Itens

Aenkommewei 1, 8735 HH, Itens Oppervlakte / omvang: 61,89,55 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Melkveebedrijf totaal groot 61,89,55 ha (waarvan 9,74,20 ha erfpacht) en uit te breiden met ca. 9,00,00 ha geliberaliseerde pacht. Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust, tel: 06-53610642.

Een melkveebedrijf gelegen in Itens, bestaande uit een kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal, melkrobots overkapping, mestsilo, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen.

Woongedeelte – kop-hals-rompboerderij:
De boerderij is in 1796 gebouwd en is opgetrokken in steens muren en 1,5 steensmuren. Het dak is met dakpannen gedekt rustend op een houten dakbeschot. De (tussen)vloeren zijn van hout. De kozijnen, deels van hout en deels van kunststof, zijn grotendeels voorzien van dubbele beglazing (uitgezonderd de voordeur en twee ramen boven in het kopgedeelte). De woning wordt verwarmd via centrale verwarming, Atag Combiketel (eigendom) van 2012.
 
De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water, elektra en kabeltelevisie zijn aanwezig. Tevens is er aansluiting op het glasvezelnetwerk. Het object is niet aangesloten op riolering. Er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater.
 
Indeling woongedeelte:
Begane grond: achter-entree, woonkeuken, woonkamer, kantoorruimte, meterkast, hal, toilet, bijkeuken, trapopgang (naar verdieping en het kop-gedeelte), kelder, 1 slaapkamer, badkamer (voorzien van bad, douche en toilet).
Verdieping: overloop en 3 slaapkamers.
 
Bijzonderheden:
- Isolerende voorzieningen zijn aangebracht, te weten plafondisolatie met folie en het dak van het kopgedeelte is voorzien van isolerende platen;
- De kantoorruimte wordt verwarmd via vloerverwarming middels een zonneboiler met 3 panelen;
- Inhoud woongedeelte ca. 560 m³.
 
Traditionele schuur – kop-hals-rompboerderij:
De schuur is gebouwd in 1796 en 1901 en is opgetrokken in steens muren. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en met riet onderschoten. De schuur is ingericht met kalverboxen. Daarnaast is de schuur in gebruik als opslagruimte voor werktuigen, machines en gereedschap. De vloer is uitgevoerd in beton.
 
Ligboxenstal:
De 1 + 4 + 0 rijïge ligboxenstal is in 1987/1988 en in 2007/2008 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 50 x 21 meter (1987/1988) en van ca. 40 x 14 meter (2007/2008). Het oudere gedeelte is opgetrokken in halfsteens gevels (voor- en achter spouw met houten topgevel), houten spantwerk en het dak is voor ca. 2/3 deel met asbestcement houdende golfplaten gedekt. Het nieuwere deel is gebouwd van betonnen ondervoet, de wanden met windbreekgaas met regenzeil en damwand topgevel, gegalvaniseerde spanten en het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt. 
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* Oude gedeelte  60 GVE boxen;
* Oude gedeelte 70 JVE boxen;
* Nieuwe gedeelte 80 GVE boxen;
- Mestopslagcapaciteit: 2.000 m³ (1.000 m³ onder oude gedeelte en 1.000 m³ onder nieuwe gedeelte). De mestopslag staat in verbinding met de aanwezige mestsilo;
- 1 afkalfbox;
- 2 koeborstels;
- 2 krachtvoerboxen;
- 1 ziekenbox;
- 2 separatieruimten;
- Automatische mestschuif op roostervloer;
- Kalverdrinkautomaat aanwezig;
- Twee ventilatoren;
- Weidebox met uitloop (3 weg selectie).
 
Melkrobots en tanklokaal:
In de ligboxenstal bevinden zich 2 De Lavel - melkrobots van 2008 en 2011.  Het tanklokaal is ingericht met alle bijhorende installaties incl. een melktank van 2007 (eigendom) met een inhoud van ca. 12.000 liter. 
 
Bijzonderheden:
- Plafond tanklokaal is van asbesthoudende materiaal;
- 2 boilers in tanklokaal aanwezig;
- Machinekamer is o.a. voorzien van vacuüm pomp en hydrofoorinstallatie;
 
Overkapping:
Aan de voorzijde van de stal bevindt zich een zelfgemaakte overkapping bestaande uit een houten constructie met damwand bekleed. De vloer bestaat uit klinkers.
 
Mestsilo:
Op het erf bevindt zich een mestsilo van damwand welke is gebouwd in 2012. De mestsilo is voorzien van een drijfdek en mixer. De silo heeft een inhoud van ca. 1.000 m³. 
 
Ruwvoeropslag:
1. Sleufsilo ca. 28 x 7 x 1,25 meter (betonplaten);
2. Sleufsilo ca. 30 x 7 x  1,25 meter (betonplaten);
3. Sleufsilo ca. 35 x 7 x 1,25 meter (betonplaten);
4. Sleufsilo ca. 30 x 9 x 1,25 meter (betonplaten).
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats: ca. 7 x 5 x 1,75 meter en ca. 7 x 7 x 1,50 meter;
- Polyester kunstmestsilo inhoud ca. 10 ton;
- Polyester voersilo inhoud ca. 12 ton;
- Polyester voersilo inhoud ca. 8 ton.
 
Landerijen:
De eigendomslanderijen zijn gelegen als huiskavel en als kavel tegenover de opstallen met een oppervlakte van 43,58,35 ha (inclusief erf en ondergrond). Daarnaast is er een veldkavel in eigendom met een oppervlakte van 8,57,00 ha. De kavel erfpacht totaal oppervlakte 9,74,20 ha bevindt zich achter in de huiskavel aan de overkant van de Hidaardervaart.
 
Het erfpachtcontract kan worden overgenomen. Aangezien het contract om niet is verkregen kan koper het contract om niet verkrijgen. De huidige canon bedraagt € 795,22 per ha. De erfpachtovereenkomst eindigt op 31 december 2035. De erfpachtovereenkomst kan bij agri■vastgoed worden opgevraagd.
 
De grondsoort betreft een kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De veldkavel bestaat uit een lichtere kleigrond. De landerijen zijn geheel gedraineerd. De ontsluiting is prima deze vindt plaats via het bedrijfserf, openbare weg en een kavelpad.
 
Daarnaast is het mogelijk om de landerijen welke in geliberaliseerde pacht zijn, over te nemen tegen dezelfde voorwaarden. Het betreft hier een totale oppervlakte van ca. 9,00,00 ha. De huidige pachtprijs bedraagt € 1.000,- per ha waarbij de waterschapslasten geheel voor rekening van pachter komen. De pachtovereenkomst kan bij agri■vastgoed worden opgevraagd.
 
Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Bûtengebied van de gemeente Littenseradiel (thans gemeente Súdwest Fryslan) vastgesteld op 29-9-2015, heeft het object en de landerijen de enkelbestemming agrarisch. 
Het erfperceel heeft daarnaast de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf en een deel heeft de dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle lijnen.
Voor de cultuurgronden geldt dat deze grotendeels de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3 hebben.
Een klein deel van perceelsnummer 126 heeft de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 en Waarde – Terpen.
Een klein deel van perceelsnummer 594 (erfpachtland) valt onder het bestemmingsplan Itens – herziening Tjserkebuorren 7 van de gemeente Littenseradiel (thans gemeente Súdwest Fryslan) vastgesteld op 15-10-2012, en heeft de enkelbestemming agrarisch.
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Súdwest Fryslan: Marktstraat 15 (8601 CR) Sneek, 14 0515; info@sudwestfryslan.nl.
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 150 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, voor 96 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en voor 4 stuks vleeskalveren tot ca. 8 maanden.
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dubbelwandige dieselolietank, inhoud ca. 5.000 liter.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, in totaal 66,71 stuks met een uitkeringswaarde van € 18.618,09 (bruto basisbetaling) en € 8.033,52 (bruto vergroeningsbetaling), totaal bruto
€ 26.651,61 per datum 9 december 2017.
 
Fosfaatrechten: Volgens de beschikking fosfaatrechten van RVO d.d. 5 januari 2018 is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 5.813 kg.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 3.000 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurd.
 
Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.
 
Natuurpakket: N.v.t.
 
Ruilverkavelingslasten:  Eigendom: € 953,97  in totaal per jaar met eindjaar 2027. Erfpacht: € 127,01 in totaal per jaar met eindjaar 2027.
 
Erfdienstbaarheid: 1. “…..de dam met hek tussen perceel 86 (thans 1183 en 1182) en 85 (thans 946) in eigendom en onderhoud behoort bij perceel 86 (thans 1183 en 1182). De dam met hek tussen perceel 83 (thans 944)) en het daarvan ten oosten liggende perceel behoort bij perceel 83 (thans 944) in eigendom en onderhoud. De dam met hek tussen perceel 78 (thans Oosterend, F, 940 eigendom G.A. van den Ende) en 83 (thans 944) behoort bij perceel 78 (thans 940) in eigendom en onderhoud.”
 
2. “….verkoop leverde aan de heer Bonne Sijbren Wiersma te 8735 HP Itens, Hearedyk 49, een gedeelte, met een oppervlakte van ongeveer twintig are, van het perceel kadastraal bekend gemeente Oosterend, sectie G, nummer 128, thans nummer 499 geheel… en 500” geldt:
“dat verkoper het verkochte dient af te scheiden door het doen graven van een sloot. De erfafscheiding ligt vervolgens in het midden der sloot;”.
Verkoper in deze is de heer Tjebbe Eduard Rijpma – thans Frank Rijpma. Betreffende sloot is inmiddels gegraven en daarmee is door verkoper reeds aan deze verplichting voldaan.
 
Opstalrechten: De perceelsnummers 124, 125, 126, 127, 175 en 500 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Liander Infra N.V. De perceelsnummers 127, 500, 61 en 85 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Wetterskip Fryslân.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en  overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op 06-53610642 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Aenkommewei 1, 8735 HH, Itens
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 61,89,55 ha
Type woonhuis Woongedeelte van kop-hals-romp boerderij
Bouwjaar 1796
Inhoud ca. 560 m³
Aantal kamers 7 kamers (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen gas, water, elektra en kabeltelevisie. Tevens is er aansluiting op het glasvezelnetwerk. Het object is niet aangesloten op riolering. Er is een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater
Ligboxenstal type: 1 + 4 + 0 rijïg; bouwjaar: 1987/1988 en in 2007/2008; capaciteit: oude deel 60 GVE - en 70 JVE-boxen, nieuwe gedeelte
Melkstal en tanklokaal 2 De Lavel - melkrobots; melktank inhoud ca. 12.000 liter
Mestsilo damwand-silo van 2012; inhoud ca. 1.000 m³
Totale mestopslag ca. 3.000 m³.
Grondsoort kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod