Zurich

gelegen aan de openbare weg "Gooyumerweg" Oppervlakte / omvang: 1.13.80 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever bij inschrijving aangeboden: Kavel landbouwgrond gelegen aan de openbare weg "Gooyumerweg" te Zurich, 1.13.80 ha. Inschrijving sluit 11 april 2014. Informatie en biedingsformulier verkrijgbaar bij de heer S. Zeldenrust of mevrouw D. Fokkema 058 - 284 91 71.

Grootte: Totaal groot 1.13.80 ha.

Kadastraal bekend: Gemeente: Witmarsum, sectie: D, nummer: 142.

Bestemming: Blijkens de beheersverordening Bûtengebied Wunseradiel van de gemeente Sudwest-Fryslân, hebben de percelen de bestemming “agrarische cultuurgronden” met een nadere functie-aanduiding “onregelmatige blokverkaveling”.

Grondsoort: De grondsoort van het perceel betreft zavel tot zware zavel met een ruim voldoende aanwezige teelaardelaag.

Vorm, ligging, grootte: Het perceel heeft een goede vorm en bewerkbaarheid en is gelegen aan de openbare weg.

Ontsluiting: De ontsluiting van de percelen vindt plaats via de openbare weg “Gooyumerweg”.

Detailhuishouding: Het land is op greppels gelegen.

Toeslagrechten: N.v.t.

Herinrichtingsrente: Totaal € 65,04 per jaar met eindjaar 2017.

Bijzonderheden:
* Voor zover aanwezig blijven de hekken en stekken achter.
* Momenteel zijn de landerijen in gebruik als grasland.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Erfdienstbaarheden: N.v.t.

Jachtrecht: Tot en met 31 maart 2021 bij F. Leistra te Zurich en I. van Vuren te Santpoort (zonder tegenprestatie).

Natuurpakketten: N.v.t.

Aanvaarding: Direct na passeren transportakte.

Transportdatum: Binnen 2 weken na gunning bij Detmar/Troost Notariskantoor te Bolsward.

Betaling: Per transportdatum. Lastenverrekening: Per 1 mei 2014.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper, hierin zijn o.a. begrepen de notariskosten en de eventueel te betalen overdrachtbelasting. De notaris- en kadastrale kosten bedragen inclusief omzetbelasting totaal € 930,30.

Schone grond: De landerijen zijn voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Inlichtingen:
De heer S. (Sybren) Zeldenrust agri■vastgoed BV te Leeuwarden
Sixmastraat 4
8932 PE Leeuwarden
Telefoon: 058 - 284 91 73 of 06 – 53 61 06 42

Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Marktstraat 15, 8601 CR, Sneek, telefoonnummer 0515-489000, email: info@sudwestfryslan.nl.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode gelegen aan de openbare weg "Gooyumerweg"
Oppervlakte / omvang 1.13.80 ha
Grondsoort zavel tot zware zavel met een ruim voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting via openbare weg "Gooyumerweg"
Toeslagrechten n.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod