Sibrandabuorren

Butlanswei 9 Oppervlakte / omvang: 61.36.80 ha (eigendom 30.93.90 ha - erfpacht 30.42.90 ah)
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een courant gelegen melkveebedrijf gelegen onder Sibrandabuorren, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, mestsilo, mestzak, (ruw)voeropslag, overige (erf) verhardingen, landerijen in eigendom en erfpacht. Inlichtingen de heer Reitze Sybesma M. 06 - 51 24 91 80.

Omschrijving:

Vrijstaande woning:
De woning is in 1974 gebouwd en is opgetrokken in spouw- en halfsteens muren. Het dak is met dakpannen gedekt. De woning is door de jaren heen gemoderniseerd. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, CV-ketel (eigendom). De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele en deels enkele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie. Er is daarnaast een aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Indeling woning:
Begane grond:  Bijkeuken, hal, voorraadkast, slaapkamer, kantoor, badkamer met douche en toilet, woonkamer en keuken met inbouwapparatuur zoals een inductiekookplaat, inbouwkast en oven, speelkamer/kantoor.
Verdieping:  overloop, 3 slaapkamers, badkamer met toilet, douche en bad.
De verdieping is voorzien van 2 ruime dakkapellen.

Bijzonderheden:
- Houtskelet bouw;
- Inhoud ca. 450 m³;
- Begane grondvloer grotendeels hout (bijkeuken betonvloer); verdiepingsvloer is van hout;
- Heifundering.

Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 1974 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 60 x 25 meter en is opgetrokken in prefab-wanden waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van windzeil. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout.  De topgevels zijn met damwand bekleed.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 160 GVE-boxen
* Groepshokken;
- Nokhoogte ca. 7,5 meter;
- Goothoogte ca. 1,8 meter;
- Koeborstel 1x;
- Zwevende boxen;
- Zelfsluitend voerhek;
- Mestschuif;
- Mestopslag ca. 150 m³;
- Heifundering (put);
- Bulk van ca. 10 ton.

Melkstal en tanklokaal:
Het melken geschied in een 2 x 6 visgraat (van 1999) melkstal voorzien van automatische afname en melkmeters (geijkt). Het tanklokaal is voorzien van een tank, eigendom (van 2015)  met een inhoud van ca. 15.000 kg.

Jongveestal:
De 2+1 rijïge jongveestal is in 1978 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 27 x 16 meter en is opgetrokken spouwmuren. Het geïsoleerde dak (met dupanelplaten) is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal. De topgevels zijn met damwand bekleed (achter het damwand bevindt zich hout).

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 60 JVE-boxen;
* Groepshokken 2x;
- Nokhoogte ca. 7,0 meter;
- Goothoogte ca. 3,5 meter;
- Zwevende boxen;
- Zelfsluitend voerhek en diagonaal voerhek;
- Mestopslag ca. 350 m³;
- Fundering onder de kelders.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 2008 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 20 x 20 meter. De berging is opgetrokken in prefab-wanden. Het dak is met asbestvrije golfplaten gedekt en spantwerk is van staal. De vloer bestaat uit betonplaten.

Bijzonderheden:
- Nokhoogte: ca. 9,0 meter;
- Goothoogte: ca. 4,5 meter;
- Inrijhoogte: ca. 4,05meter;
- Fundering ringbalk (met heipalen).

Mestsilo:
De betonnen mestsilo met drijfdek is van 1974 en heeft een opslagcapaciteit van ca.
500 m³. De mestsilo is goedgekeurd.

Mestzak:
De gekeurde kunststof mestzak is van 2007 en heeft een opslagcapaciteit van ca.  
1.900 m³.

Sleufsilo:
Ca. 26 x 8 x 1,75 meter (2004).

Kuilplaat:
Ca. 40 x 12 meter (2000).

Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Voldoende (polyester) voer- en kunstmestopslag;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.

Landerijen:
De gronden zijn zeer gunstig gelegen als huiskavel bij de bedrijfslocatie en voor een deel aan de overkant van de weg, totaal 61,36,80 ha (dit is inclusief ca. 1,60,00 ha welke aan de erf en ondergrond van de opstallen toebehoort). De grondsoort is klei (op veen) met een voldoende aanwezige teelaardelaag. Op de bodemkaart aangeduid als Mv41C Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei profielverloop 1 en kVs Waardveengronden op veenmosveen. De landerijen zijn voorzien van greppels (geen drainage). Vorm en vlakligging zijn goed. Er is diepteontwatering aanwezig waarmee het waterpeil in eigen beheer kan worden geregeld. Ontsluiting vindt plaats via het erf en de openbare weg. Voor de meststoffenwet is de grond aangeduid als klei.

Erfpachtland 30,42,90 ha:
Een deel van de landerijen is in erfpacht van grondeigenaar De Staat (Rijksvastgoed) te ‘s -Gravenhave met als einddatum 31 december 2043. Indexatie van de pachtprijs vindt plaats overeenkomstig de bijhorende algemene voorwaarden, om de 6 jaar. De actuele canon bedraagt € 524/ha. De gegevens van de canonherziening per 1 januari 2024 zijn als bijlage toegevoegd.

 

 

Bestemmingsplannen:

Volgens de vigerende bestemmingsplannen is de bestemming Agrarisch.

Daarnaast is er een voorontwerp bestemmingsplan van toepassing, te weten:
Bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân II van de gemeente Súdwest-Fryslân, voorontwerp datum 25-08-2022 (de locatie en een deel van de landerijen valt binnen dit plan):

Erfperceel:
Bestemming: Enkelbestemming Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde -Archeologie 2.
Dubbelbestemming: Waarde Landschap verkaveling.
Functieaanduiding agrarisch bedrijf.
Landerijen:
Bestemming: Enkelbestemming Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde -Archeologie 2.
Dubbelbestemming: Waarde Landschap verkaveling.
Enkelbestemming: deels Water.

Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Súdwest-Fryslân, Marktstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14 - 0515, www.sudwestfryslan.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning:  Voor de locatie is een NB-vergunning (datum 12 augustus 2016) verleend voor 125 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A 1.100) en voor 90 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100).

Voorraden:  De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): N.v.t.

Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Fosfaatrechten: De bruto fosfaatrechten op het bedrijf zijn 4.493 kg. De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen en kunnen eventueel worden overgenomen tegen een nader overeen te komen prijs.

Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 2.900 m³.

Jachtrecht: Is verhuurd.

Energielabel: De woning heeft energielabel E.

Ruilverkavelingslasten:  Niet van toepassing.

Kettingbeding: Niet van toepassing.

 

Erfdienstbaarheid: De perceelsnummers 34, 33, 701 en 702 (kavel aan de overkant van de weg) mogen over perceelsnummer 703 om te komen van en te gaan naar de openbare weg.

Natuur(pakketten): Op een deel van de erfpacht landerijen, de perceelsnummers 256,  257, 258 en 259 totaal ca. 8,88,97 ha geldt een beheerovereenkomst ANLb 2022:
Grasland met rustperiode, looptijd 1-1-2022 / 31-12-2022 (de nummers 257 en 258). Legselbeheer, looptijd 1-1-2022 / 31-12-2022 (de nummers 256 en 259).
De totale vergoeding over 2022 bedraagt € 3.112,04.

Een deel van de percelen, ter plaatse van het water zijn ingekleurd als Natuur Buiten NNN (Natuurnetwerk Nederland - ontwerp). Raadpleeg hiervoor deze pagina.

Veenweidevisie: De locatie ligt in zijn geheel in een gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en):
https://www.veenweidefryslan.frl/uploads/vp-2021-2030-pdf/vp-2021-2030-kaarten/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf
https://www.veenweidefryslan.frl/uploads/vp-2021-2030-pdf/vp-2021-2030-kaarten/type-veengebieden-vp21-30-v2-20210310.jpg

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs : op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Butlanswei 9
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 61.36.80 ha (eigendom 30.93.90 ha - erfpacht 30.42.90 ah)
Type woonhuis Vrijstaande woning
Bouwvorm Houtskelet
Bouwjaar 1974
Inhoud Ca.450 m3
Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen incl. glasvezel (uitgezonderd riolering en kabel)
Ligboxenstal 1974: 2+2 rijig; ca. 60 x 25 meter; 160 GVE-boxen
Melkstal en tanklokaal 2 x 6 visgraat melkstal; melktank eigendom inhoud ca. 15.000 kg
Jongveestal 1978: 2 + 1 rijig; ca. 27 x 16 meter; 60 JVE-boxen
Werktuigenberging / loods 2008: ca. 20 x 20 meter
Mestsilo 1974: beton, inhoud ca. 500 m3. Mestzak van 2007, inhoud ca. 1.900 m3
Totale mestopslag Ca. 2.900 m3
Grondsoort Klei
Ontsluiting Via erf en openbare weg
Detailhuishouding Diepteontwatering aanwezig, waterpeil kan in eigen beheer worden geregeld
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod