Jirnsum

Learewei Oppervlakte / omvang: 24,67,50 ha
Vraagprijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavels cultuurgrond gelegen aan en nabij de Learewei te Jirnsum, totaal 24,67,50 ha. Inlichtingen de heer E. (Eelke) Turkstra, mob.: 06 - 51 26 09 42.

OMSCHRIJVING:

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2008 (bestemmingsplan artikel 10) van de gemeente Boarnsterhim (thans gemeente Leeuwarden), vastgesteld op 22-12-2010 hebben de landerijen de bestemming agrarisch en heeft een klein deel van perceelsnummer 1251 de dubbelbestemming archeologisch waardevol gebied. 
 
Daarnaast is het land gelegen in het Bestemmingsplan Leeuwarden – Partiele herziening Plan voor de zon, van de gemeente Leeuwarden, vastgesteld op 11-7-2018.
 
Tevens is het land gelegen in het bestemmingsplan Partiele herziening Archeologie, van de gemeente Leeuwarden, vastgesteld op 11-11-2020. Binnen dit plan hebben de landerijen de Dubbelbestemming waarde Archeologie 5 en deels waarde Archeologie 2.
 
Grondsoort: De grondsoort betreft kleigrond.

Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. De percelen zijn meest rechthoekig van vorm, waardoor ze goed zijn te bewerken.
 
Detailhuishouding: Een gedeelte van de kavel (ca. 13 ha) is in 2017 gedraineerd en de rest is van ca. 1997. Ook is er na 1997 plaatselijk gedraineerd.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting: De kavel is vanaf de openbare weg (Learewei) bereikbaar middels 4 dammen.
 
Betalingsrechten: Bij de verkoop zijn de betalingsrechten inbegrepen (overeenkomend met de gemeten maat). 
 
Aanvaarding: In overleg.
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Kettingbeding:
In de koopovereenkomst zal een kettingbeding worden opgenomen in verband met de vrijstelling welke verkoper afgelopen 10 jaar heeft gekregen ter zake van overdrachtsbelasting. Koper neemt middels een kettingbeding de verplichting op zich om de grond gedurende de resterende duur van de termijn van 10 jaar met een agrarische bestemming en gebruik voort te zetten. 
 
Dit kettingbeding geldt voor 12.91.30 ha en geldt nog tot 15 januari 2026.
 
Zakelijk recht: De perceelsnummers 1251, 1260 en 1264 zijn gedeeltelijk belast met een zakelijk recht ten behoeve van Vitens N.V. te Zwolle.
 
Overige informatie
Beheerpakketten Op het land liggen diverse pakketten agrarisch natuurbeheer, met een jaarlijkse vergoeding van ca. € 24.000,-.
De beheereenheden zijn kruidenrijk grasland (ca. 12 ha), uitgestelde maaidatum (ca. 6,3 ha) en extensief beweiden 1,5 GVE per ha (ca. 4,7 ha). 
Bovendien kan naar keuze ruige mest worden uitgereden (€ 125,- per hectare). 
Alle land telt mee voor derogatie; op de percelen met uitgestelde maaidatum en extensief beweiden mag drijfmest en kunstmest worden uitgereden.
 
In 2022 is er een overgangsjaar. Dit wil zeggen dat dan nog de huidige vergoedingen worden uitbetaald. In 2022 wordt op basis van de resultaten (o.a. aantal broedparen) beoordeeld of het land na 2022 voor een langere periode in aanmerking komt voor agrarische natuurbeheer. 
 
Herinrichtingsrente: N.v.t.
 
Inlichtingen:
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH, Leeuwarden tel: 14 058.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode Learewei
Oppervlakte / omvang 24,67,50 ha
Grondsoort Klei
Ontsluiting Via openbare weg "Learewei"
Detailhuishouding Een gedeelte van de kavel (ca. 13 ha) is in 2017 gedraineerd en de rest is van ca. 1997. Ook is er na 1997 plaatselijk gedraineerd.
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Bodemverontreiniging De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod