Hilaard

Hilaerdermieden 5 Hilaard Oppervlakte / omvang: 54,36,14 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een keurig melkveebedrijf gelegen onder Hilaard, bestaande uit een kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, werktuigenberging, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen, totaal 54,36,14 ha. Inlichtingen Reitze Sybesma, mob.: 06 - 51 24 91 80.

Omschrijving:

Woongedeelte - kop-hals-rompboerderij:
De boerderij is oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1800. Traditioneel opgetrokken in steensmuren (woongedeelte), bintwerk en gedekt met dakpannen. Het woongedeelte is door de jaren heen gemoderniseerd en geisoleerd. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, CV-ketel (huur) merk Vaillant. De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie. Er is daarnaast een aansluiting op het glasvezelnetwerk.
 
Indeling woning:
Begane grond: zijentree, gang, woonkamer, tussenkamer, woonkeuken, bijkeuken met douchecel en toilet, doorloop naar schuur.
Verdieping: overloop en 3 slaapkamers.
 
Bijzonderheden:
- Traditioneel gebouwd;
- De begane grondvloer deels hout en deels beton; verdiepingsvloer is van hout;
- Fundering op de klei (“op staal”).
 
Traditioneel bedrijfsgedeelte - kop-hals-rompboerderij:
Traditioneel ingericht en in gebruik voor opslag en veestallling met een afmeting van ca. 25 x 20 meter. De schuur is opgetrokken in steensmuren. Het met riet onderschoten dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton.
 
Ligboxenstal:
De 3+2 rijïge, efficiënt ingerichte ligboxenstal is in 1986 gebouwd en is in 2012 voorzien van een nieuwe bovenbouw en uitgebouwd van een 2+1 rijïge naar de huidige 3+2 rijïge stal. De stal heeft een afmeting van ca. 50 x 30 meter en is opgetrokken in halfsteens muren waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van windbreekgaas. Het dak is met golfplaten (asbestvrij) gedekt en het spantwerk is van staal.  De topgevels zijn met damwand bekleed. 
 
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 80 GVE-boxen;
* ca. 60 JVE-boxen;
*  1 separatiehok;
- Nokhoogte ca. 8,00 meter;
- Goothoogte ca. 2,25 en ca. 3,5 meter;
- 2 koeborstels; 
- 2 krachtvoerboxen;
- Roosterschuif (robot);
- De boxen zijn voorzien van koematrassen;
- Mestopslag ca. 3.500 m³;
- Fundering op de kelders. 
 
Melkstal en tanklokaal:
Het melken geschied in een 2 x 10 zij-aan-zij melkstal voorzien van melkmeting en automatische afname. Het tanklokaal is voorzien van een huurtank met een inhoud van ca. 10.000 kg.
 
Werktuigenberging:
De werktuigenberging is voor wat betreft de eerste helft in 1994 en voor de tweede helft in 2018 gebouwd en heeft een totale afmeting van ca.  20 x 12 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met asbestvrije golfplaten gedekt en spantwerk is van staal. De vloer bestaat voor de helft uit betonplaten en is voor wat betreft de andere helft onverhard.
 
Bijzonderheden:
- Nokhoogte: ca. 6,0 meter;
- Goothoogte: ca. 3,0 meter;
- Fundering op poeren en ringbalk.
 
Sleufsilo:
Ca. 32 x 10,0 x 1,80 meter, bestaande uit beton (2013).
 
Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Twee polyester voersilo’s;
- Eén polyester kunstmestsilo;
- Kleine sleufsilo voor bijproducten;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.
 
Landerijen:
De gronden zijn gunstig gelegen als huiskavel bij de bedrijfslocatie, totaal 54,36,14 ha (dit is inclusief ca. 1,00,00 ha welke aan de erf en ondergrond van de opstallen toebehoort). De grondsoort is zware klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn voorzien van greppels (geen drainage). Vorm, vlakligging en ontwatering zijn overigens goed. Ontsluiting vindt plaats via het erf en de openbare weg. 
 
Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet van de gemeente Littenseradiel (thans gemeente Leeuwarden) onherroepelijk vastgesteld op 29 september 2015 heeft de locatie de enkelbestemming Agrarisch, de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3, de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf, maatvoering maximum hoogte luchtvaartverkeerzone ILS verstoringsgebied: 61,1 m, maatvoering maximum hoogte vrijwaringszone radarverstoringsgebied: 60 m, maatvoering maximum hoogte luchtvaartverkeerzone invliegfunnel: 125 m, gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied, Gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone – invliegfunnel.
 
Landerijen: 
Volgens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet van de gemeente Littenseradiel (thans gemeente Leeuwarden) onherroepelijk vastgesteld op 29 september 2015 hebben de landerijen de enkelbestemming Agrarisch, deels de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3, deels de Maatvoering maximum hoogte luchtvaartverkeerzone ILS verstoringsgebied: 61,1 m, deels de maatvoering maximum hoogte vrijwaringszone radarverstoringsgebied: 60 m, deels de gebiedsaanduiding luchtvaarverkeerzone – ILS verstoringsgebied, deels de gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone – invliegfunnel, deels de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – vaarweg, deels de maatvoering maximum hoogte luchtvaarverkeerzone invliegfunnel: 105 m, 110 m en zo vervolgens t/m 145 m.
Perceelsnummer 296 kent deels de functieaanduiding natuurwaarden.
 
Daarnaast zijn alle percelen gelegen in:
Het Bestemmingsplan Leeuwaren – Partiele herziening parkeren van de gemeente Leeuwarden onherroepelijk vastgesteld op  11 september 2017;
Het bestemmingsplan Leeuwarden – Partiele herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties van de gemeente Leeuwarden vastgesteld op 15 juni 2022;
Het bestemmingsplan Leeuwarden – Partiele herziening kleine windmolens van de gemeente Leeuwarden geheel in werking, vastgesteld op 22 december 2021.
Het bestemminsplan Partiele herziening Archeologie van de gemeente Leeuwarden geheel in werking, vastgesteld 29 maart 2022 waarbij een deel van de percelen de dubbelbestemming waarde archeologie 3, 5 en 6 heeft.
 
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH, Leeuwarden, tel: 14 - 058, www.leeuwarden.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
BIJZONDERHEDEN
 
Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning (datum 4 maart 2016) verleend voor 136 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A 1.100) en voor 74 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100).
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dieseltank (2019) met een inhoud van ca. 900 liter.
 
Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Fosfaatrechten: Aantal fosfaatrechten 4.393 kg. De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.
 
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 3.500 m³.
 
Jachtrecht: Is verhuurd.
 
Energielabel: De woning heeft energielabel G.
 
Ruilverkavelingslasten:  € 4.905,44 in totaal per jaar met eindjaar 2043.
 
Kettingbeding: Voor de perceelsnummers 843 en 333 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop 
verkoper op 6 november 2017 een beroep heeft gedaan. Op  grond van bovenstaande vrijwaart  koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper 
binnen 10 jaar na 6 november 2017 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Overig: Op het erf bevindt zich het perceel kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie F, nummer 323 met een oppervlakte van 12 m2. Dit perceel is in eigendom bij Liander N.V.
 
Erfdienstbaarheid: Ten aanzien van het hierboven genoemde perceel kadastraal  bekend gemeente Jorwerd, sectie F, nummer 323 geldt een erfdienstbaarheid waarbij perceelsnummer 323 o.a. recht van weg heeft over de perceelsnummers 306 en 322, letterlijk conform akte inhoudende: “--VOLGNUMMER: (477)
HET RECHT VAN WEG, ALSMEDE HET RECHT TOT HET 
LEGGEN, HEBBEN,ONDERHOUDEN, VERWIJDEREN EN 
VERNIEUWEN VAN KABELS NAAR EN VAN DE OPENBARE WEG EN VAN HET TE BOUWEN TRANSFORMATORSTATION. BOVEN DE TE LEGGEN KABELS VANAF DE OPENBARE WEG NAAR EN VAN HET TRANSFORMATORSTATION ZAL GEEN
GESLOTEN VERHARDING OF BEPLANTING MOGEN 
WORDENAANGEBRACHT EN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DEEL 4232 NUMMER 030.
HEERSEND ERF KAVEL 081.033
DIENEND ERF KAVELS 081.014 EN 081.032
Kavel 081.033 is Jorwerd F 323 (In eigendom bij Liander Infra 
Oost N.V., gevestigd te Arnhem.
Kavel 081.014 is Jorwerd F 306.
Kavel 081.032 is Jorwerd F 322.”
 
Veenweidevisie: N.v.t.
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Hilaerdermieden 5 Hilaard
Bedrijfssoort Melkvee
Oppervlakte / omvang 54,36,14 ha
Type woonhuis Woongedeelte van kop-hals-rompboerderij
Bouwvorm Traditioneel
Bouwjaar 1800; Energielabel G
Aantal kamers 6 (waarvan 3 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen incl. glasvezel (uitgezonderd riolering en kabel)
Schuur / berging Traditionele schuur (ca. 25 x 20 meter)
Ligboxenstal 1986 en 2012; ca. 50 x 30 meter; 80 GVE-boxen en 60 JVE-boxen
Melkstal en tanklokaal 2x10 zij-aan-zij, melktank (huur) inhoud ca. 10.000 kg
Werktuigenberging / loods 1994 en 2018; ca. 20 x 12 meter
Totale mestopslag ca. 3.500 m3
Landerijen Gunstig gelen als huiskavel bij de bedrijfslocatie
Grondsoort Zware klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting Via het erf en de openbare weg
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 4.905,44 in totaal per jaar (eindjaar 2043)
Bodemverontreiniging De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod