Makkinga

gelegen aan en nabij de Oosterhuisweg Oppervlakte / omvang: ca. 4,35,00 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Oosterhuisweg onder Makkinga totaal oppervlakte ca. 4,35,00 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma, M. 06- 51249180.

Kadastrale gegevens: kadastrale gemeente Makkinga, sectie G, nummer 1052 deels, ca. 4,35,00 ha. 
 
Bestemming: Volgens het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2016, van de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld op 22 maart 2016 heeft het perceel de enkelbestemming Agrarisch, de dubbelbestemming waarde archeologie en de dubbelbestemming waarde cultuurhistorie. Daarnaast valt een deel van het perceel onder het bestemmingsplan Overige Dorpen 2014, van de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld op  20 mei 2014. De bestemming van het perceel in de plan is Agrarisch gebied.
 
Grondsoort: Leemarm, zwak lemig fijn zand
 
Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
 
Detailhuishouding: Geen drainage.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting/Erfdienstbaarheid: De ontsluiting vindt plaats via een te vestigen erfdienstbaarheid ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie G, nummer 308 te weten: Ten gunste van het perceel kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie G, nummer 1052 deels, wordt een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie G, nummer 308, om te komen van en te gaan naar de openbare weg de Oosterhuisweg e.e.a. uit te voeren op de minst bezwarende wijze.
 
Geldend voor het resterende deel van het uit te meten perceelsnummer 1052, welke buiten de verkoop blijft:
De ontsluiting van dit betreffend perceel vindt plaats via een te vestigen erfdienstbaarheid ten laste van het te verkopen deels perceel 1052, kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie G, om vervolgens via het perceel kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie G, nummer 308 of via nummer 1039 te komen van en te gaan naar de openbare weg de Oosterhuisweg e.e.a. uit te voeren op de minst bezwarende wijze.
 
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten: N.v.t.
 
Betalingsrechten: N.v.t.
 
Kettingbeding
1. De overeengekomen koopprijs zal worden verhoogd met drie euro (€ 3,00) per centiare, voor elke centiare van de onderhavige grond die binnen 15 jaar na datum aktepassering komt te liggen in een tot in hoogste instantie goedgekeurd bestemmingsplan voor woning- of utiliteitsbouw.
2. Voormelde bijbetaling aan verkoper, dan wel bij diens overlijden voor dat tijdstip aan diens erfgenamen, zal door koper via mij, notaris, worden uitbetaald binnen één maand nadat op het verkochte dan wel de betreffende gedeelten van het verkochte een tot in hoogste instantie niet meer voor bezwaren vatbaar daadwerkelijk goedgekeurd bestemmingsplan voor woning- of utiliteitsbouw komt te rusten binnen 15 jaar na datum aktepassering.
3. Zolang bedoelde bijbetaling niet heeft plaatsgevonden mag door koper geen enkele bouwactiviteit worden ondernomen of toegestaan.
4. De koper en/of diens rechtsopvolger(s) is verplicht zich aan de hiervoor geciteerde bepalingen te houden en deze te zullen naleven als eigen verplichtingen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van éénhonderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00) ten behoeve van verkoper of diens erfgenamen, terstond opeisbaar door het enkele feit van niet-nakoming of overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn, en onverminderd het recht van verkoper of diens erfgenamen om eventueel schadevergoeding te vorderen.
De koper of diens rechtsopvolger(s) is/zijn verplicht bij elke overdracht van - of vestiging van een beperkt gebruiksrecht op - het geheel of een gedeelte van het verkochte de hiervoor geciteerde bepalingen aan de nieuwe eigenaar casu quo beperkt gerechtigde op te leggen en te doen aannemen, waartoe de hiervoor geciteerde bepalingen, alsmede het in deze alinea bepaalde, letterlijk in de akte van levering casu quo vestiging van het beperkt gebruiksrecht dienen te worden opgenomen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete ten bedrage van éénhonderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,--) ten behoeve van verkoper of diens erfgenamen, terstond opeisbaar door het enkele feit van niet-nakoming of overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn, en onverminderd het recht van verkoper of diens erfgenamen om eventueel schadevergoeding te vorderen.
 
Kadastrale uitmeting: De kadastrale uitmeting van het perceel heeft reeds plaatsgevonden. De definitieve over te dragen oppervlakte dient nog door het Kadaster bekend gemaakt te worden.
 
Verrekening over- dan wel ondermaat Verrekening van over dan wel ondermaat vindt plaats op basis van de overeengekomen koopprijs per ha.
 
Vraagprijs: Op aanvraag.
 
Aanvaarding: Per transportdatum.
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Overige informatie
 
Zakelijk recht: N.v.t.
 
Opstalrech: N.v.t.
 
Beheerpakketten: N.v.t.
 
Inlichtingen:
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Telefoon: 06 - 51 24 91 80
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Ooststellingwerf,  ’t Oost 11, 8431 LE, Oosterwolde, tel: 14 - 0516, email: gemeente@ooststellingwerf.nl.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan en nabij de Oosterhuisweg
Oppervlakte / omvang ca. 4,35,00 ha
Grondsoort leemarma, zwak lemig fijn zand
Ontsluiting via te vestigen erfdienstbaarheid ten laste van voorliggend perceel
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten n.v.t.
Erfdienstbaarheden te vestigen erfdienstbaarheid t.b.v. ontsluiting
Kadastrale gemeente Makkinga
Sectie G
Nummer(s) 1052 (deels)
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod