Hallum

gelegen aan de Zuidermiedweg Oppervlakte / omvang: 2,85,10 ha
INSCHRIJVING GESLOTEN

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Zuidermiedweg onder Hallum, totaal 2,85,10 ha. Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser 06 - 51 24 91 78. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 15 december 2021 om 16: 00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING

Kadastrale gegevens: Kadastrale gemeente Hallum, sectie G, nummers 755 en 756 totaal oppervlakte 2,85,10 ha.

 
Bestemming: Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Ferwerderadiel (thans Noardeast-Fryslan), vastgesteld op 13-2-2014 hebben de landerijen de enkelbestemming agrarisch en zijn de landerijen gelegen in een gebied met de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied. Daarnaast kent het land de aanduiding maatvoering bouwhoogte: 60 m.
 
Grondsoort: De grondsoort betreft zware zavel / lichte klei met een ruim voldoende dikke teelaardelaag / bouwvoor van meer dan 50 cm.
 
Vorm, grootte: De vormgeving en de grootte van de kavel is goed. De kavel bestaat uit één perceel.
 
Detailhuishouding:  Goed (het is verkoper niet bekend dat het land voorzien is van drainage): Indien wel aanwezig, dan is het oude drainage.
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting: De ontsluiting vindt plaats via de openbare weg de Zuidermiedweg.
 
Betalingsrechten: Niet van toepassing.
 
Aanvaarding: Uiterlijk 20 januari 2022, in de staat waarin het land zich thans bevindt (ongeploegd).
 
Transportdatum: Uiterlijk 20 januari 2022.
 
Betaling: Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Kettingbeding: Voor perceelnummer 756 is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 24 december 2013 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 24 december 2013 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.
 
Overige informatie
 
Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing. 
 
Beheerpakketten: Niet van toepassing.
 
Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.

Gebruik: Verkoper(s) heeft de onroerende zaak recentelijk zelf feitelijk niet in gebruik gehad. Daarom heeft verkoper koper nimmer kunnen informeren over de afwezigheid van eigenschappen dan wel de eigenschappen of gebreken aan de onroerende zaak waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest indien hij de onroerende zaak zelf feitelijk zou hebben gebruikt. Daarom komen partijen uitdrukkelijk overeen dat deze afwezigheid van eigenschappen dan wel eigenschappen en gebreken voor rekening en risico van koper komen.
 
Indicatieprijs: € 69.000,- per ha.
 
Inlichtingen:
De heer A. (Drees) Visser
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 06 - 51 24 91 78
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 12, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
 
 
 
 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs INSCHRIJVING GESLOTEN
Postcode gelegen aan de Zuidermiedweg
Oppervlakte / omvang 2,85,10 ha
Grondsoort zware zavel / lichte klei
Ontsluiting via de openbare weg
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod