Winsum (Gr)

Takkebosserweg 1, 9951 TC Winsum, Groningen Oppervlakte / omvang: 65.87.47 ha
Verkocht

Omschrijving

Uitstekend melkveebedrijf met een totale oppervlakte van ca. 65,8 ha. Deze keurige melkveelocatie is gelegen in het buitengebied van het dorp Winsum en is tevens de hoofdplaats van de gemeente Winsum. Het dorp telt ca. 7.500 inwoners. Het dorp bezit drie zogenoemde “wierden”. Een wierde is een kunstmatige heuvel, opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. De stad Groningen is met de auto in slechts een kwartier rijden bereikbaar. Er is zowel een goede bus- als treinverbinding. Winsum beschikt over vele goede voorzieningen, zoals bijvoorbeeld diverse winkels, scholen en een uitgebreid sport/verenigingsleven.

Het geheel bestaat uit:

  • Boerderij
  • Garage/opslagruimte
  • Werktuigenberging
  • Ligboxenstal 1975
  • Ligboxenstal 2001 - 2010
  • Melkstal en tanklokaal
  • Mestsilo
  • Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
  • Overige
  • Landerijen

Boerderij
De boerderij, welke oorspronkelijk in 1935 is gebouwd, is in 2002 geheel verbouwd tot een zeer uitstekend ingerichte woonboerderij van hoogwaardige kwaliteit en details. De (nieuwe) spouwmuren zijn o.a. geïsoleerd. Het geheel is deels onderheid en het dak is met geglazuurde dakpannen gedekt waarbij het woondeel geheel is geïsoleerd. Het schuurgedeelte is aan de ene zijde met golfplaten gedekt en aan de andere zijde met abestcement houdende golfplaten, met riet onderschoten. De boerderij kent op de begane grond betonvloeren en de tussenvloer(en) zijn van hout. Het woongedeelte is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming (eigendomsketel 2002). De begane grond is grotendeels voorzien van vloerverwarming met uitzondering van de slaapkamers. Het buitenschilderwerk is voor het laatst in 2006 uitgevoerd.

Indeling boerderij:
Begane grond: achterentree, schuurgedeelte met berging en klusruimte, entree woongedeelte, bijkeuken, keuken met diverse inbouwapparatuur, woonkamer, viertal slaapkamers, tweetal badkamers met douche en toilet (1 badkamer met bad), bijkeuken, hal/entree, kantoor, kelder, toilet. De slaapkamers en de kantoorruimte zijn voorzien van een massief eiken vloer.
Verdieping: overloop, drie slaapkamers.

Garage/opslagruimte
De garage/opslagruimte, welke in 1989 is gebouwd, heeft een afmeting van ca. 13x6 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het zadeldak is met abestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. De vloer is uitgevoerd in beton. Het geheel kent een oppervlakte van ca. 78 m² en is in gebruik als garage en opslagruimte.

Werktuigenberging
De werktuigenberging, welke in 1988 is gebouwd, heeft een afmeting van ca. 25 x 10,5 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met abestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal met houten gordingen. De vloer is uitgevoerd in beton. Het geheel kent een oppervlakte van ca. 256 m².

Ligboxenstal 1975
De ligboxenstal, welke gebouwd is in 1975, heeft een afmeting van ca. 40 x 26,5 meter. De stal is aan de ene zijde in gebruik als stal en aan de andere zijde in gebruik als opslagruimte. De stal is opgetrokken in enkelsteensmuren. Het dak is gedekt met asbestcement houdende golfplaten. Het spantwerk is van staal met houten gordingen. De stal heeft een dichte vloer en is voorzien van een mestschuif. In de stal van bevinden zich ca. 38 grootveeboxen en een afkalfstal.

Ligboxenstal 2001 - 2010
Het betreft een 0+6+0 rijïge ligboxenstal. De ligboxenstal is in twee fasen gebouwd te weten in 2001 en 2010 met een totale afmeting van ca. 56,5 x 26 meter. In 2010 is de stal aan beide zijden verbreed, bestaande uit sandwichpanelen. De zijgevels zijn verder opgetrokken in een opbouw van enkelsteensmuren met daarop windbreekgaas. De voor- en achtergevels zijn opgetrokken in spouwmuren met topgevels van damwandprofielplaten. Het dak is gedekt met golfplaten (asbestvrij). Het spantwerk is van staal. In de stal bevinden zich totaal 146 grootveeboxen. De stal kent een roostervloer waarbij de mestkelder een totale opslagcapaciteit van ca. 2.500 m³ heeft. Verder is de stal ingericht met een veiligheidsvoerhek, separatieruimte, strohok, kantoorruimte, douche en toilet.

Melkstal en tanklokaal
De melkstal van 2002 is ingericht met een 2 x 10 zij-aan-zij opstelling, en is voorzien van automatische afname en melkmeting. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 12.400 liter.

Mestsilo
Op het erf bevindt zich een betonnen mestsilo welke  in 1975 is gebouwd (geen kap aanwezig). De opslagcapaciteit bedraagt ca. 1.050 m³.

Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
Sleufsilo’s (4)

1. Afmeting ca. 45 x 10,5 x 2 meter, (betonblokken);
2. Afmeting ca. 45 x 9,5 x 2 meter, (betonblokken);
3. Afmeting ca. 45 x 8,5 x 2 meter, (betonblokken);
4. Afmeting ca. 45 x 8,5 x 2 meter, (betonblokken).

Polyester silo’s (3)
- Voer, inhoud ca. 12 ton;
- Voer, inhoud ca. 10 ton;
- Kunstmest, inhoud ca. 20 ton.

Overige
- Vaste mestopslagplaats;
- Overige erfverhardingen zijn voldoende aanwezig.

Landerijen
De landerijen liggen deels rondom de opstallen in een huiskavel (ruim 43,5 ha) en deels aan de overkant van de weg (ca.11 ha). Daarnaast zijn er nog twee afstandkavels ter grootte van ca. 4,9 en ca. 6 ha. De grond bestaat uit een kleigrond met een ruim voldoende aanwezige teelaardelaag. De afslibbaarheid varieert grotendeels van ca. 30% - 45%. De twee veldkavels zijn tevens geschikt als akkerbouwgronden. Alle landerijen zijn gedraineerd met uitzondering van perceelsnummer 210. De ontsluiting van de landerijen vindt plaats via het erfperceel en de openbare weg. De perceelsvorm-, grootte, bewerkbaarheid alsmede de bereikbaarheid van de landerijen zijn goed.

Bestemmingsplan
Volgens het geldende bestemmingsplan Buitengebied hebben de percelen de bestemming “agrarisch” en de bedrijfslocatie de bestemming “agrarisch bedrijf”, tevens met een dubbelbestemming “waarde - archeologie 4”. Perceelsnummer 210 is deels gelegen in een “Wierde invloedszone”.

Activiteitenbesluit: Het bedrijf valt onder het “Activiteitenbesluit”.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Herinrichtingsrente: N.v.t.

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op alle gebruikelijke nutsvoorzieningen m.u.v. kabeltelevisie en riolering.
    
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslagcapaciteit: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 3.550 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van de verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Put: In perceelsnummer 61 bevindt zich een put welke geen beperkingen oplevert t.b.v. het gebruik.

Bovengrondse tank(s): Op het erf bevindt zich een bovengrondse tank met een inhoud van ca. 10.000 liter.

Opstalrecht: De kadastrale nummers 82, 379, 75, 148 en 150 zijn gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Enexis BV, inhoudende diverse leidingen in de betreffende strook grond en de daarbij gebruikelijk horende voorwaarden.

Op het erfperceel bevindt zich een elektriciteitspunt van Enexis BV. Het betreft hier het kadastrale perceelsnummers 187.

Betalingsrechten: 60,63 toeslagrechten met een totale bruto waarde van € 34.431,17.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Wind wonende te Winsum voor nog een periode van 4 jaar.

Kettingbeding: Ten aanzien van de vrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 20 november 2008 een beroep heeft gedaan t.a.v. perceelsnummer 210 geldt een kettingbeding t.a.v. koper. In verband met het vorenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 20 november 2008 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Ten aanzien van de perceelsnummers 204, 205, 647, 68, 167 en 168, welke zijn verkregen via een kavelruil geldt een kettingbeding t.a.v. een inbrengende partij betreffende de destijds verkregen vrijstelling overdrachtsbelasting.

Kwalitatieve verplichting: In de kavelruilakte is een kwalitatieve verplichting opgenomen ten aanzien van de perceelsnummers 204, 205, 647, 68, 167 en 167.

Recht van beklemming: Op het gehele perceelsnummer 188 rust een recht van beklemming: De eigendom behoort in beklemrechtelijke zin toe aan de Hervormde Kerk te Groningen ten bedrage van een vaste huur van ca. € 12,25 per jaar.

Erfdienstbaarheid: Op perceelnummer 379 rust een recht van overweg om door gebruikmaking van de bestaande weg op betreffende percelen te gaan naar en te komen van de Takkebosserweg, ten gunste van het achtergelegen perceelsnummer 72 (Borgstee) in eigendom bij Staatsbosbeheer.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.


OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop

- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968     (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Voor nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging, kunt u contact opnemen met:

De heer S. (Sybren) Zeldenrust
agri■vastgoed BV                      
tel.: 058 - 284 91 73
mob.: 06 - 53 61 06 42           

Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in o.a. het bestemmingsplan, milieuvergunning evenals de bouwkundige staat van het object. Gemeente Winsum, Hoofdstraat W. 70 (9951 AC) Winsum, telefoon: 0595-447777, website: www.winsum.nl.

Inlichtingen: dhr. S. (Sybren) Zeldenrust 06 - 53 61 06 42.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Takkebosserweg 1, 9951 TC
Plaats Winsum, Groningen
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 65.87.47 ha
Ligboxenstal Ligboxenstal, bouwjaar 1975, 38 gve. Ligboxenstal, 2001/2010, 146 gve., separatieruimte, strohok, kantoorruimte .
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod