Oosternijkerk

Berchhuzen 7 (9137 CG) Oppervlakte / omvang: 43.09.20 ha; 1.33.90 ha eigendom en 41.75.30 ha erfpacht
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een courant melkveebedrijf, bestaande uit kop-hals-romp boerderij met woongedeelte en schuurgedeelte, ligboxenstal met melkstal en tanklokaal, (ruw)voeropslagen, totaal 43.09.20 ha, waarvan in eigendom de opstallen met erf en ondergrond totaal 1.33.90 ha en in erfpacht de bijhorende landerijen, totaal 41.75.30 ha uitstekende zavelkleigrond. Inlichtingen Eelke Turkstra, mob: 06 - 51 26 09 42.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 102 GVE ligboxen
Totaal ca. 34 JVE ligboxen en ca. 25 stuks jongvee (tot 3 maand) in strohokken

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning (24 juni 2016):
Totaal A1.100: 90 stuks
Totaal A3.100: 65 stuks
Totale emissie 1.397,50 kg NH3/jr
 
Omgeving:
Het bedrijf ligt in de gemeente Noardeast-Fryslân, in een gebied met zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Grondruil met akkerbouwers voor vruchtwisseling is zeer goed mogelijk.  Oosternijkerk is een ondernemend dorp met ca. 950 inwoners en heeft o.a. enkele winkels, een nieuwe basisschool, Protestantse Kerk en een actief verenigingsleven.  Oosternijkerk ligt op ca. 9 kilometer afstand van de Elfstedenstad Dokkum, waar vele school- en winkelvoorzieningen zijn. 
Meer informatie op www.oosternijkerk.com.
 
Kop-hals-rompboerderij - Woongedeelte:
De woning is in 1965 gebouwd en is opgetrokken uit spouwmuren. Het dak is met dakpannen gedekt. De woning is door de jaren heen gemoderniseerd. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, CV-ketel (eigendom) is ca. 15 jaar oud. Tevens is er deels vloerverwarming aanwezig (keuken). De houten kozijnen zijn voorzien van grotendeels dubbele beglazing; een paar ramen hebben enkele beglazing. 
De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie. Glasvezelaansluiting zal binnenkort worden aangelegd. 
 
Indeling woning:
Begane grond: Hal/entree, woonkamer, woonkeuken, slaapkamer, kantoor, toilet, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche en bad; separaat toilet. 
Zolder: Bereikbaar met vlizotrap.
 
Kop-hals-rompboerderij - Schuurgedeelte:
De ruime schuur inclusief inpandige garage is in 1982 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 26 x 14 meter. Het geheel is opgetrokken uit spouwmuren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal met vrije overspanning. De schuur is voorzien van een toegangsdeur van ca. 4 x 4,5 meter. De vloer is van gestort beton. 
 
Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 1982 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 50 x 26 meter. De spanten zijn van hout en het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt. Eén zijgevel is voorzien van lumitherm en 1 zijgevel van windbreekgaas met doek (2022). De topgevels zijn met damwand bekleed. 
 
Kenmerken:
- Capaciteit:
* ca. 102 GVE-boxen;
* ca. 34 JVE-boxen
- 2 Strohokken voor ca. 25 stuks jongvee en diverse eenlingboxen
- Afkalfbox;
- 3 Krachtvoerboxen;
- Zwevende boxen (2010);
- Koematrassen;
- Zelfsluitend voerhek;
- Mestschuif op 1 zijde;
- Kalverautomaat;
- Mestopslag ca. 750 m³.
 
Melkstal en tanklokaal:
Het melken geschiedt in een 2 x 10 melkstal (70-graden stal van 2015) van DeLaval, voorzien van automatische afname en melkmeters. Het tanklokaal is voorzien van een melkkoeltank in eigendom, met een inhoud van ca. 6.600 kg.
 
Mestsilo:
De betonnen mestsilo met kunststof dak van 1995 heeft een opslagcapaciteit van ca. 980 m³. De mestsilo is gekeurd in januari 2021.
 
Sleufsilo’s:
Ca. 36 x 9,65 x 1,50 meter;
Ca. 36 x 8,5 x 1,50 meter.
 
Kuilplaat:
Ca. 32 x 7,5 meter (betonplaten).
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats van ca. 15 x 7 x 1,0 meter;
- Sleufsilo voor bijproducten van ca. 15 x 5,5 x 1,0 meter;
- Diverse (polyester) silo’s voor krachtvoer- en kunstmestopslag;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.
 
Landerijen:
De gronden zijn gunstig gelegen als huiskavel bij de bedrijfslocatie. De weg welke door de kavel ligt, is een openbare  doodlopende weg en wordt alleen gebruikt voor een achterliggend agrarisch bedrijf. 
Uitgaande van 1.33.90 ha erf/ondergrond in eigendom, is er aan cultuurgrond 41.75.30 ha erfpacht (alles kadastrale oppervlakte). 
Er zijn 11 percelen en de gemeten maat is ca. 39,9 ha. De grondsoort is uitstekende kleigrond, deels zware zavelklei en deels lichte zavelklei met een goede teelaarde. De landerijen zijn geschikt als akkerbouwgrond. 
De landerijen zijn geheel gedraineerd. Recentelijk (2019) is 4,5 ha gedraineerd en in 2010 nog ca. 10 ha.  Ontsluiting van de percelen vindt plaats via het erf en de openbare weg. 
 
De landerijen zijn geheel in erfpacht van grondeigenaar ASR Dutch Farmland Custodian B.V. met als einddatum 30 april 2055. De huidige canon is ca. € 772,- per ha per jaar en deze kan door de grondeigenaar iedere 3 jaar worden geïndexeerd op basis van consumentenprijsindex (CPI).  De eerstvolgende aanpassing is per 1 mei 2024. In overleg met ASR kan er een duurzaamheidskorting worden verleend van 5% of 10% van de pachtprijs, tegen nadere voorwaarden.  
Het erfpachtcontract dient door koper te worden overgenomen op basis van het thans lopende contract.    
 
Bestemmingsplannen:
Volgens de vigerende bestemmingsplannen is de bestemming Agrarisch. 
Een deel van het erfperceel heeft de enkelbestemming Groen – Waardevolle erfbeplanting en deels de enkelbestemming Water.
De landerijen kennen daarnaast deels de dubbelbestemming:
Waarde – Landschap open gebied
Waarde – Landschap verkaveling
Waarde – Archeologisch waardevol terrein
Waarde – Relief.
 
Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 – 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
NB-VERGUNNING
Voor de locatie is een NB-vergunning verleend (datum 24 juni 2016) voor 90 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A 1.100) en 65 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100). Totale emissie 1.397,50 kg NH3/jr.
 
BIJZONDERHEDEN
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank 1.400 liter.
 
Betalingsrechten: N.v.t.
 
Fosfaatrechten: De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen en kunnen eventueel worden overgenomen tegen een nader overeen te komen prijs. 
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.730 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurd.
 
Energielabel: Nog geen definitief energielabel aanwezig.
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.
 
Kettingbeding: N.v.t.
 
Natuur(pakketten): N.v.t.
 
Erfdienstbaarheid:
1) Er geldt een recht van weg van en naar de openbare weg ten behoeve van de perceelsnummers 292, 293, 294, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 306, 307, 308, 309, 310 en 311 als heersende erven, en ten laste van perceelsnummer 872 als dienend erf. 

2) Er geldt een recht van weg van en naar de openbare weg ten behoeve van de perceelsnummer 299 als heersend erf en ten laste van de perceelsnummers 292, 312 en 872 als dienende erven.
 
3) Er geldt een recht van weg van en naar de openbare weg Ten behoeve van perceelsnummer 304 als heersend erf en ten laste van de perceelsnummers 292, 310, 312 en 872.
 
4) Er geldt een recht van weg van en naar Berchhuzen ten behoeve van de perceelsnummers 668, 669 en 671 als heersende erven en ten laste van perceelsnummer 872 als dienend erf.
 
5) Er geldt een recht van weg alsmede het recht tot het leggen, hebben, onderhouden, verwijderen en vernieuwen van kabels en het verbod om boven de te leggen kabels vanaf de openbare weg naar en van het transformatorstation een gesloten verharding of beplanting aan te brengen een en ander ten gunste van de Provincie Friesland (P.E.B., thans genaamd Nuon),  ten behoeve van perceelsnummers 298 en ten laste van de perceelsnummers 292, 299, 312 en 872 als dienende erven. Perceelsnummer 298 is thans in eigendom bij Liander N.V.
 
Veenweidevisie: N.v.t.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode Berchhuzen 7 (9137 CG)
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 43.09.20 ha; 1.33.90 ha eigendom en 41.75.30 ha erfpacht
Type woonhuis Woongedeelte van kop-hals-rompboerderij
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1965
Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen m.u.v. riolering en kabeltelevisie. Glasvezelaansluiting zal binnenkort worden aangelegd
Schuur / berging 1982; Traditionele schuur (ca. 26 x 14 meter)
Ligboxenstal 1982; ca. 50x26 meter; 2+2 rijig; 102 GVE -en 34 JVE-boxen; mestopslag ca. 750 m3
Melkstal en tanklokaal 2x10 melkstal (70-graden stal van 2015) DeLaval; eigendomsmelktank inhoud ca. 6.600 kg
Mestsilo Betonnen mestsilo inhoud ca. 980 m3; gekeurd in januari 2021
Sleufsilo’s 2 Sleufsilo's
Kuilplaten 1 Kuilplaat
Grondsoort Kleigrond, deels zware zavelklei en deels lichte zavelklei
Ontsluiting Via erfperceel en de openbare weg
Detailhuishouding Geheel gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Bodemverontreiniging De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod