Herbaijum

gelegen aan en nabij de Rijksweg Herbaijum Oppervlakte / omvang: ca. 19,5 ha (tevens in gedeelten te koop)
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Landerijen gelegen onder Herbaijum aan en nabij de Rijksweg totaal oppervlakte ca. 19,5 ha. Tevens in gedeelten te koop. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser: 06 - 51 24 91 78.

OMSCHRIJVING
Oppervlakte: 19,58,60 ha.
Opmerking: De grootte wordt verminderd met de oppervlakte, die de provincie benodigd heeft voor de aan te leggen waterloop, ca. groot 4.318 m2; op basis van de overeengekomen hectare-prijs. (zie elders in de omschrijving met betrekking tot de aanleg van de waterloop door de Provincie Fryslan).
 
Bestemming: Volgens het huidige bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Waadhoeke vastgesteld op 25-06-2015 hebben de percelen de enkelbestemming agrarisch. Een deel van de percelen hebben de dubbelbestemming waarde – reliëf kwelderwal, terpen en kruinige percelen. Een kleine strook heeft de dubbelbestemming leiding – riool (de perceelsnummers 133 en 136). Alle percelen zijn gelegen in de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied. 
 
Grondsoort:De grondsoort varieert van zavel tot lichte klei.
De afslibbaarheid varieert van ca. 20 % tot > 30 %.
 
Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit diverse percelen.
 
Detailhuishouding: De landerijen zijn gedraineerd.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd aan de heer R. van der Meer.
 
Ontsluiting Het land is gelegen aan en ontsloten via de openbare weg Rijksweg, Miedleane (welke op de openbare weg Rijksweg uitkomen).
 
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten: € 514,15 in totaal per jaar met eindjaar 2020.
 
Betalingsrechten De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat. De gemeten maat is 18,42 ha.
De uitkering is € 259,80 (excl. vergroening) per hectare,
De vergroening bedraagt € 112.20 per hectare; totaal een bedrag van 
€ 372,- per hectare gemeten maat (basis uitbetalingsjaar 2018).
 
Kettingbeding: Voor de perceelsnummers 127, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140 en 141 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op  5 november 2014 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 5 november 2014 het verkocht niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Wettelijke herverkaveling: Alle percelen zijn gelegen in de wettelijke herverkaveling Franekeradeel – Harlingen.
 
Opstalrecht en erfdienstbaarheid: Op perceelsnummer 139 rust gedeeltelijk een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Liander Infra N.V.
 
Ten behoeve van het met recht van opstal belaste gedeelte van voormeld perceelsnummer 139 (het heersend erf) enerzijds en ten laste van het aan de eigenaar in volle eigendom verblijvende gedeelte van voormeld perceelsnummer 139, geldt de erfdienstbaarheid van weg om vanaf het heersende erf te voet en/of met al dan niet gemotoriseerde voertuigen de openbare weg, en vanaf deze openbare weg het heersende erf te kunnen bereiken, op de voor de eigenaar van het dienend erf minst bezwarende wijze.
 
Aanvaarding: In overleg
 
Transportdatum: In overleg.
De overdracht vindt eventueel plaats middels een kavelruil.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.
 
Overige informatie
1. Mestoverdracht Overdracht mest ten behoeve van de mestplaatsingsruimte.
Bij de koop gaat er 25 m3 mest per ha over van de verkoper naar de koper; koper dient 25 m3 per ha mee te nemen in zijn mestboekhouding / mestplaatsingsruimte voor 2019.
 
2. Aanleg waterloop In verband met de Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen zal de Provincie Fryslan een waterloop graven in de kadastrale perceelsnummers 109, 127 en 108.
 
Beschrijving  van de werkzaamheden:
Het graven van een waterloop door middel van het verbreden van de bestaande sloten in onderstaande perceelsnummers:
Het betreft de volgende oppervlakten:
Van kad. perc.nummer 110        739 m2
Van kad. perc.nummer 109     1.865 m2
Van kad. perc.nummer 127     1.073 m2
Van kad. perc.nummer 108        641 m2
Totale benodigde opp. ca.       4.318 m2
                                                =======
Bijkomende uit te voeren werk:
Het kadastrale perceelsnummer 109 wordt in de laagten opgehoogd met ca. 2.750 m3 grond (hetgeen resulteert is een ophoging van ca. 15 cm); het perceel wordt ingezaaid opgeleverd.
 
Uitvoering:  zomer 2019 (moet nog definitief besproken worden).
 
Gewassenschadevergoeding: indien er werkstroken benodigd zijn of dat een gedeelte van perceelsnummer 109 niet gebruikt kan worden in het zomerseizoen, ontvangt de koper een vergoeding op basis van de LTO normen (de benodigde oppervlakte is ca. 1.80 - 2.20 ha).
 
Vraagprijs: Op aanvraag.
 
Inlichtingen De heer A. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 78
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Gemeente Waadhoeke,  Harlingerweg 18 (8801 PA) Franeker, tel: 0517-380380, 
Email: info@waadhoeke.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan en nabij de Rijksweg
Plaats Herbaijum
Oppervlakte / omvang ca. 19,5 ha (tevens in gedeelten te koop)
Grondsoort varieert van zavel tot lichte klei. Afslibbaarheid van ca. 20 % tot > 30%
Ontsluiting via openbare weg Rijksweg en Miedleane
Detailhuishouding geheel gedraineerd
Ruilverkavelingslasten € 514,15 in totaal per jaar (eindjaar 2020)
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod