Zuidwolde (GR)

Westerseweg 21 (9785 TD) Oppervlakte / omvang: 53.16.30 ha (verdeeld in diverse kavels)
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Omschrijving

Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop: Op een vrije locatie gelegen voormalig melkveebedrijf, bestaande uit een woonhuis, ligboxenstal, jongvee- en vleesveeschuren, sleufsilo’s, mestsilo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen. Diverse kavels tot een oppervlakte van 53.16.30 ha. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed via info@agrivastgoed.nl. Het biedingsformulier dient uiterlijk 7 december 2023 om 12:00 uur te worden ingeleverd. Inlichtingen: de heer R. (Reitze) Sybesma mob.: 06 - 51 24 91 80.

Omschrijving:
Kavels:
Kavel 1: Compleet bedrijf totaal 53.16.30 ha
Kavel 2: Cultuurgrond 1.74.60 ha
Kavel 3: Cultuurgrond 10.96.55 ha
Kavel 4: Cultuurgrond ca. 11.81.68 ha
Kavel 5: Cultuurgrond ca. 5.88.05 ha
Kavel 6: Cultuurgrond ca. 5.30.56 ha
Kavel 7: Locatie met erf en ondergrond ca. 2.77.31 ha 
Kavel 8: Locatie met cultuurgrond ca. 25.55.54 ha
Kavel 9: Cultuurgrond ca. 7.56.54 ha
Kavel 10: Cultuurgrond ca. 7.11.01 ha
 
Woongedeelte:
Het woongedeelte van de boerderij betreft een vrijstaande woning, welke verbonden is met de stal middels een tussenbouw. De woning is gebouwd in 1890 en is enkele jaren geleden gerenoveerd. Daarbij zijn in ieder geval extra muren om de bestaande muren heen gebouwd (na aardbevingsschade). De begane grondvloer is deels van hout en deels van beton. Het dak is gedekt met dakpannen en de kozijnen zijn van hout. De woning is voorzien van dakisolatie, spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. Het geheel wordt verwarmd middels centrale verwarming. Bouwjaar CV-ketel: 2015. Het schilderwerk behoeft op korte termijn aandacht. De gebruikelijke nutsaansluitingen zijn aanwezig uitgezonderd kabeltelevisie en riolering. 
Mogelijkheden voor herstel bevingschade blijft bestaan en gaat over op de koper.
 
Indeling woning:
Begane grond: Woonkeuken, woonkamer, speelkamer boven de kelder (bij hoge grondwaterstand is de kelder niet droog), badkamer, toilet, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, vier slaapkamers.
 
Ligboxenstal:
De 3 + 1 rijïge ligboxenstal is in 2007 gebouwd en is opgetrokken in stalen spanten met houten binnenwanden, damwand buitenwanden en hierboven windbreekgaas. Het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten. De stal heeft een afmeting van ca. 45 m x 24,65 m. De nokhoogte is ca. 7,70 m en de goothoogte is ca. 2,75 m. Er is een mestopslag aanwezig van ca. 130 m³.  Er is geen mestkelder aanwezig. De mest wordt afgevoerd met een schuif. De vloer is opgeruwd. 
 
Kenmerken:
- Capaciteit:
* ca. 106 GVE-boxen;
* 2 groepshokken;
- 4 krachtvoerboxen;
- Zwevende boxen;
- Zelfsluitend voerhek;
- Mestopslag ca. 130 m³;
- Fundering op een ringbalk.
 
Melkstal en tanklokaal:
Er is een 2 x 10 melkstal aanwezig in een 50 graden opstelling (merk GEA), bouwjaar 2007. Voerverstrekking, automatische afname, koeherkenning en melkgift registratie zijn aanwezig. Het tanklokaal is voorzien van een Mueller eigendomstank (2007) met een inhoud van 10.000 kg.
 
Sleufsilo’s:
1) Ca. 48,0 x 10,0 x 2,0 meter (2014);
2) Ca. 48,0 x 10,0 x 2,0 meter (2014).
 
Mestsilo’s:
Op het erf bevinden zich een tweetal mestsilo’s. De eerste mestsilo, van kunststof, is in 2019 gebouwd. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 2.500 m³.
De tweede mestsilo betreft een stalen silo welke niet is gekeurd. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 1.400 m³.
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Twee voormalige stierenstallen respectievelijk ca. 45 x 11 meter en ca. 60 x 13 meter, met asbesthoudende golfplaten gedekt en in gebruik (deels) voor jongvee en verder als opslag/berging, mestopslag ca. 200 m³ en ca. 500 m³;
- Twee oude sleufsilo’s, beide respectievelijk ca. 7 x 30 meter, verdiept aangelegd, niet goed bruikbaar meer;
- Krachtvoer- en kunstmestopslag;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.
 
Landerijen:
 
Kavel 1 - 53.16.30 ha:
Betreft het complete bedrijf bestaande uit de opstallen, erf, ondergrond en alle cultuurgronden.
 
Kavel 2 - 1.74.60 ha
Grondsoort: Zware zavel met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Op de openbare weg Tuinbouwstichtingweg.
Percelen: De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Kavel 3 - 10.96.55 ha
Grondsoort: Zware en lichte klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Op de openbare weg Tuinbouwstichtingweg – zie tevens de omschrijving bij erfdienstbaarheden.
Percelen: De kavel bestaat uit 4 percelen.
 
Kavel 4 - ca. 11.81.68 ha
Grondsoort: Zware en lichte klei en zware zavel met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Op de openbare weg Tuinbouwstichtingweg – zie tevens de omschrijving bij erfdienstbaarheden. Tevens bevindt zich in deze kavel een kavelpad van ca. 2,5 m breed en ca. 200 m land.
Percelen: De kavel bestaat uit 5 percelen.
 
Kavel 5 - ca. 5.88.05 ha
Grondsoort: Zware klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Op de openbare weg Tuinbouwstichtingweg.
Percelen: De kavel bestaat uit 1 perceel.
Overig: In de kavel ligt een oppervlakte schone aarde welke kan worden gebruikt voor het afvlakken van gronden bij grondverbeteringswerkzaamheden.
 
Kavel 6 - ca. 5.30.56 ha
Grondsoort: Zware klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Op de openbare weg Tuinbouwstichtingweg
Percelen: De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Kavel 7 - ca. 2.77.31 ha 
Dit is de locatie met ruim erf. Achter de opstallen ligt een oppervlakte cultuurgrond.
Grondsoort: Lichte klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Via het erfperceel op de openbare weg Westerseweg. 
Percelen: De kavel bestaat uit 1 perceel.
 
Kavel 8 - ca. 25.55.54 ha
Betreft de kavel bestaande uit de locatie met een deel van de cultuurgronden zijnde een cumulatie van de kavels 3, 4 en 7.
 
Kavel 9 - ca. 7.56.54 ha
Grondsoort: Lichte klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Op de openbare weg Pijpsterweg en Wolddijk.
Percelen: De kavel bestaat uit 2 perceeelen
 
Kavel 10 - ca. 7.11.01 ha
Grondsoort: Lichte klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag.
Ontsluiting: Op de openbare weg Wolddijk.
Percelen: De kavel bestaat uit 2 percelen.
 
Volgens de Grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort voor alle kavels Grasland op Klei.
 
 
 
 
Bestemmingsplan:
 
Volgens het vigerende bestemmingplan Buitengebied Bedum is de bestemming agrarisch. Ter plaatse van het erfperceel is deels de dubbelbestemming waarde – archeologie 2 van toepassing. De kavels 9 en 10 kennen tevens de dubbelbestemming waarde – archeologie 4.
 
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat W 70, 9951 AC, Winsum, tel: 088 – 345 88 88, www.hethogeland.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
MILIEUVERGUNNING
Er is een hinderwetvergunning in 1992 afgegeven voor 136 melkkoeien en 220 stuks jongvee. Daarna is er op 11-06-2015 een Melding Activiteitenbesluit gedaan voor 198 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en voor 138 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar. 
 
BIJZONDERHEDEN
 
Voorraden: De aanwezige ruwvoervoorraad kan eventueel worden overgenomen.
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft 
meegebracht. In het verleden zijn in de percelen voor de boerderij aan de Wolddijk enkele sloten zijn gedempt met huisvuil door de gemeente Bedum. 
 
Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.
Bovengrondse tank(s): Niet van toepassing.
Fosfaatrechten: Niet van toepassing.
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 3.330 m³.
Jachtrecht: Is verhuurd.
Energielabel: De woning heeft energielabel E.
Herinrichtingsrente: De totale herinrichtingsrente bedraagt € 1.351,74 per jaar met eindjaar 2037. Raadpleeg de kadastrale aanduiding welke lasten er per kavel gelden.
 
Kettingbeding: 
Voor perceelsnummer 46 is vrijstelling overdrachtsbelasting  toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 12-10-2016 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere  (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 12-10-2016 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Voor de perceelsnummers 262, 263 en 264 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 1-11-2013 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere  (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 1-11-2013 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Dit beding vervalt bij levering na 1-11-2023. 
 
Erfdienstbaarheid te vestigen:
Wanneer kavel 3 en kavel 4 afzonderlijk / aan verschillende partijen worden verkocht dan zal er een erfdienstbaarheid ten gunste van kavel 3 en ten laste van / over kavel 4 worden gevestigd zodoende dat kavel 3 ontsluiting heeft van en naar de openbare weg Tuinbouwstichtingweg. Ontsluiting vindt plaats via de bestaande dam tussen de kavels en zo vervolgens via de oostelijke kant van kavel 4 langs het water naar de openbare weg zoals voornoemd. Deze erfdienstbaarheid zal door de notaris op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke bepalingen, inclusief een bepaling over het onderhoud omtrent het te gebruiken “pad”.
 
Uitmeting deelsperceel:
Bij verkoop van de kavels 4, 5, 6, 7, 9 en 10 aan verschillende partijen geldt dat de nodige uitmetingen voor datum juridische levering zullen plaatsvinden. 
 
Uitmeetkosten:
Uitmeting tussen kavel 4 en 7: voor rekening van koper kavel 4 en 7 ieder voor de helft.
Uitmeting tussen kavel 5 en 7: voor rekening van koper kavel 5 en 7 ieder voor de helft.
Uitmeting tussen kavel 5 en 6: voor rekening van koper kavel 5 en 7 ieder voor de helft.
Uitmeting tussen kavel 9 en 10: voor rekening van koper kavel 9 en 10 ieder voor de helft.
 
Uitmeting langs mestsilo:
Bij verkoop van kavel 7 als losse kavel zal de grens aan de kant van de mestsilo’s worden bepaald op 1 meter uit de kunststof mestsilo en zo vervolgens in een rechte lijn richting het zuiden.
 
Verrekening over-/ondermaat:
Kavel 4, 5, 6, 9 en 10: Verrekening van over-/dan wel ondermaat vindt plaats op basis van de geboden prijs per ha.
Kavel 7: Verrekening van over-/dan wel ondermaat is niet van toepassing. 
 
Opstalrecht:
Perceelsnummer 41 kent de aantekening opstalrecht  nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. Enexis Netbeheer B.V.
 
Beheerovereenkomststen: Niet van toepassing.
 
Monument:
In kavel 7 (perceelsnummer 41 deels) bevindt zich een stuk grond welke deels is aangeduid als (archeologisch) rijksmonument / Besluit op basis van de Monumentenwet 1988 is van toepassing.
Omschrijving: Terrein waarin overblijfselen van een nederzetting. Datering: 3e - 4e eeuw na Chr.
 
Rood voor rood regeling:
De locatie kan in aanmerking komen voor de zg. Rood voor Rood regeling (sloop bedrijfsopstallen ten gunste van een bouwkavel). Voor meer informatie hieromtrent verzoeken wij u contact met de gemeente op te nemen
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- De overdracht van het bedrijf vindt bij verkoop in zijn geheel plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Voor meer informatie en/of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06 - 51 24 91 80) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
 
 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf
Prijs TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Postcode Westerseweg 21 (9785 TD)
Bedrijfssoort Voormalig melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 53.16.30 ha (verdeeld in diverse kavels)
Type woonhuis Vrijstaande woning
Bouwjaar 1890
Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers)
Ligboxenstal 2007; 3+1 rijig; ca. 45 x 24,6 meter; ca. 106 GVE-boxen
Melkstal en tanklokaal 2 x 10 melkstal 50 graden opstelling; Mueller eigendomstank inhoud ca. 10.000 kg
Mestsilo Twee mestsilo's; kunststof silo inhoud ca. 2.500 m3; stalen silo inhoud ca. 1.400 m3 (niet gekeurd)
Totale mestopslag Ca. 3.330 m3
Sleufsilo’s 2 Sleufsilo's
Grondsoort Zware en lichte klei en deels zware zavel
Ontsluiting Via de openbare weg
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten De totale herinrichtingsrente bedraagt € 1.351,74 per jaar met eindjaar 2037.
Bodemverontreiniging Zie omschrijving
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod