Frieschepalen

Tolheksleane Oppervlakte / omvang: ca. 15,31,81 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen nabij de Tolheksleane onder Frieschepalen, totaal ca. 15,31,81 ha. Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma 06-51249180.

Bestemming
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Opsterland deels onherroepelijk in werking en vastgesteld op 30-06-2014 hebben de landerijen grotendeels de Enkelbestemming Agrarisch en voor en klein deel de Enkelbestemming Natuur. Daarnaast hebben de landerijen geheel de Dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie, deels de Maatvoering maximum bouwhoogte: 100 m en geheel de Gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone.
De landerijen zijn geheel gelegen in het bestemmingsplan Correctieve en partiele (1e) herziening bestemmingsplan Buitengebied 2018. Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Grondsoort
De grondsoort betreft zand.
 
Vorm, grootte
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. 
De kavel bestaat uit 5 percelen.
 
Detailhuishouding
Op greppels gelegen.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting/Erfdienstbaarheid
De ontsluiting vindt plaats via perceelsnummers 1802,  over het bestaande kavelpad aldaar welke onderdeel uitmaakt van de verkoop, om zodoende via de tevens in eigendom over te dragen percelen en zo vervolgens via de doorgang/het pad (welke buiten de verkoop blijft) van en naar de openbare weg de Tolheksleane te komen en gaan.  Ten behoeve van de ontsluiting via de doorgang/het pad zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd. Deze erfdienstbaarheid zal bij de overdracht notarieel worden vastgelegd op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke voorwaarden inclusief een bepaling over het onderhoud. 
 
Daarnaast blijkt uit een verkrijgingsakte deze erfdienstbaarheid:
“…ten behoeve  van het verkochte wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg ten laste van het aan de verkopers in eigendom verbleven gedeelte van voormeld perceel nummer 1167 om over de bestaande reed te komen van en te gaan naar de Tolhekslaan.”  Perceelsnummer 1167 betreffen thans de perceelsnummers 1801 en 1802. 
 
Te vestigen erfdienstbaarheid:
Een deel van perceelsnummer 1802 welke buiten de verkoop blijft krijgt een erfdienstbaarheid over het te verkopen kavelpad in perceelsnummer 1802 om zo vervolgens via het te verkopen perceelsnummer 1801, over het nog uit te meten kleine stukje grond van perceelsnummer 1802, van en naar de openbare weg de Tolheksleane te komen en gaan. 
Deze erfdienstbaarheid zal bij de overdracht notarieel worden vastgelegd op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke voorwaarden inclusief een bepaling over het onderhoud. 
 
Overig
In perceelsnummer 1802 bevindt zich een “Dobbe”
 
Natuur .
Een klein deel van perceelsnummer 1802, ter plaatse van de “Dobbe” heeft de Enkelbestemming Natuur.
 
EHS
Perceelsnummer 1802 kent deels de aanduiding Natuurnetwerk Nederland - ontwerp Natuur buiten NNN. 
 
Natura 2000
N.v.t.
 
Veenweidevisie
N.v.t.
 
Kettingbeding
N.v.t.
 
Uitmeting deelsperceel
De uitmeting van het over te dragen deels perceel 1802 vindt plaats voor datum juridische levering. De kosten voor deze uitmeting zijn voor rekening van verkoper. De nieuwe grens zal worden bepaald ter hoogte van het kavelpad zodoende dat deze in eigendom aan koper wordt overgedragen. De uitmeting ter hoogte van de doorgang/het pad richting de Tolheksleane vindt tevens plaats voor datum juridische levering. De kosten voor deze uitmeting zijn tevens voor rekening van verkoper.

Verrekening over-/danwel ondermaat
Verrekening van over- danwel ondermaat vindt plaats op basis van de overeengekomen prijs per hectare.

Aanvaarding
In overleg.
 
Transportdatum: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
Lastenverrekening: Per transportdatum.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich hebben meegebracht. 
 
Overige informatie
 
Herinrichtingsrente
N.v.t.
 
Beheerspakketten
N.v.t.
 
Ganzengedoog/fourageergebied
N.v.t.
 
Oplevering
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 80
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82,  9244 CR, Beetsterzwaag, tel: 14 0512, www.opsterland.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode Tolheksleane
Oppervlakte / omvang ca. 15,31,81 ha
Grondsoort Zand
Ontsluiting Via kavelpad en te vestigigen erfdienstbaarheid (zie omschrijving)
Detailhuishouding Op greppels gelegen
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Erfdienstbaarheden Zie omschrijving
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod