Oostrum

gelegen aan en nabij de Skieppereed Oppervlakte / omvang: 17,77,20 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavels cultuurgrond gelegen aan en nabij de Skieppereed onder Oostrum. Oppervlakte totaal 17,77,20 ha. Kavel 1: 8,84,90 ha en Kavel 2: 8,92,30 ha. Inlichtingen: de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 24 januari 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Butengebiet Dongeradeel, van de Gemeente Dongeradeel, thans Noardeast Fryslan, vastgesteld op 27 juni 2013, heeft het land de enkelbestemming Agrarisch en heeft een deel de dubbelbestemming Waarde Landschap verkaveling en een deel de dubbelbestemming Waarde Archeologie waardevol terrein. Daarnaast is een deel bestemd als “bouwvlak” en “functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” e.e.a. gerelateerd aan de naastgelegen locatie Greinewei 8 te Oostrum.
 
Volgens het bestemmingsplan Partiele herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning, vastgesteld op 24 juni 2020 is het land gelegen in een gebied met de “gebiedsaanduiding overige zone – buitengebied Dongeradeel”. 
 
Volgens het bestemmingsplan Paraplubestemming kleine windmolens van de gemeente Noardeast-Fryslan, voorontwerp d.d. 16 juli 2021 is het land gelegen in het plan zoals voornoemd.
 
Grondsoort:
De grondsoort betreft kleigrond (op de bodemkaart aangeduid als lichte klei en zware zavel). Een gedeelte van de kavel is vroeger afgetiggeld. 
Kopers mogen de grond zelf inspecteren. Graag hierbij een afspraak maken via de makelaar. 
 
Drainage/waterhuishouding:
De percelen zijn niet gedraineerd. In verband met hoogteverschil tussen de percelen, wenst verkoper dat bestaande dammen tussen het verkochte en het bij verkoper in eigendom resterende, in stand blijven. 
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting:
Via de openbare weg Skieppereed.
 
Aanvaarding: Uiterlijk 17 februari 2022.
 
Aktepassering notaris: Uiterlijk 17  februari 2022.
 
Betaling: Per datum aktepassering
 
Lastenverrekening: Per datum aktepassering
 
Kosten De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing.
 
Beheerpakketten: Niet van toepassing.
 
Verrekening over- ondermaat: Niet van toepassing.
 
Herinrichtingsrente: Na 2021 niet meer van toepassing.
 
Gebruik:
Verkoper(s) van de perceelsnummers 38, 42 en 265  hebben de landerijen nimmer zelf in gebruik gehad waardoor onderstaande bepaling in de akte van levering zal worden opgenomen:
Verkoper(s) heeft de onroerende zaak nimmer zelf feitelijk in gebruik gehad. Daarom heeft verkoper koper nimmer kunnen informeren over de afwezigheid van eigenschappen dan wel de eigenschappen of gebreken aan de onroerende zaak waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest indien hij de onroerende zaak zelf feitelijk zou hebben gebruikt. Daarom komen partijen uitdrukkelijk overeen dat deze afwezigheid van eigenschappen dan wel eigenschappen en gebreken voor rekening en risico van koper komen.
 
Inlichtingen:
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 12, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode gelegen aan en nabij de Skieppereed
Oppervlakte / omvang 17,77,20 ha
Grondsoort klei met een voldoende aanwezige teelaardelaag
Ontsluiting via de openbare weg Skieppereed
Detailhuishouding de percelen zijn niet gedraineerd. In verband met hoogteverschil tussen de percelen, wenst verkoper dat bestaande dammen tussen het verkochte en het bij verkoper in eigendom resterende, in stand blijven
Ruilverkavelingslasten na 2021 niet meer van toepassing
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod