Aldtsjerk

Wierewei 11 (9064 DB) Oppervlakte / omvang: 71.67.12 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een keurig melkveebedrijf gelegen onder Aldtsjerk, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, 2 melkrobots, tanklokaal, mestsilo, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen, totaal oppervlakte 71.67.12 ha van een goede kwaliteit kleigrond. Inlichtingen de heer Sybren Zeldenrust: M.: 06 - 53 61 06 42.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 166 GVE ligboxen
Totaal ca. 51 JVE ligboxen
Totaal ca. 18 JVE boxen in de leeftijd 2 tot 6 maanden
10 eenlingboxen
2 strohokken voor maximaal 18 stuk jongvee
 
Vergunde plaatsen conform NB-vergunning:
Totaal A1.7: 45 stuks
Totaal A1.100: 119 stuks
Totaal A3.100: 110 stuks
Totale emissie 2.423,90 kg NH3/jr
 
Vrijstaande woning:
De woning is in 1973 gebouwd en is opgetrokken in spouwmuren. In 2010 is het dak gerenoveerd, geïsoleerd en voorzien van nieuwe geglazuurde dakpannen. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, CV-ketel (eigendom) merk Nefit Trendline van 2012. Tevens is er op de oorspronkelijke plek van de openhaard een gashaard geplaatst (merk Barbas van 2009). De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie. Er is een septictank aanwezig zo ook aansluiting op het glasvezelnetwerk.
 
Indeling woning:
Begane grond: Hal/entree met trapopgang, toilet, woonkamer, woonkeuken, slaapkamer, badkamer (in bijkeuken), bijkeuken met aanliggende garage.
Verdieping: Overloop, vier slaapkamers, badkamer (voorzien van toilet), opbergkast.
 
Kenmerken:
- Traditioneel gebouwd;
- De beganegrond-vloer is van beton en de verdiepingsvloer van hout;
- Geheel voorzien van kunststof kozijnen (2016) uitgezonderd de garagedeur en een raam in de woonkamer, deze zijn van hardhout en in 2016 voorzien van nieuwe dubbele beglazing;
- De dakgoten (kunststof) en de boeidelen (kunststof) zijn in 2010 vernieuwd.
 
Ligboxenstal:
De 2+0 + 3+0 rijïge, efficiënt ingerichte ligboxenstal is in 1973 gebouwd. Van deze stal is weinig terug te vinden aangezien er in 1995 putten zijn gegraven, de stal in 2003 is verlengd en in 2012 verbreed is met 10 meter en geheel is voorzien van een nieuwe bovenbouw. De stal heeft een afmeting van ca. 67,7 x 35 meter en is opgetrokken in prefab betonelementen waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van windbreekgaas en een rolgordijn (bediening elektrisch en handmatig). De voorgevel en het tanklokaal zijn opgetrokken in spouwmuren. Het dak, voorzien van ventilatienok van ca. 5 meter breed, is met PIR sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van staal.  De topgevels zijn met damwand bekleed. 
De kalverafdeling is ingericht met 10 eenlingboxen en ca. 18 jongveeplaatsen op stro. Tevens is er een kalverdrinkautomaat aanwezig waarvan 1 station werkt. Het andere station kan eenvoudig worden aangesloten.
 
Kenmerken:
- Capaciteit:
* ca. 166 GVE-boxen;
* ca. 51 JVE-boxen (in doorgroeisysteem);
* ca. 18 kalveren in de leeftijd van 2 tot 6 maanden;
* 1 separatiehok (tevens ziekenboeg);
* afkalfstal;
- 2 koeborstels (2021);
- 3 krachtvoerboxen (2020);
- Zelfsluitend voerhek en buizen;
- De boxen zijn voorzien van noppenmatrassen / kalvergedeelte luxe matrassen;
- Mestopslag ca. 2.570 m³ (mestkelder van gestort beton met ijzer met uitzondering van de kalverafdeling en de ruimte onder de robots. Hier bestaat de kelder uit opgemetselde betonblokken);
- Een zijde (ca. 3,5 x 60,0 meter) dichte vloer (berg-en-dal vloer) om de ca. 2,5 meter een spleet;
- Verlichting middels 13 stuks Hagro Premium LED lampen met tijdschakelkok en schemerschakelaar (2015);
- Fundering op de kelders. 
 
Melkrobots en tanklokaal:
Het melken geschied via een tweetal melkrobots van Lely Astronaut A5 (van september 2020). De melkrobots zijn voorzien van een Lely-meteor klauwsproeisysteem. Het tanklokaal is voorzien van een Mueller eigendomtank (2014) voorzien van een energiestar koelmachine en een buffertank voor het doormelken tijdens legen/reinigen tank, met een inhoud van ca. 14.000 kg. 
 
Kenmerken:
- Verlichting van de robotruimte vindt plaats met 4 x LED TL lampen met schemerschakelaar (2020);
- Lely selectiepoort voor selecteren naar afkalfruimte/ziekenruimte of naar klauwverzorging/droge koeien (2020, deels nieuw/deels gebruikt in 2020);
- Agriheat elektrische boiler 200 liter tanklokaal, tankspoelen en kalverdrinken/handen wassen (februari 2023).
 
Kuilplaten:
1) Ca. 45,0 x 7,0 meter;
2) Ca. 33,0 x 14,0 meter;
3) Ca. 42,0 x 6,0 meter.
 
Mestsilo:
De betonnen mestsilo is in 2015 gebouwd en is voorzien van een SFS-spankap. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 1.345 m³.
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats met afvoer gier naar mestkelder;
- Polyester voersilo ten behoeve van de melkrobots, inhoud ca. 16 m³ (2001);
- Polyester voersilo ten behoeve van de krachtvoerboxen, inhoud ca. 21 m³ (1999);
- Polyester voersilo achterin de stal, inhoud ca. 21 m³ (2015);
- Polyester voersilo bij de droge koeien, inhoud ca. 8 m³ (2015);
- Polyester kunstmestsilo met nieuw frame/onderstel (2021), inhoud ca. 15 m³;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen (deels van 2012);
- Spoelplaats voor het reinigen van veewagens, tractoren etc. met afvoer naar mestkelder.
 
Landerijen:
De gronden zijn gunstig gelegen deels als huiskavel bij de bedrijfslocatie, totaal 59.80.82 ha (dit is inclusief ca. 1.00.00 ha welke aan de erf en ondergrond van de opstallen toebehoort). Daarnaast zijn er twee kavels op afstand gelegen onder Burdaad van 3.69.00 ha en onder Readtsjerk van 8.17.30 ha. De grondsoort van de huiskavel is klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De grondsoort van de afstandskavels betreft een iets lichtere kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen in de huiskavel zijn deels gedraineerd, deels vlak en deels op greppels gelegen. Twee percelen op greppels van ca. 45 meter en de overige percelen op greppels van ca. 20 meter. De afstandskavels zijn voorzien van greppels (geen drainage). Van de op afstand gelegen kavels is ca. 8 ha in september 2022 ingezaaid met een mengsel van grasklaver en op hetzelfde moment is ca. 6 ha van de huiskavel heringezaaid met kruidenrijk mengsel. Vorm, vlakligging en ontwatering van de landerijen zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf een kavelpad en de openbare weg. 
 
Bestemmingsplan:
Volgens de vigerende bestemmingplannen is de bestemming agrarisch deels met de Dubbelbestemming Waarde – Archeologie en Dubbelbestemming Waarde – Landschap (Open landschap).
Voor wat betreft de kavel gelegen aan Tuskendammen onder Readtsjerk is de Enkelbestemming Agrarisch – Veenlandschap deels met de Dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachtingswaarde 1 en Dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachtingswaarde 4.
Ter plaatse de windmolens is de Enkelbestemming Bedrijf – Elektriciteitsopwekking en verdeelstations en zijn deze gronden tevens aangeduid als Bouwvlak.
 
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH, Burgum, tel: 14 - 0511, www.t-diel.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
NB-VERGUNNING
Voor de locatie is een NB-vergunning (datum 11 november 2016) verleend voor 45 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.22.V4) beweiden (categorie A1.7), voor 119 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A1.100) en voor 110 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar(categorie A 3.100), totale emissie 2.423,90 kg NH3/jr.
 
BIJZONDERHEDEN
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.
 
Bovengrondse tank(s): Dieseltank (merk Harlequin van 2015) met een inhoud van ca. 1.413 liter.
 
Fosfaatrechten: De op het bedrijf aanwezige fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 3.915 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurd.
 
Energielabel: De woning heeft energielabel C.
 
Herinrichtingsrente:  Niet van toepassing.
 
Kettingbeding: Voor de perceelsnummers 1050, 1583, 49 en 50 is vermoedelijk vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 3 mei 2021 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere  (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 3 mei 2021 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Overig: MPR-uitslag 28-03-2023: Het rollend jaargemiddelde (per koe) is: 11477 kg melk, 4.05 vet en 3.74 eiwit. Desgewenst kan de veestapel worden overgenomen.
 
Erfdienstbaarheid: Ten aanzien van de perceelsnummers 814, 815 en 845 geldt een erfdienstbaarheid, inhoudende: Een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van de percelen, kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie B, nummers 854, 845, 814 en 815 als heersende erven en ten laste van percelen kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie B, nummers 833 en 1037, als dienende erven om van de openbare weg (Wierewei) over de dienende erven te gaan naar de heersende erven en omgekeerd, op de thans bestaande en voor de dienende erven minst bezwarende wijze. Het onderhoud en het schoonhouden van de weg en de bestrating is voor rekening van de eigenaren van de heersende en van de dienende erven, ieder voor een gelijk deel. Het recht van weg vervalt indien indien de eigenaar van de heersende erven of diens rechtsopvolgers, de heersende erven vanaf zijn erf danwel vanaf de openbare weg kan bereiken over eigen percelen. De kosten van een daartoe op te maken notariele akte van afstanddoening van de erfdienstbaarheid komen geheel voor rekening van de eigenaar van de dienende erven. In de praktijk wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze erfdienstbaarheid. Ontsluiting vindt plaats via andere percelen in eigendom bij verkoper, o.a. perceelsnummer 830.
 
Opstalrecht: De perceelsnummers 1170 en 1171 kennen de aantekening eigendom belast met opstal ten behoeve van de windmolens, o.a. inhoudende:
Het recht van opstal ten behoeve van de feriening Doarpsmunen Wyns, Bartlehiem en Tergreft, gevestigd in de gemeente Tietjerksteradiel voor het recht van opstal van de percelen 1170 en 1171 voor het in eigendom hebben van windmolens. Dit opstalrecht zal eindigen op 10 maart 2024. Bij de vestiging van het opstalrecht zijn de volgende erfdienstbaarheden gevestigd:
De grondeigenaar en de beperkt gerechtigde verklaarden ten behoeve van het bij deze in opstal uitgegeven perceel weiland en ten laste van het bij de grondeigenaar in eigendom resterende gedeelte van voormeld kadastraal perceel de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen:
a. het recht om de rotor van de windmolens te laten draaien boven de grond van de grondeigenaar:
b. het recht van windvang ten aanzien van gebouwen en/of geboomte, die zodanig hoog zullen uitkomen dat de windmolens daardoor in zijn functioneren op welke wijze dan ook wordt gehinderd;
c. het recht van overpad om te komen en te gaan over de grond van de grondeigenaar van en naar de openbare weg alles op de voor de grondeigenaar minst bezwarende wijze;
d. het recht van kabel, waarbij de kabel(s) van gemelde windmolens in of over de grond van de grondeigenaar naar de transformator wordt (worden) gelegd.””
Verder wordt vermeld:
“”Ten aanzien van deze verplichting kent de beperkt gerechtigde aan de grondeigenaar een vergoeding toe van een duizend gulden (f. 1.000,00) per jaar. Dit bedrag wordt vermeerderd met eenhonderd gulden (f. 100,00) voor elke cent dat de windstroomvergoeding hoger is dan twaalf cent per kilowattuur.””
 
De vergoeding bedraagt thans € 1.000,- per jaar.
 
Beheerovereenkomsten: Op een deel van de landerijen in de huiskavel zijn beheerovereenkomsten van toepassing voor de periode 01/01/2023 – 31/12/2028 te weten:
- Legselbeheer op grasland;
- Kruidenrijk grasland;
- Ruige mest.
De totale vergoeding voor een oppervlakte van 17.92.24 ha bedraagt € 9.518,01 (d.d. 8-3-2023).
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust (06 - 53610642) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Wierewei 11 (9064 DB)
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 71.67.12 ha
Type woonhuis Vrijstaande woning
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1973
Aantal kamers 8 (waarvan 5 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen incl. glasvezel en een septictank (uitgezonderd riolering en kabel)
Ligboxenstal 1973 (daarna gerenoveerd/vernieuwd in div. jaren): 2+0 en 3+0 rijig; ca. 66,7 x 35 meter; o.a. 166 GVE; 51 JVE
Melkstal en tanklokaal 2 melkrobots van Lely Astronaut A5 (sept. 2020); Mueller eigendomtank (2014) ca. 14.000 kg
Mestsilo Betonnen mestsilo (2015) inhoud ca. 1.345 m3
Totale mestopslag Ca. 3.915 m3
Kuilplaten 3 Kuilplaten
Landerijen Gunstig gelegen als huiskavel en twee kavels op afstand van 3.69.00 ha (Burdaard) en 8.17. 30 ha (Readtsjerk)
Grondsoort Huiskavel: klei; Afstandskavels: iets lichtere kleigrond
Ontsluiting Via het bedrijfserf, kavelpad en openbare weg
Detailhuishouding Deels gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten Niet van toepassing
Bodemverontreiniging De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod