Wergea

Himpenserreed Oppervlakte / omvang: ca. 18,48,50 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Enkele percelen cultuurgrond gelegen nabij Wergea aan de Himpenserreed, ca. 18,48,50 ha. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser, 06 - 51 24 91 78.

 
Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2008, van de gemeente Boarnsterhim thans Leeuwarden, onherroepelijk vastgesteld 22-12-2010 hebben de percelen de bestemming Agrarisch gebied en een dubbelbestemming Archeologie. Een deel van de landerijen hebben de dubbelbestemming gasleiding ter plaatse van waar de gasleiding zich bevindt (in perceelsnummer 412 en 72).
 
Grondsoort:
De grondsoort betreft zware klei met een teelaardelaag varierend van 25 – 30 cm en 15 – 20 cm op een kniplaag (z.g. knippoldervaaggronden / zware klei);  de ondergrond is iets lichter van kwaliteit
 
Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van het perceel is goed.
 
Detailhuishouding:
De landerijen zijn gedraineerd m.u.v. het perceelsnummer 69.
 
Jachtrecht:
Verhuurd aan de heer J. Glas Goutum.
 
Ontsluiting:
Aan de openbare weg middels een aan te leggen dam door de verkoper;  de percelen met de kadastrale perceelsnummers 69, 70 en 71 kunnen ontsloten worden via het bestaande betonpad (op basis van een recht van pad); de overige percelen hebben geen recht van overpad over het betonpad.
 
Waterschapslasten:
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten:
De ruilverkavelingslasten bedragen € 158,98 per jaar met eindjaar 2023.
Voor perceelsnummer 412 geldt dat de ruilverkavelingsrente ca. € 23,41 bedraagt voor een oppervlakte van ca. 2,72,20 ha. De definitieve lasten zullen na uitmeting naar rato worden vastgesteld.
 
Betalingsrechten:
Zijn bij de koop inbegrepen; aantallen op basis van de gemeten maat
 
Opstalrecht nutsvoorzieningen:
Perceelsnummer 412 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Vitens N.V., t.b.v. van Wetterskip Fryslan en t.b.v. Gasunie Transport Services B.V. Perceelsnummer 72 kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Gasunie Transport Services B.V.
 
Aanvaarding: In overleg
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Bijzonderheden:
Op een aantal percelen ligt een Agrarisch Natuurpakket, w.o. uitgestelde maaidatum (15 juni) en legselbeheer (afgesloten via collectief). Dit is niet verplicht om dit te behouden. Het is een vrijwillige keuze.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper, waaronder: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
 
Deelsperceel:
De kadastrale uitmeting van deelsperceel 412 vindt plaats voor datum aktepassering e.e.a. voor rekening van verkoper. Ter hoogte van de nieuwe grens zal een deugdelijk veekerend hekwerk dan wel een sloot worden gegraven. De kosten voor het realiseren van de nieuwe erfgrens komen voor rekening van verkoper en koper ieder voor de helft. Wanneer er een sloot wordt gegraven zal het hart van de sloot ter hoogte van de nieuwe erfgrens komen. De vrijkomende grond komt ten goede aan koper en verkoper, ieder voor de helft.
 
Inlichtingen De heer A. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06-5124.9178
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH te Leeuwarden tel: 14 058 of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Himpenserreed
Oppervlakte / omvang ca. 18,48,50 ha
Grondsoort Zware klei
Ontsluiting Via aan te leggen dam door verkoper op de openbare weg en deels via erfdienstbaarheid op de openbare weg
Detailhuishouding De landerijen zijn gedraineerd m.u.v. het perceelsnummer 69
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 158,98 in totaal per jaar met eindjaar 2023
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod