 97, 9861 AC, Grootegast, tel: 14 - 0594, e-mail: info@westerkwartier.nl of via www.westerkwartier.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning:
Voor de locatie is een NB-vergunning (datum 23 december 2016) verleend voor 93 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A 1.100) en voor 50 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100).
 
Voorraden:
De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging:
De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Met betrekking tot de perceelsnummers 692 en 694 is een kennisgeving, vordering, bevel of beschikking als bedoeld in de Wet Bodembescherming ingeschreven bij Dienst van het Kadaster 
en de Openbare Registers met als betrokken bestuursorgaan de Provincie Groningen, gevestigd te Groningen. Door de daartoe bevoegde instanties is nooit een aanwijzing voor een 
verkennend bodemonderzoek naar verontreiniging uitgebracht.Tevens zijn tot op heden door de daartoe bevoegde instanties krachtens de Wet bodembescherming geen beschikkingen of bevelen uitgevaardigd.
 
Ondergrondse tank(s):
N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s):
Dieseltank (2010) met een inhoud van ca. 2.000 liter.
 
Betalingsrechten:
Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Fosfaatrechten:
Volgens de beschikking fosfaatrechten van RVO d.d. 5 januari 2018 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 5.010  kg (bruto).
 
Totale mestopslag:
De totale mestopslag bedraagt ca. 2.500 m³.
 
Jachtrecht:
Is verhuurd.
 
Energielabel: De woning heeft een definitief energielabel G, geldig tot 25-03-
2025.
 
Ruilverkavelingslasten: € 1.793,51 in totaal per jaar met eindjaar 2035.
 
Erfdienstbaarheid: Ten aanzien van perceelsnummer 65 geldt (heersend erf is perceelsnummer 69 en dienend erf is perceelsnummer 65):
“Het recht van weg, alsmede het recht tot het leggen, hebben, onderhouden, verwijderen en vernieuwen van kabels naar en van de openbare weg en van het te bouwen transformatorstation. Boven de te leggen kabels vanaf de openbare weg naar en van het transformatorstation zal geen gesloten verharding of beplanting mogen worden aangebracht”.
 
Opstalrecht nutsvoorzieningen:
Op perceelsnummer 27 rust een opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. Vitens N.V.
Op perceelsnummer 179 rust een opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en deels t.b.v. Gasunie Transport Services B.V.
Op perceelsnummer 692 rust een recht van opstal t.b.v. van de Nederlandse Aardolie maatschappij B.V. (voor 3/5 onverdeeld aandeel) en EBN B.V. (voor 2/5 onverdeeld aandeel).
 
Zonnepanelen:
Het betreffen in zijn totaliteit 604 stuks zonnepanelen van 2020 met een jaarproductie van ongeveer 135.500 kWh. Voor de installatie is in 2019 een SDE-beschikking afgegeven voor 15 jaar ter grootte van in totaal € 197.505,00. De subsidie is in 2020 ingegaan.
 
Natuurbeheer- pakketten (SNL): Deze gegevens volgen.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of  eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een  aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q.
  voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of
via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode Sarabos 13 Gerkesklooster
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 50,27,75 ha
Type woonhuis Woongedeelte van een stelpboerderij
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1936
Aantal kamers 6 kamers (waarvan 3 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen (uitgezonderd riolering en kabeltelevisie). Aansluiting op glasvezelnetwerk is aanwezig
Ligboxenstal 1977; 2+2 rijige; 103 GVE-boxen
Melkstal en tanklokaal Melkrobot twee stuks (Lely) type A-4 van 2013
Jongveestal 1989; 1+1 rijig; 60 JVE-boxen
Werktuigenberging / loods 1990; ca. 15 x 12 meter
Mestsilo Foliebassin inhoud ca. 1.000 m3 (2007)
Totale mestopslag Ca. 2.500 m3
Sleufsilo’s 1 sleufsilo
Kuilplaten 2 kuilplaten
Grondsoort Zee- en rivierklei
Ontsluiting Via het erf, openbare weg en kavelpad
Detailhuishouding Geheel gedraineerd en daarnaast ook deels voorzien van greppels
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 1.793,51 in totaal per jaar met eindjaar 2035
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod