Echten

gelegen aan en nabij de Hoofdweg Echten Oppervlakte / omvang: ca. 31,22,60 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Percelen cultuurgrond gelegen aan en nabij de Hoofdweg, totaal oppervlakte ca. 31,22,60 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma 06 - 51 24 91 80.

OMSCHRIJVING
 
Bestemming: Volgens het bestemmingsplan Echten van de gemeente Lemsterland thans de Fryske Marren, vastgesteld op 26 oktober 2009 is de enkelbestemming agrarisch (van de nummers 727 en 221).
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Lemsterland thans de Fryske Marren vastgesteld op 27 juni 2011 is de enkelbestemming agrarisch (van de nummers 484 dls, 782 en 783).
 
Grondsoort: De grondsoort bestaat uit een veengrond. 
 
Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de percelen is goed. 
 
Detailhuishouding: De landerijen zijn op greppels gelegen.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting: Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Hoofdweg” tevens via een te vestigen erfdienstbaarheid zoals hieronder nader genoemd.
 
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten: € 29,44 in totaal per jaar met eindjaar 2037.
 
Betalingsrechten: De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.  
 
Uitmeting: Perceelsnummer 484 zal worden uitgemeten voor datum aktepassering. De kosten van uitmeting komen voor rekening van verkoper. Verkoper en koper zullen in onderling overleg bepalen of en wat er voor erfafscheiding ter plaatse van de nieuwe grens komt.
Over- dan wel ondermaat zal worden verrekend op basis van de overeengekomen koopprijs per ha.
 
Erfdienstbaarheid: Perceelsnummers 782, 783 en het te verkopen deel van perceelsnummer 484 krijgen een erfdienstbaarheid, inhoudende een recht van weg over het toegangspad buiten het erfperceel om, Hoofdweg 16 te Echten, welke zich bevindt in perceelsnummer 484 en in eigendom blijvende bij verkoper, om te komen van en te gaan naar de openbare weg Hoofdweg, op de thans gebruikelijke en minst bezwarende wijze. 
Het toegangspad dient na ieder gebruik door koper te allen tijde schoon te worden opgeleverd. Het onderhoud van het pad dan wel de ontstane schade door het gebruik van het pad door koper, dient  voor rekening van koper te worden hersteld / onderhouden.
 
In de verkrijgingsakte staan de volgende erfdienstbaarheden genoemd:
Perceelsnummer 221 heeft een recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg, genaamd Herenweg, over perceelsnummer 727 (beide in eigendom bij verkoper).
Perceelsnummer 476 heeft het recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg, genaamd Hoofdweg over perceelsnummer 484 (zie tevens bijlage Uittreksel akte van toedeling ruilverkaveling Echtener en Groote Veenpolder).
 
Aanvaarding: In overleg
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.
 
Overige informatie
 
Opstalrecht: Op een gedeelte van de perceelsnummers 221 en 484 rust een opstalrecht t.b.v. Liander Infra N.V.
 
Vraagprijs: Op aanvraag.
 
Inlichtingen De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1 (8501 AX) Joure, tel: 14 0514, www.fryskemarren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl .
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan en nabij de Hoofdweg
Plaats Echten
Oppervlakte / omvang ca. 31,22,60 ha
Grondsoort Veengrond
Ontsluiting Via openbare weg en toegangspad
Detailhuishouding Op greppels gelegen
Huidige bestemming Agrarisch
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 29,44 in totaal per jaar met eindjaar 2037
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod