Kolderwolde

Venenwei 3 (8583 KL) Oppervlakte / omvang: 75.35.31 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Melkveebedrijf gelegen onder Kolderwolde, bestaande uit een stelpboerderij, ligboxenstal, jongveestal, werktuigenberging, ruwvoeropslagen en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (circa 1 ha incl. toegangsweg) ruim 74 ha grond aanwezig. Inlichtingen Sybren Zeldenrust M.: 06 - 53 61 06 42.

Stelpboerderij:
De boerderij is oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1870. Traditioneel opgetrokken in steensmuren (woongedeelte), bintwerk en gedekt met dakpannen. Verwarming vindt plaats via gaskachels (tankgas). De begane grondvloer, met uitzondering van keukenvloer (beton), alsmede de verdiepingsvloer is van hout.  De kozijnen zijn grotendeels voorzien van dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en gas. De woning is aangesloten op het glasvezelnetwerk.
 
Indeling woning:
Begane grond: entree, gang, woonkamer, slaapkamer, trapopgang, slaapkamer, kelder, woonkamer, keuken, kantoor, douche, toilet.
Verdieping: overloop, 1 slaapkamer, zolder.
 
Traditioneel bedrijfsgedeelte – stelpboerderij:
Traditioneel ingericht en in gebruik voor opslag en jongveestalling met een afmeting van ca. 21 x 14 meter, met een klein deel wat ruim 2 meter breder is. De schuur is opgetrokken in steens muren. Het met riet onderschoten dak is met dakpannen gedekt (2015 nieuwe dakpannen met folie). De vloer is uitgevoerd in beton.
 
Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 1975 gebouwd en daarna meerdere malen gerenoveerd. De stal heeft een afmeting van ca. 30 x 25 meter en is opgetrokken in halfsteens muren waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van windbreekgaas. Het spantwerk is van lijmhout. Het dak is in 2013 vernieuwd en voorzien van sandwichpanelen. De topgevels zijn met hout bekleed. 
In de stal zijn circa 100 GVE boxen aanwezig. Daarnaast zijn er twee koeborstels en vier krachtvoerboxen. De fundering is op kelders, waarbij de binnenboxen en de roostervloer zijn onderkelderd. De mestopslag bedraagt circa 900 m³. 
 
Melkstal en tanklokaal:
Het melken geschied in een 1 x 8 en 1 x 9 stands 70-graden melkstal (2001) en is voorzien van melkmeting en automatische afname. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 10.000 kg, waarbij een nieuwe koeling is geplaatst in 2021. Tevens broninstallatie (2022 nieuwe installatie) aanwezig in tanklokaal.
 
Jongveestal en werktuigenberging:
De stal is in 2004 gebouwd. De stal is opgetrokken uit deels spouwmuur en deels damwand. Het dak is voorzien van asbestvrije golfplaten. Het spantwerk is van staal.  De topgevels zijn met damwand bekleed. In de stal zijn 26 boxen aanwezig voor de leeftijd vanaf circa 6 maanden tot circa 12 maanden, 22 voor de leeftijd vanaf circa 12 maanden tot circa 24 maanden en 17 boxen voor de droge koeien. Dit deel heeft een eigen krachtvoervoorziening (krachtvoerbox). Tevens is er een afkalfstal en een groepshok op stro. Hierboven is een zolder voor stro-opslag.
 
Aan de jongveestal vast staat de werktuigenberging. Deze is in 2004 gebouwd. De berging is opgetrokken uit damwand. Het dak is voorzien van asbestvrije golfplaten. Het spantwerk is van staal. In de werktuigenberging kunnen separaat een tweetal auto’s worden geparkeerd met hierboven een zolder.
 
De totale lengte van de jongveestal en werktuigenberging is deels 26 en deels 36,50 meter. De breedte is deels 13,5 en deels 26 meter. De werktuigenberging loopt circa 2 meter op in jongveestal. Geschatte afmeting van de werktuigenberging zelf is 13,5 x 12 meter.
 
Zowel de jongveestal als de werktuigenberging zijn bereikbaar middels overheaddeuren (inrijhoogte ca. 4,5 meter). De mestopslag van zowel de jongveestal als de werktuigenberging bedraagt circa 900 m³. Het geheel is onderkelderd met uitzondering van het voerpad. Fundering geheel op kelders.
 
Werktuigenberging:
De werktuigenberging gesitueerd achter de jongveestal is gebouwd in 2003, en kent een afmeting van circa 12,5 x 9,5 meter. Het geheel, alsmede dak, is opgetrokken uit damwand. Aan de voorzijde is windbreekgaas aanwezig als mogelijke afsluiting van de berging. De vloer is van klinkers.
 
Mestsilo:
Mestsilo aanwezig van staal met afdek. Bouwjaar 1988. Capaciteit 650 m³.
 
Sleufsilo:
- Circa 36 x 8 x 1,20 meter (schuin), beton. Vloer in 2020 vernieuwd, gevlinderd beton. 
- Circa 40 x 10 x 2,85 meter. Oorspronkelijke sleufsilo is van 1978 met lengte 24 x 8 meter. In 2008 is de sleufsilo verlengd en verbreed, vloer van deze verlenging/verbreding is van gevlinderd beton.
- Circa 14 x 4,5 x 2 meter, beton/stapelblokken. Vloer is van klinkers.
- Circa 14 x 8 x 2/2,80 meter, beton/stapelblokken. Vloer is van klinkers.
- Tweetal sleufsilo’s; circa 22 x 6 tot 7 meter. Hoogte tussen beide silo’s is 2,5 meter (stapelblokken). Zijwand langs kavelpad is van hardhoutplaten, 1,50 meter hoog. Andere zijde bij mestsilo zijn betonplaten, 1,50 meter hoog. 
Beide silo’s zijn achter de ligboxenstal gesitueerd.
- Twee sleufsilo’s; circa 12 / 18 x 4,5 x 1,50 meter (gestort beton).
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats circa 16 x 8 x 1,20 (achter stal).
- Drie polyester voersilo’s;
- Eén polyester kunstmestsilo;
- Zeecontainer aanwezig voor opslag.
 
Landerijen:
Huiskavel, circa 33.52.80 ha:
Het betreft grotendeels een klei op veen grond met ruim voldoende kleidek. De percelen zijn allen gedraineerd en vlak gelegen. Eén perceel is voorzien van één greppel. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf en de openbare weg en kavelpaden.
 
Kavel Oordenwei, 6.10.80 ha, 1 perceel:
Het betreft een klei op veen grond met ruim voldoende kleidek. De percelen zijn allen gedraineerd en vlak gelegen. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via openbare weg.
 
Kavel Bokkeleane 13.10.70 ha, 3 percelen
Het betreft deels een zandgrond en deels een kleigrond. Bij perceel 1914 is een vanggewas van toepassing. De percelen zijn allen gedraineerd, vlak gelegen en tevens voorzien van greppels. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via openbare weg en kavelpad.
 
Kavel Algemiene Wei I,  8.94.40, 3 percelen:
Het betreft een veengrond. De landerijen zijn niet gedraineerd en voorzien van greppels. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Deel achterin is lager gelegen. Ontsluiting vindt plaats via openbare weg.
 
Algemiene Wei II, 4.78.01 ha, 1 perceel:
Het betreft een veengrond. De landerijen zijn niet gedraineerd en voorzien van greppels. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via openbare weg.
 
Algemiene Wei III, 7.88.60 ha, 2 percelen:
Het betreft een veengrond. De landerijen zijn deels gedraineerd (382) en voorzien van greppels. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed. Ontsluiting vindt plaats via (gezamenlijk) kavelpad naar de openbare weg.
 
Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zuid West 2017 van de gemeente De Fryske Marren onherroepelijk vastgesteld op 26-09-2017 heeft de locatie de bestemming Agrarisch gebied in een open landschap en Bouwperceel.
 
Landerijen: 
De landerijen hebben de bestemming Agrarisch gebied in een open landschap deels met de aanvullende bestemming Grondwaterbeschermingsgebied geldend voor de kavel  Algemiene Wei 1 (kavel 4).
Daarnaast zijn alle percelen gelegen in:
Het bestemmingsplan Partiele herziening beheersverordening gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones van de gemeente De Fryske Marren, voorontwerp datum 16-09-2021.
Het Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen van de gemeente De Fryske Marren vastgesteld op 13-04-2022.
Het bestemmingsplan Partiele herziening beheersverordening windturbines agrarische bedrijven van de gemeente De Fryske Marren, onherroepelijk vastgesteld op 11-05-2022.
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente De Fryske Marren, Herema State 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 - 0514 www.defryskemarren.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
BIJZONDERHEDEN
 
NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning (onder de PAS, datum 3 februari 2017) verleend voor 130 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A 1.100) voor 92 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100) en voor 2 stuks vleeskalveren tot ca. 8 maanden.
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Bovengrondse dieseltank aanwezig.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Fosfaatrechten: Aantal bruto fosfaatrechten 6.845,68 kg. De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 2.450 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurd.
 
Energielabel: De woning heeft energielabel G.
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.
 
Kettingbeding:             
1. Voor de perceelsnummers 444 en 445 is mogelijk vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 16-2-2016 een beroep heeft gedaan. Op 
grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 16-2-2016 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
2. Voor perceelsnummer 1914 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 4-4-2018 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 4-4-2018 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Kwalitatieve verplichting:
Voor een gedeelte van het perceelsnummer 1914 is een overeenkomst gesloten inzake de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 o.a. inhoudende: 
a. De beheerder gedoogt op het terrein voor onbepaalde tijd de ontwikkeling danwel instandhouding van het natuurdoelpakket waarvoor subsidie wordt of is verleend op grond van de regeling;
b. De beheerder laat al datgene na dat de ontwikkeling danwel instandhouding van het natuurdoelpakket waarvoor subsidie wordt of is verleend op grond van de regeling belemmert, bemoeilijkt of verhindert;
c. De beheerder gebruikt het terrein niet met het oog op de uitoefening van de landbouw, tenzij die en voorzover dit in overeenstemming is met de ontwikkeling danwel instandhouding van het natuurdoelpakket waarvoor subsidie wordt of is verleend op grond van de regeling;
d. De beheerder gebruikt het terrein niet voor andere doeleinden dan voor de ontwikkeling danwel instandhouding van het natuurdoelpakket waarvoor subsidie wordt of is verleend op grond van de regeling.
Bij het niet naleven van deze kwalitatieve verplichting geldt er een boetebeding.
 
De aanwezige poel (ca. 5 x 10 meter) dient te blijven bestaan. De poel bevindt zich rechts onder op het kadastrale perceel.
 
Erfdienstbaarheid: Ten behoeve van de perceelsnummers 382 en 409 en ten laste van de perceelsnummers 438 en 439, is gevestigd een erfdienstbaarheid van recht van weg van en naar de Algemienewei over het betonpad (kavel Algemienwei 3 – Elahuizen). Dit betonpad wordt gerenoveerd.
 
Zakelijk recht: De perceelsnummers 1442, 1509 en 1914 kennen de aantekening zakelijk recht op een gedeelte van het perceel t.b.v. Vitens N.V. 
De perceelsnummers 1442 en 1914 kennen de aantekening zakelijk recht op een gedeelte van het perceel t.b.v. Liander N.V.
Perceelsnummer 1915 kent tevens de aantekening zakelijk recht op een gedeelte van het perceel t.b.v. de Gemeente De Fryske Marren.
 
Veenweidevisie: De landerijen zijn deels gelegen in een gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en):
 
Waterwingebied: Een deel van de landerijen is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (waterwingebied), geldend voor de kavel aan de Algemiene Wei 1 (kavel 4).
 
Ganzenfourageer- De kavel Algemiene Wei 1 (kavel 4) en de kavel Oordenwei (kavel gebied: 2) zijn gelegen in een ganzenfourageergebied, in totaal ca. 14 ha.
 
Meerwaardeclausule: Ten aanzien van de kavel gelegen aan de Bokkeleane, totaal 13,10,70 ha zal een meerwaardeclausule in de akte van levering worden opgenomen. Indien de landerijen binnen 10 jaar te rekenen vanaf de datum juridische levering een andere dan een agrarische bestemming krijgt, wat tot meerwaarde leidt zal dit worden verrekend. Meerwaardeclausule voor de duur van 10 jaar afbouwend en zal nader worden uitgewerkt. 
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust (06-53610642) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Venenwei 3 (8583 KL)
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 75.35.31 ha
Type woonhuis Woongedeelte van stelpboerderij
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar Omstreeks 1870
Aantal kamers 7 (waarvan 3 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen met uitzondering van riolering en gas. De woning is aangesloten op het glasvezelnetwerk
Schuur / berging Traditionele schuur (ca. 21 x 14 meter)
Ligboxenstal 1975: 2+2 rijig; ca. 30 x 25 meter; ca. 100 GVE boxen
Melkstal en tanklokaal 1x8 en 1x9 stands 70-graden melkstal (2001)
Jongveestal 2004: met daaraan vast een werktuigenberging (2004)
Werktuigenberging / loods 2003: ca. 12,5 x 9,5 meter
Mestsilo 1988: ca. 650 m3
Totale mestopslag Ca. 2.450 m3
Sleufsilo’s 8 sleufsilo's
Grondsoort Deels klei op veen, deels veen, klei -en zand grond
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Bodemverontreiniging De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod