Tijnje

Aan en nabij de Riperwei Tijnje Oppervlakte / omvang: ca. 5,42 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Landerijen gelegen onder Tijnje aan en nabij de Riperwei, totaal oppervlakte ca. 5,42 ha. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser: 06 - 51 24 91 78.

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Gorredijk, sectie D, nummers 299, 1191 en 1193 totaal 5,42,87 ha.
 
Bestemming
Volgens het huidige bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Opsterland vastgesteld op 30-06-2014 hebben de percelen de enkelbestemming agrarisch.
 
Grondsoort
De grondsoort betreft een veengrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. 
 
Vorm, grootte
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit 3 percelen.
 
Detailhuishouding
De kavel is niet gedraineerd.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Landman te Nijbeets.
 
Ontsluiting
Het land is gelegen aan en ontsloten via de openbare weg Riperwei.
 
Waterschapslasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten
N.v.t.
 
Betalingsrechten
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat. De gemeten maat is 5,07 ha.
De uitkering is € 259,80 (excl. vergroening) per hectare,
De vergroening bedraagt € 112.20 per hectare; totaal een bedrag van 
€ 372,- per hectare gemeten maat (basis uitbetalingsjaar 2018).
 
Kettingbeding
Voor de perceelsnummers 299, 1191 en 1193 is een vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 3 januari 2014 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 3 januari 2014 het verkocht niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Agrarisch natuurbeheer
Op de percelen rust een collectief agrarisch natuurbeheerpakket.
Het collectief is de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer de Alde Delte.  Het betreft een oppervlakte van 5.07.40 ha
De subsidieperiode loopt van 1-1-2014 tot en met 31-12-2019.
Het uitkeringsbedrag voor 2019 bedraagt ca. 2.800,-.
Voorwaarden: rustperiode 1 april tot 8 juni.
Voor de komende jaren kan wellicht een aanvraag ingediend worden voor natte dooradering met een opbrengst van ca. € 200,- per ha.
 
Aanvaarding
In overleg
 
Transportdatum
In overleg.
De overdracht vindt eventueel plaats middels een kavelruil.
 
Betaling
Per transportdatum.
 
Lastenverrekening
Per transportdatum.
 
Kosten
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.
 
Overige informatie
Mestoverdracht - Overdracht mest ten behoeve van de mestplaatsingsruimte
Bij de koop gaat er 25 m3 mest per ha over van de verkoper naar de koper; koper dient 25 m3 per ha meenemen in zijn mestboekhouding / mestplaatsingsruimte voor 2019.
 
Vraagprijs
Op aanvraag.
 
Inlichtingen De heer A. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 78
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Aan en nabij de Riperwei
Plaats Tijnje
Oppervlakte / omvang ca. 5,42 ha
Grondsoort veengrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting gelegen aan en ontsloten via de openbare weg Riperwei
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod